Nyheter

Bortom kött – dags att bita i gräset?

Den här månaden belyser vi ett par intressanta områden som gör mycket för vårt och aktiefondernas välmående – mat och hälsa.

Kungliga höjder på börsen

På Konungens 73:e födelsedag – den sista april – firade världens börser honom med nya rekordhöjder. Sedan 63-årsdagen 2009 har världsindex i kronor stigit 258 procent i en av tidernas längsta tillväxtcykler. I år är världsindex upp 24 procent – i runda slängar tre årsavkastningar på fyra månader!

Vad har då drivit börsen? Den urblåsning som vi såg i framförallt USA runt jul var kraftigt överdriven och till stor del beror årets starka utveckling på att marknadsvändningen sammanföll med årsskiftet. Samtidigt har vi sett tecken på att inbromsningen av konjunkturen kanske inte kommer så snabbt som man trott. Inköpschefernas prognoser har i flera viktiga marknader stabiliserats samtidigt som centralbankerna avvaktar med räntehöjningar och inte vrider åt pengakranen så hårt som man tidigare annonserat. Bolagsrapporterna för första kvartalet har generellt sett varit bättre än förväntat. Handelskriget och Brexit verkar investerare vara trötta på och man har för tillfället lagt dessa orosmoln åt sidan. De risklampor vi ser blinka rött är att värderingar återigen börjar bli höga, framförallt i USA. Vi ser också en hel del företag som börjar få lite hög skuldsättning och kan få problem när de ska refinansiera. På det hela taget en ganska ljus bild, men en mindre sättning på marknaden skulle inte kännas konstigt då det faktiskt gått väldigt snabbt uppåt. Om vi dessutom ser en stabilisering i ledande indikatorer finns förutsättningar för en god utveckling framöver.

Jakten på nya proteiner

En av risklamporna som inte blinkar rött, men som börjar närma sig orangea nivåer är nyemissioner. När humör och värderingar är på topp och många företag samtidigt vill passa på att ta in pengar kan det vara dags att dra in öronen en bit. I år har vi redan sett flera högprofilerade emissioner som Lyft, Pinterest och Slack. Bolagen Uber och Airbnb väntas komma senare under året.

En nyemission som fick en flygande start på Nasdaq var Beyond Meat som gick upp 163 procent första handelsdagen. Bolaget med försäljning på 88 miljoner USD förra året och som ännu inte gått med vinst värderas nu till otroliga 4 miljarder USD. Vad är det då som investerarna varit villiga att betala 45 x försäljningen för? Beyond Meat säljer växtbaserat ”kött” (med ärtprotein som huvudingrediens) som smakar och ser ut precis som en djurbaserad hamburgare eller korv. Trenden att byta ut kött mot andra proteinkällor är stadigt växande i västvärlden.

Foto: Beyond Meat

Foto: Beyond Meat

Anledningarna till att fler nu vill minska sin köttkonsumtion är många – klimatpåverkan, miljö och vattenbesparingar, personlig hälsa och djuromsorg. Vi har tidigare sett laxindustrin växa snabbt och nu har alltså turen kommit till växtbaserat ”kött”. Beyond Meat är inte ensamma. Nestlé lanserade under våren sin växtbaserade köttvariant Awesome Burger, IKEA jobbar på att ta fram en växtbaserad köttbulle och världens största köttproducent Tyson Foods har annonserat att man ska bredda sin portfölj med en djurfri produkt senare i år. Det finns dessutom en flora av privatägda bolag med liknande produkter, men Beyond Meat retade alltså investerarnas aptit som ett relativt stort, marknadsnoterat och renodlat bolag.

April är den grymmaste av månader…

…i alla fall om man varit investerad i hälsovårdssektorn. När marknaden som helhet tuffade på snabbt uppåt, och världsindex var upp 6 procent i april (i SEK), slutade hälsovårdssektorn oförändrad. På den absolut största  hälsovårdsmarknaden i USA var det botten ur på kurserna i mitten av månaden och bolag inom sjukförsäkring och sjukhus var ner 10 till 15 procent medan läkemedelsbolagen var ner 6 procent. De återhämtade en del av detta mot slutet av månaden, men vad var det som hade hänt?

Förutom en viss rotation från defensiva till cykliska sektorer i takt med en viss förbättring av inköpschefsindex, så närmar vi oss valår i USA och kandidaterna börjar positionera sig. Flera demokratiska kandidater har lagt fram olika långtgående förslag om expansion av statligt betald sjukvård och om detta blir verklighet skulle det vara ett hårt slag mot de kommersiella sjukförsäkringsbolagen, men även mot sjukhus som skulle se ersättningarna minska. Samtidigt rasar politiker från båda partier mot läkemedelspriserna som är betydligt högre i USA än i resten av världen. Läkemedelsbolagen lägger skulden på inköpsbolagen som lägger skulden på apoteken som i sin tur lägger… ja, cirkusen är total och förslagen hur man ska få ner läkemedelspriserna haglar. Det är osannolikt att man kommer få igenom några långtgående åtgärder mot läkemedelsinflationen, men osäkerheten är som alltid jobbig för investerare. I frågan om ett mer statligt sjukvårdssystem räknar vi med att diskussionerna kommer att tonas ner efter att demokraterna valt kandidat, åtminstone i det troligaste scenariot att man väljer en mittenkandidat som till exempel Joe Biden.

Även om det närmsta året kan bli lite stökigt för delar av hälsovårdsbolagen ser vi på Öhman Fonder sektorn som långsiktig vinnare. Den åldrande befolkningen i de utvecklade ekonomierna parat med en större betalningsförmåga i Asien ger enorma tillväxtmöjligheter. Innovationstakten är hög med ett stort teknologiskt innehåll inom områden som diagnostik och screening, kirurgiska robotar, AI, smarta implantat, precisionsmedicin och modifiering av genetiska sjukdomar. Speciellt viktiga blir produkter som, förutom att öka livskvaliteten för patienterna, kan minska sjukvårdskostnader för samhället. Screening som upptäcker cancer i tidigt skede, hjärtkirurgi utan att behöva öppna hela bröstkorgen spar veckor av rehabilitering i dyra sjukhussängar, genetiska behandlingar som vid ett behandlingstillfälle kan spara in en livstid av medicinering och sjukhusbesök.

Länge leve vi

Med nyttigare mat, mer träning och alltmer sofistikerad sjukvård kommer vi (i snitt) leva längre och också vara friska och aktiva allt längre. Detta kommer naturligtvis sätta stor press på våra pensionssystem och det blir därför allt viktigare hur vi placerar våra pengar. En liten hint: Öhman Global Hållbar har tilldelats högsta betyg – fem stjärnor – hos fondutvärderingsföretaget Morningstar (per 2019-04-30).

För dig som vill ha mer konkreta tips på hur vi på Öhman Fonders globala aktieteam ser på framtiden för mat hälsa och investeringar har vi en #öhmanlunch på ämnet onsdag den 22 maj. För dig som inte kan vara på plats publiceras ett referat på ohman.se i efterhand.

Stockholm 6 maj 2019

Pär Löfving, fondförvaltare globala aktiefonder

Jamal Abida Norling, investeringschef

Kontakt

Pär Löfving, förvaltare globala aktier
Pär Löfving

Fondförvaltare, globala aktier

Jamal Abida Norling, vd Öhman Fonder
Jamal Abida Norling

Vd och presskontakt

+46 8 407 58 13
jamal.abida.norling@ohman.se

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.