Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Det smakar hållbarhet

Hållbara investeringar. Smaka på begreppet en gång till om du orkar. Inom kapitalförvaltning är det på allas läppar nuförtiden. Det går inte att starta en ny fond utan att det nämns i fondens namn. Medan begreppet i det närmaste nått inflation ställer vi oss frågan: Vad betyder det, egentligen?

Lars Kristian Feste, chef för ränte- och kreditförvaltningen hos Öhman Fonder.

Lars Kristian Feste, chef för ränte- och kreditförvaltningen hos Öhman Fonder.

Under de senaste två decennierna har vi på Öhman Fonder arbetat med hållbara investeringar. Därför är det glädjande att se hur långt branschen nått. Men hur långt har vi egentligen kommit? Och vart tar vi vägen nu? frågar sig Lars Kristian Feste, chef för ränte- och kreditförvaltningen hos Öhman Fonder. I det här kvartalsbrevet vill vi berätta om de steg vi tagit för att integrera hållbarhetsanalys när vi investerar i företagsobligationer.

Grönt eller ”Greenwashing”?

Under många år handlade hållbara investeringar i stort sett enbart om att undvika bolag som producerade vapen, alkohol, tobak och pornografi. Många trodde nog också att detta var allt som hållbara investeringar hade att erbjuda. Oj så fel de hade. Under de senaste tre åren har utvecklingen istället gått från att välja bort branscher och bolag till att påverka bolag i rätt riktning.

Bolag med potential att förändra sin affärsmodell i en mer hållbar riktning är idag populära måltavlor för världens investerare. Inte minst inom fastighetssektorn där majoriteten av bolagen har emitterat obligationer som finansierar ”gröna” fastigheter. Eftersom det alltjämt saknas ett standardiserat ramverk för vad som kan betraktas som ”grönt” har det varit fritt fram för egna tolkningar, något som också gjorts flitigt av inte minst fossilberoende bolag. För att lösa problemet arbetar nu aktörer som PwC, Moody’s och S&P för att ta fram ett ramverk för gröna obligationer. Med tiden hoppas vi på en internationell överenskommelse kring vad som faktiskt får räknas som ”grönt”.

Prata och påverka

Ett viktigt område inom hållbara investeringar är påverkansdialoger, att ge incitament för ett bolag att ändra sin affärsmodell i en mer hållbar riktning. Som investerare kan vi också se att attityden bland bolagen har förändrats dramatisk under de senaste åren. Bland de bolag som tidigare inte visade något intresse för hållbarhet ser vi nu allt fler som har egna hållbarhetsavdelningar och är allmänt måna om sitt bidrag till morgondagens samhälle. Det är glädjande inte minst ur ett samhällsperspektiv men även för oss som ansvarsfulla investerare som får ett större ”utbud” av investeringsalternativ. För hur nöjda vi än är med att samtliga våra företagsobligationsfonder idag förvaltas med en hög hållbarhetsnivå, så kan vi göra som störst nytta för våra kunder om det finns många möjliga bolag att investera i.

Förändring måste komma inifrån

Som fondförvaltare var Öhman Fonder en pionjär som tidigt såg hållbarhet som en central del inom fondförvaltningen. Under de senaste fem åren har vi etablerat ett tydligt ramverk för våra investeringar, och under fjolåret tog vi processen ett steg längre då vi gav våra fondförvaltare ytterligare förtroende att själva genomföra hållbarhetsanalyser av bolag. Idag är hållbarhet en naturlig del av vår investeringsprocess och en högt prioriterad faktor i våra finansiella analyser.

Det innebär bland annat att vi har för vana att fråga bolag hur de arbetar med miljöfrågor, sociala aspekter och bolagsstyrning när vi träffar dem. Vi har även börjat analysera hur företag och privatpersoner kan påverka makroekonomin i framtiden och konstaterar att centralbanker förr eller senare måste börja ta hänsyn till hållbarhet inom penningpolitiken.

Påverkar priset på finansiering

Under de senaste åren har vi upplevt att bolag fokuserar betydligt mer på dessa frågor, det har i det närmaste varit ett paradigmskifte inom området. Vi är övertygande om att denna utveckling behöver komma inifrån och vet av erfarenhet att bolag som själva tar initiativ till hållbarhet arbetar mer effektivt. Nu ser vi också att bolag som inte har en hållbar affärsmodell får det allt svårare att få finansiering. Och de som ändå lyckas få finansiering får den till ett dyrare pris än tidigare eftersom vi som finansiärer ställer större krav på hållbarhet. Detta gäller inte bara för tobaksproducenter som Swedish Match utan för alla typer av bolag.

Som investerare i företagsobligationer är vår primära uppgift att fastslå vad som är den korrekta riskpremien (kreditpåslaget) för bolag som söker finansiering. Vår kreditanalys ger oss svar på ett bolags affärsrisk och den finansiella risken. Genom att analysera hållbarhetsrelaterade risker adderar vi ytterligare en dimension som ger oss svar på hur bolaget kan och vill arbeta inom hållbarhet. Det gör att vi kan ”prisa in” den framtida utvecklingen, vilket ger en bra indikation på långsiktigheten i en investering. För oss som investerare är det a och o att kunna beräkna en korrekt kompensation – i förlängningen gör det att vi kan uppnå en god avkastning till våra fondandelsägare. Smaka på begreppet en gång till: Hållbara investeringar.

Lars Kristian Feste, chef för ränte- och kreditförvaltningen  hos Öhman Fonder.

Kontakt

Lars Kristian Feste

Räntechef

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.