Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Globala småbolag förtjänar en plats i varje långsiktig portfölj

Nu lanserar Öhman Fonder en ny fond med inriktning mot globala småbolag – Öhman Global Småbolag Hållbar. Fonden kommer förvaltas av samma team som idag framgångsrikt förvaltar globalfonden Öhman Global Hållbar. Skillnaden mellan de två fonderna ligger i att småbolagsfonden riktar in sig mot bolag med ett börsvärde på under fem miljarder dollar. I övrigt är den tematiska förvaltningsfilosofin och de strikta hållbarhetskraven intakta. Utmaningen ligger i att plocka fram en portfölj av världens cirka 50 mest intressanta småbolag från ett universum av tusentals möjliga kandidater – en utmaning som förvaltaren Ylwa Häggström ser fram emot.

Öhman Fonders globala aktieteam består av fondförvaltarna Pär Löfving, Ylwa Häggström, Anna Dahlstedt, Andreas Mattson och Filip Boman.

Öhman Fonders globala aktieteam består av fondförvaltarna Pär Löfving, Ylwa Häggström, Anna Dahlstedt, Andreas Mattson och Filip Boman.

­– Vi ser stora möjligheter med den här fonden. Givet att bolagen är mindre kan vi uttrycka investeringsidéer på ett lite annorlunda sätt jämfört med hur vi gör det i Global Hållbar. Mindre bolag är ofta mer koncentrerade i sin verksamhetsinriktning, vilket gör att våra tematiska idéer kan få ett större genomslag i portföljen, säger Ylwa och fortsätter:

– Tar vi temat elektrifiering, som vi tror starkt på, så är ett sätt att få exponering mot en sådan trend att köpa bolag som tillverkar laddstolpar för elbilar. Den exponeringen kan du få genom att köpa ett stort bolag som ABB. Men då utgör laddstolpar bara en väldigt liten del av bolagets omsättning. Tittar vi istället på ett mindre bolag som nederländska Alfen så står laddstolpar istället för nära 20 procent av omsättningen och växer dessutom med runt 70 procent årligen. Det gör att vi får en mycket tydligare exponering mot ett tema.

Ylwa menar att småbolag är intressanta även av andra orsaker, såsom att de växer snabbare, är mindre täckta av analytikerkåren samt i högre grad är föremål för uppköp.

Ylwa Häggström, förvaltare Öhman Fonder

Ylwa Häggström, förvaltare Öhman Fonder

– Det är lättare att hitta ”oupptäckta talanger” bland små bolag, för att använda en sportterm. Eftersom de inte har samma analytikertäckning flyger de ofta under radarn. Dessutom växer de ju snabbare än de större bolagen och kan lättare köpas upp givet att de är relativt små och i högre grad specialiserade inom sitt produktområde. Det har redan skett uppköp på den lista av intressanta bolag som vi har satt ihop inför fondstart, avslöjar Ylwa.

Portföljen kommer initialt bestå av ett femtiotal bolag och ha en spridning över såväl regioner som sektorer. Fonden byggs underifrån där fokus ligger på bolagsval utifrån de investeringsteman man identifierat.

– Vi har ingen bestämd uppfattning om hur stor exponering vi ska ha mot olika sektorer eller regioner när vi gör bolagsval, men skulle det visa sig att vi får en alltför koncentrerad portfölj så kan vi komma att justera det i efterhand. Fonden kommer ha innehav såväl på utvecklade marknader som på tillväxtmarknader och den kommer inte ha någon preferens för nordiska bolag, förklarar Ylwa.

På frågan om hur hon ser på småbolag i en miljö där ekonomin saktar in och där börsen potentiellt utvecklas svagt, säger Ylwa att det naturligtvis finns en något större risk i dessa bolag, men att de sett över ett längre perspektiv, även beaktat de större börsnedgångarna, avkastat bättre än större bolag.

– Tittar man på de stora börsnedgångarna isolerat så har småbolag haft en svagare utveckling än storbolagen. Men det finns en studie som tittat på börsnedgångarna och mäter perioden tolv månader innan nedgångarna och tolv månader efter. Då visar det sig att småbolag har utvecklats bättre över dessa perioder. Med andra ord har de stigit mer inför större börsnedgångar och återhämtat sig kraftigare efteråt. Det gäller att ha ett långsiktigt perspektiv på det här.

Enligt fondens definition av småbolag kan inte investeringar göras i bolag som överstiger fem miljarder dollar i börsvärde. Men om ett innehav skulle växa sig större och helt plötsligt passera den gränsen innebär det inte per definition att innehavet säljs.

– Det skulle vara suboptimalt att sälja ett innehav som utvecklas starkt, då går man per definition miste om de riktigt framgångsrika investeringarna. Det vi har sagt är att om bolaget växer sig större än fem miljarder dollar så får vi inte göra några nyinvesteringar i aktien. Det innebär att bolagets portföljvikt sannolikt kommer minska i takt med att fonden växer.

När det gäller hur små bolag som fonden får investera i finns inga egentliga formella krav, men Ylwa påpekar att aktierna de investerar i måste vara så pass likvida att de kan komma in i och gå ur positioner för att möta flöden i fonden. Det gör att många bolag faller ifrån.

– Likviditeten är väldigt viktig och det innebär många bolag blir diskvalificerade just av den anledningen. Vi kommer med andra ord inte gå in i de allra minsta bolagen.

Om man ser till de småbolag som Öhman Global Hållbar investerar i så ger det en fingervisning om vilken typ av bolag som kommer finnas i den nya fonden. Det är alltifrån bolag med några hundra miljoner dollar i börsvärde som Alfen till miljardbolag som den österrikiska banken Bawag. Enligt Ylwa kommer också vissa innehav att vara överlappande.

– Det kommer sannolikt finnas innehav som vi handlar i båda fonderna. Jag ser det som logiskt då vi kommit fram till att dessa innehav är bra investeringar, säger Ylwa.

Vad gäller hållbarhetskriterierna i den kommande småbolagsfonden kommer det ställas samma höga krav på bolagen som i Öhman Global Hållbar. Tillsammans med hållbarhetsteamet analyseras bolagens hållbarhetsarbete innan en investering görs. Ylwa tror att småbolagen i viss utsträckning kan ha svårare att nå upp till hållbarhetskraven, men att de samtidigt är mer påverkansbara och tillgängligare i dialogen med investerarna.

– De har naturligtvis inte samma resurser som de stora bolagen vad gäller frågor som relaterar till hållbarhet, men det är samtidigt lättare att föra en dialog med ledande befattningshavare och därmed påverka hållbarhetsarbetet i rätt riktning. Precis som med de stora bolagen kommer vi vara aktiva i vårt påverkansarbete mot de mindre bolagen.

Ylwa betonar att man behöver ha en långsiktig syn på en investering i Öhman Småbolag Global Hållbar.

– Fonden förtjänar en plats i varje långsiktig portfölj. Men den ska inte ses som något man investerar för att göra snabba vinster. För den som är tålmodig kommer globala småbolag visa sig vara ett mycket bra komplement till andra aktiefonder som ofta har betydligt större bolag i innehavslistan. Det är en bra fond för pensionsportföljen, eller för att spara till barnen.

Öhman Global Småbolag Hållbar startades 10 december 2019 och handlas på samtliga större fondplattformar.

Klicka här för detaljerad fondinformation och fondens faktablad.