Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Hållbar tillväxt i emerging markets

Månadens #öhmanlunch fokuserade på emerging markets och inleddes med en genomgång av förutsättningarna i stort för investeringsområdet och varför aktier i emerging markets är ett attraktivt tillgångsslag i en långsiktig investeringsportfölj. Sedan följde några nyheter som påverkar hur emerging markets-indexet är sammansatt just nu och avslutningsvis fick vi veta hur man investerar hållbart på emerging markets.

Öhmanlunch bildkollage

Hög förväntad avkastning i emerging markets

– De senaste 20 åren har emerging markets (tillväxtmarknader) uppvisat nästan sex procent i real BNP-tillväxt per år medan de utvecklade ekonomierna legat på knappa två procent per år. Även aktiemarknaderna har utvecklats starkt i emerging markets och under samma period har årsavkastningen för indexet MSCI Emerging Markets varit strax över åtta procent medan ett globalt index (MSCI World) avkastat drygt fyra procent. Rent värderingsmässigt ser emergng markets fortsatt attraktiva ut och vi tror är att avkastningen fortsatt kommer att vara högre i emerging markets än i övriga världen, säger Jamal Abida Norling.

– De kommande tio åren förväntas avkastningen för emerging markets uppgå till nio procent per år samtidigt som globala och svenska aktiemarknader förväntas generera cirka fem procent i årlig avkastning.

190314_OHMANLUNCH_08-1

Årets tredje #öhmanlunch i Stockholm.

Emering markets kommer bli världens största ekonomier

En översikt av långsiktiga tillväxtprognoser fram till och med år 2050 visar att det i stor utsträckning är just i emerging markets den ekonomiska tillväxten kommer att vara hög. År 2050 kommer sex av tio av världens största ekonomier sannolikt att vara ekonomier tillhörande gruppen emerging markets.

-På kortare sikt är det mycket som tyder på att vi är inne i en global avmattningsfas. Trots det ser emerging markets ut att fortsätta att växa med ungefär fem procent per år de kommande två åren medan de utvecklade ekonomierna förväntas att växa med knappt två procent per år.

190314_OHMANLUNCH_10-1

Årets tredje #öhmanlunch i Stockholm.

Vilka länder ingår i emerging markets?

Björn Nylund började med att berätta om indexleverantören MSCIs ramverk för marknadsklassificering för att tydliggöra vilka faktorer som gör att MSCI placerar länderna inom respektive kategori.

– MSCI tittar framförallt på ekonomisk utveckling i landet, storlek och likviditetskrav för bolagen på plats samt marknadsaccess, bland annat hur lätt eller svårt det är för utländska investerare att komma in på marknaden, säger Björn Nylund.
Länderna delas upp i fyra kategorier:

1. Developed Markets innehåller de rikaste länderna med mycket stora och synnerligen likvida bolag. Minst fem bolag från varje land måste klara storleks- och likviditetskraven för att landet skall kvalificeras som developed market Här finns inga hinder beträffande marknadsaccess.

2. Emerging Markets innehåller stora till medelstora bolag med god likviditet. Minst tre bolag från varje land måste klara storleks- och likviditetskraven för att landet skall kvalificeras som emerging market. Här kan finnas vissa hinder beträffande marknadsaccess.

3. Frontier Markets innehåller bolag som är betydligt mindre och med avsevärt lägre likviditet än de båda tidigare kategorierna. Bara två bolag från varje land måste klara storleks- och likviditetskraven för att landet som sådant skall kvalificeras som frontier markets. Här kan finnas betydande hinder beträffande marknadsaccessen.

4. Standalone Markets är marknader som ännu inte lever upp till kriterierna för att klassificeras som antingen developed market, emerging market eller frontier market.

190314_OHMANLUNCH_19-1

Årets tredje #öhmanlunch i Stockholm.

-Vi har tre stora nyheter i indexet MSCI Emerging Markets i år och den första är ökningen på hela 2,5 procentenheter för Kina i index under 2019. En annan nyhet är att Argentina nu efter tio år kommer tillbaka i emerging markets-index. Landet inkluderas i maj 2019 med blygsamma 0,3 procent. Den sista nyheten är att Saudi Arabien inkluderas med 1,4 procent i index från och med maj 2019 och redan i augusti kommer uppgå till 2,7 procent. Det är mycket ovanligt att ett land går direkt från standalone markets, hoppar över frontier markets och placeras direkt in i emerging markets, säger Björn Nylund.

Hållbarhet i emerging markets

På Öhman Fonder tar vi hållbarhet på största allvar och har därför integrerat hållbarhet i våra investeringsbeslut. En del i vårt löpande hållbarhetsarbete är att aktivt påverka genom dialoger med bolag som behöver utvecklas inom något av våra fokusområden. Fredric Nyström berättade om processen för att ”välja bort” och ”välja in bolag” i fonden Öhman Etisk Emerging Markets.

-Vi väljer bort bolag som är verksamma inom områden som inte är förenliga med hållbar utveckling i enlighet med våra etiska kriterier. Det innebär att vi väljer bort bolag som kränker mänskliga rättigheter och därmed inte når upp till minimikraven i FNs global compact. Vi väljer också bort bolag som tillverkar kontroversiella vapen som landminor och klusterbomber, de som producerar eller distribuerar pornografi eller tobak samt bolag som är verksamma inom alkohol eller spelindustrin. Något som särskiljer vårt hållbarhetsarbete från många andra är att vi väljer bort bolag som är verksamma inom fossila bränslen som kol- och oljebolag, säger Fredric Nyström.

190314_OHMANLUNCH_20-1

Årets tredje #öhmanlunch i Stockholm.

Att välja bort och att välja in

När de sämsta bolagen som inte uppfyller minimikraven är bortvalda gör vi en hållbarhetsanalys som grundar sig på 160 olika kriterier. Några exempel är hur bolag hanterar klimatfrågan, vattenbrist, avfallshantering, fackliga- och arbetsmiljömässiga rättigheter.

-Det är viktigt att bolagen både adresserar de viktigaste hållbarhetsfrågorna med en väl genomtänkt policy och att de sedan har system för att följa policyn i praktiken. Vi sätter en hållbarhetsrating från 0 till 100 på alla bolag och bygger sedan på med en omvärldsanalys för att identifiera händelser i nuläget och hur bolagen bemöter dessa. Bolag som får 45 poäng eller lägre väljer vi bort och vi väljer att investera i de 75 procent bästa bolagen i varje bransch, säger Fredric Nyström.

Öhman Etisk Emerging Markets

Som avrundning berättade fondförvaltare Björn Nylund om fonden Öhman Etisk Emerging Markets som har fem stjärnor hos Morningstar tack vare sin goda utveckling. De senaste fem åren (februari 2015 till februari 2019) har fonden avkastat i snitt 14 procent per år.

-Under hösten 2018 skärpte vi hållbarhetskraven i samtliga indexnära fonder och det innebär att vi numera bland annat utesluter bolag som har fossila bränslen i sin verksamhet. Från början följde fonden det smala MSCI EM50-index men efter att vi skärpt kraven för hållbarhet i fonden behövde vi byta index och utgå från det bredare MSCI Emerging Markets, säger Björn Nylund.

Björn pratade också om hur förvaltningsteamet använder hållbarhetsscreening och handelsbarhetsfilter för att få dryga 1 130 bolag i indexet MSCI Emerging Markets att sållas ned till 250-300 bolag som slutligen platsar i en effektivt indexnära förvaltad hållbar fondportfölj. Avslutningsvis berättade Björn Nylund om förvaltningsteamets strävan att öppet redovisa eventuella avkastningsskillnader mellan fond och jämförelseindex som uppstår som en följd av den hållbara inriktningen.

190314_OHMANLUNCH_02-1

Årets tredje #öhmanlunch i Stockholm.

Idag är två av världens fem ledande ekonomier så kallade emering markets. År 2050 beräknas siffran stiga till fyra av fem. Sedan århundraden tillbaka har länder i väst varit ledande aktörer i den globala ekonomin. På senare tid har emerging markets hämtat in försprånget och inom 30 år kommer emerging markets dominera den globala ekonomin.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Kontakt

Jamal Abida Norling, vd Öhman Fonder
Jamal Abida Norling

Vd och presskontakt

+46 8 407 58 13
jamal.abida.norling@ohman.se

Björn Nylund

Fondförvaltare