Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Det våras för ålderns höst

Vi lever allt längre och föder färre barn. Globalt sett har medellivslängden ökat med 20 år under de senaste 50 åren samtidigt som barnkullarna minskat. Det innebär stora demografiska förändringar. År 2050 uppskattas att antalet människor över 65 år kommer ha växt med över 1 miljard – en fördubbling från idag. Det ställer nya krav på samhället men skapar samtidigt stora affärsmöjligheter och intressanta investeringsteman.

– En befolkning som lever längre skapar ett större vårdbehov och gynnar i första hand bolag inom medicinsk teknik och läkemedel. Sjukdomar som cancer och Alzheimers är till exempel direkt åldersrelaterade, säger Pär Löfving som förvaltar fonden Öhman Global Hållbar.

Bland de största innehaven i fonden finns det schweiziska läkemedelsbolaget Roche – ett bolag som enligt Pär byggt upp en världsledande position inom diagnos och läkemedel mot cancer.

– Roche är väldigt forskningsintensivt och har upparbetat en lovande portfölj av nya produkter. Bolaget är föregångare inom immunterapi som betraktas som det största genombrottet inom cancerbehandling de senaste femtio åren.

Pär hittar även angränsande branscher som gynnas av det faktum att vi blir äldre.

– Försäkringsbranschen gynnas av att fler vill teckna liv- och fondförsäkringar. Man vill helt enkelt säkerställa sin ekonomiska trygghet under hela livet. Även bolag som sysslar med äldrevårdsprodukter är vinnare på denna trend.

Inom försäkring har Pär investerat i den brittiska jätten Prudential som också har betydande verksamhet i Asien, vilket är den del av världen som allra tydligast präglas av en åldrande befolkning.

– Det finns redan fler personer som är över 65 år i Asien än hela USA:s befolkning. Redan 2042 beräknas det finnas fler personer över 65 i Asien än de sammanlagda befolkningarna i euroområdet och Nordamerika. Det skapar ett bra underlag för försäkringsbranschen och Prudential har visat på mycket starkt tillväxt i sin asiatiska verksamhet. Därtill kan läggas potentialen för strukturaffärer och uppköp.

Pär nämner vidare svenska Essity bland bolag som kan komma att bli vinnare på den demografiska trenden.

– Essity tillverkar bland annat inkontinensskydd, vilket är en produkt som är en tydlig vinnare på den åldrande befolkningstrenden. Bolaget har en japansk konkurrent i Unicharm, men har en stark position globalt. Bolaget gör dessutom ett gediget arbete inom hållbarhet, vilket vi ställer som krav för att välja in bolag i portföljen.

Pär utvärderar kontinuerligt bolag som har den äldre generationen som primär målgrupp. Bland annat har han tittat närmare på den amerikanska hälsovårdskedjan Tivity.

– Tivity har bland annat ett träningsprogram som är anpassat till den äldre generationen och som erbjuds på bolagets samtliga träningsanläggningar. Man har skräddarsydda klasser som utöver det skräddarsydda träningsprogrammet ska bidra till ett socialt sammanhang. Det är ett smart sätt att profilera sig och segmentera marknaden utifrån ålder och behov.

Fonden Öhman Global Hållbar har Roche och Prudential bland de fem största innehaven, även Essity finns bland de tio största innehaven i fonden.

Läs mer om Öhman Global Hållbar.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.