Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Kött på benen för dig som vill investera vegetariskt

Nästan var tredje svensk äter vegetariskt minst två gånger per vecka. Det visar en nyligen genomförd undersökning som också slår fast att andelen växtätare i vårt land ökar stadigt. Ökningen förklaras i stor utsträckning av att fler blir flexitarianer, det vill säga äter ofta vegetarisk kost, men kan även äta kött, oftast kyckling, fisk eller skaldjur.

Trenden att ersätta framförallt nötkött med alternativa produkter visar positiva tendenser även på global nivå. Enligt Pär Löfving, som förvaltar den globala aktiefonden Öhman Global Hållbar, skapar det en rad intressanta investeringsmöjligheter.

– Det är en ihållande trend att ha en grönare och mer hälsosam kosthållning. Det ligger i linje med ett ökat klimatfokus och en större medvetenhet om kostens hälsoeffekter. Att identifiera den här typen av trender tidigt hjälper oss att hitta framtidens vinnare på världens aktiemarknader.

Pär lägger stor vikt och mycket tid på att identifiera så kallade megatrender, det vill säga globala trender som får återverkningar på vårt vardagliga liv och omvärlden i stort. Fokus läggs på hållbara trender.

– Det är viktigt att förstå de breda samhällstrenderna för att greppa dynamiken bakom vad som driver efterfrågan på olika varor och tjänster. Det hjälper oss att i nästa steg hitta bolag som gynnas av dessa trender. Eftersom fonden investerar hållbart är det ett extra fokus just på trender som grundar sig i ett hållbarhetstänk.

Bland bolag som man identifierat som vinnare på den gröna kosttrenden nämner Pär det färöiska laxodlingsbolaget Bakkafrost och dagligvarujätten Nestlé.

– Lax är ett betydligt nyttigare och mindre klimatpåverkande alternativ än kött, vilket har gynnat efterfrågan på fisken. Laxen har också fått ett ökat intresse från Asien där en växande medelklass efterfrågar mer exklusiva råvaror.

Samtidigt ökar medvetenheten om dess hälsoeffekter. De senaste fem åren har laxpriset gått upp med 300 procent och utbudet kan för närvarande inte möta efterfrågan. Det gynnar laxodlarna, säger Pär och fortsätter:

– I fallet Nestlé får vi en exponering mot den gröna kosttrenden i och med att de nyligen lanserat en produktlinje för växtbaserade hamburgare. Det utgör än så länge bara en liten del av bolagets totala omsättning, men vi tror att fler produktlanseringar på temat kommer framöver.

Ett bolag som enbart är fokuserat på växtbaserade köttalternativ är amerikanska Beyond Meat. Bolaget som nyligen börsnoterades i USA såg aktiekursen rusa med över 160 procent redan under den första handelsdagen och värderas till nära 4 miljarder dollar. Trots att det ännu inte är lönsamt.

– Bolaget har skapat vad vi upplever vara ett riktigt bra alternativ till den traditionella hamburgaren genom att bara använda växtbaserade ingredienser. Under förra året lanserades ”Beyond Burger” på utvalda restauranger i Sverige.

– Det blir intressant att följa utvecklingen. Att hitta bra alternativ till nötkött är absolut avgörande för klimatfrågan. Det är en utveckling som vi som hållbara investerare vill vara med och bidra till. Samtidigt måste vi alltid ta värderingen i beaktande. Just nu känns den alltför hög.

Läs mer om Öhman Global Hållbar.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.