Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Diagnos: Krasslig kurs. Ordination: Ny teknik.

Hälsovårdssektorn utgör 12 procent av världsekonomin och växer kraftigt. Under de senaste åren har tillväxttakten för sektorn varit mellan fem och sex procent. Flera megatrender understödjer sektorn och borgar för en fortsatt stark utveckling. En åldrande befolkning och förbättrade levnadsstandarder gör exempelvis att en sjukdom som diabetes ökar.

Ellinor Hult, fondförvaltare på Öhman Fonder.

Ellinor Hult, fondförvaltare på Öhman Fonder.

Den tekniska utvecklingen skapar också helt nya förutsättningar. Genom ny teknik kan man idag upptäcka, diagnosticera och behandla en rad sjukdomar som tidigare läkarna stod handfallna inför. Det räddar inte bara liv utan bidrar också till stora ekonomiska vinster för samhället.

– I USA står kostnader relaterade till hälsovård för 18 procent av BNP. Om man genom bättre teknologi kan få ner den kostnaden kan man spara riktigt stora pengar. Det rör alltifrån tidig upptäckt av sjukdomar till mer effektiv behandling och distribution av läkemedel, säger Ellinor Hult som förvaltar fonderna Öhman Global Growth och Öhman Global Hållbar.

Hälsovårdssektorn genererar ungefär en tredjedel av all världens data idag. Det skapar ett intressant underlag för teknikjättarna att bygga tillämpningar baserat på ”big data”.

– Artificiell intelligens och maskininlärning bygger på analys av stora mängder data. Det kommer skapa många nya tillämpningar inom hälsovårdssektorn. Men utvecklingen är bara i sin linda, säger Ellinor.

Som ett exempel nämner Ellinor Googles hälsovårdsbolag – Verily. Bolaget tog så sent som i januari in 1 miljard dollar i nytt kapital och har gjort flera strategiska samarbeten och förvärv inom sektorn. Ett sådant samarbete var med glukosmätningsbolaget Dexcom.

– Google har genom samarbetet med Dexcom investerat i utvecklingen av nästa generations glukosmätare för diabetespatienter. Produkten bygger på att man kontinuerligt kan övervaka sitt blodsocker trådlöst. Genom att bära en sensor på till exempel magen kommuniceras värden till din mobiltelefon eller smarta klocka. Det medför att man inte behöver sticka sig i fingret och att man kan dela informationen med sin läkare för effektivare behandling.

En annan trend som Ellinor pekar på, och som gör hälsovård till ett intressant investeringstema, är mängden samgåenden och uppköp som görs inom sektorn. Det bottnar bland annat i att de stora läkemedelsbolagen måste uppdatera sin pipeline av produkter när patent går ut.

­– Inom framförallt biotekniksektorn finns det bolag som lyckats gräva guld genom att utveckla läkemedel eller läkemedelskandidater som de stora jättarna saknar. Då är uppköp en inte alltför ovanlig utgång.

Ett bolag som Ellinor lyfter fram som uppköpskandidat är Sage Therapeutics – ett bolag som tagit fram ett läkemedel mot så kallad postpartumdepression, det vill säga depression som kan drabba kvinnor efter att de fött barn.

– Självmord i samband med den här typen av depression är faktiskt den vanligaste orsaken till död bland nyblivna mammor i västvärlden. Bolaget har hittat en väldigt bra behandling mot sjukdomen, något som de stora läkemedelsbolagen saknar.

Ett framtidsområde som Ellinor nämner är genterapi. Det är en behandling som innebär att man för in en korrekt gen i patientens celler för att kompensera för en muterad gen. Genterapi kan potentiellt bota sjukdomar som annars hade behövts behandlas under en livslång period.

– Det är ett område som är väldigt intressant men där vi ännu inte gjort några investeringar. Vi tycker helt enkelt riskerna är för höga. Jag tror definitivt det är ett område med stor framtidspotential för oss investerare.

Läs mer om Öhman Global Hållbar och Öhman Global Growth.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.