Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Nu kan det sägas: Hälsa är bra för ekonomin.

Svenskar tränar mest i hela EU. Enligt den så kallade Europabarometern uppger mer än sju av tio att de tränar regelbundet eller någorlunda regelbundet. I hela EU är genomsnittet knappt fem av tio. Träningstrenden visar även en uppgång globalt, branschen ökar omsättningen med cirka 2,6 procent per år och omsatte 2018 nära 90 miljarder dollar.

– Vi ser en global träningstrend som är mycket stark och där framförallt åldersgruppen millennials tränar i större utsträckning än tidigare generationer. Det borgar för en fortsatt god tillväxt där skräddarsydd träning blir allt viktigare, säger Pär Löfving som förvaltar fonden Öhman Global Hållbar och som investerat i träningstrenden via innehav i den holländska gymkedjan Basic Fit.

– Basic Fit har en ledande position i Europa med över 600 träningsanläggningar i fem olika länder. De befinner sig i ett ”value for money” segment som vi tror kommer växa snabbt i takt med att andelen européer som tränar regelbundet ökar.

Enligt Pär skapar träningstrenden även möjligheter för digitala bolag som kan göra resultat mätbara och skapa verktyg för att anpassa träningen till individuella behov.

– Det har varit en het marknad för så kallade ”wearables”, det vill säga produkter som Apple Watch. Genom sensorer i klockan kan man snabbt få ut statistik på distans, förbränning, puls och så vidare, vilket ger dig en direkt bekräftelse på om prestationen varit i linje med dina mål eller inte. Den här statistiken kan ju sedan användas för att sätta individuella mål för träningen.

Träningstrenden är också ett uttryck för en annan global trend – att se bra ut. Utöver att detta skapar en efterfrågan på skönhetsprodukter, kläder och nyttig mat bidrar det även till att högteknologiska företag ser nya möjligheter. Ellinor Hult, som förvaltar fonden Öhman Global Growth, har hittat en vinnare inom en något annorlunda nisch.

Align Technology heter ett företag som tillverkar en genomskinlig skena för tandreglering. Via 3D-printing kan de skräddarsy skenan så att den passar behovet hos varje individuell patient. Med den här tekniken blir den klassiska tandställningen ”rälsen” ett minne blott.

­– Bolaget har redan skeppat ut sex miljoner exemplar av sina tandskenor och efterfrågan är stor över hela världen. Det som håller tillbaka tillväxttakten något är dels att behandlingen är relativt dyr och dels att det kräver specialutbildade tandläkare för att genomföra den.

Ellinor menar att 3D-printing är ett område som kommer ge upphov till många andra tillämpningsområden och som delvis redan skapat helt nya förutsättningar för hälsovården. Det är därför ett område värt att hålla ett extra öga på, säger hon.

­– 3D-printing skapar idag medicinska verktyg baserat på alltifrån plast till stamceller. Man har lyckats printa konstgjorda ben för kirurgiska ingrepp, skräddarsydda proteser, till och med organ konstruerade av lagrade stamceller som kan växa i patienten och ersätta ett tidigare organ som slutat fungera. Möjligheterna med tekniken är nästan oöverskådliga.

Läs mer om Öhman Global Hållbar.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.