Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Hurra, hundåren har bara börjat!

Människan har i årtusenden haft husdjur. På farfars tid mest som ett trevligt inslag på gårdsplanen. Idag snarare som renodlade sällskapsdjur som söker sig in i sängar och handväskor. I Sverige spenderar vi mer än två och en halv gång mer på våra husdjur idag än för femton år sedan. Och trenden visar på ett liknande mönster globalt. Husdjursmarknadens kraftiga tillväxt drivs av den yngre generationen, vilket borgar för att den långsiktigt är en mycket intressant investeringsmöjlighet.

”Det är en marknad som formligen exploderar. Bara i USA lade man 73 miljarder dollar på sina husdjur under 2018, i en marknad som växer ungefär 6 till 7 procent om året. Att den yngre generationen är villig att spendera mest pengar på sina husdjur gör att vi bedömer att tillväxten kommer accelerera”, säger Pär Löfving, fondförvaltare på Öhman Fonder.

Inför starten av Öhman Fonders nya globala småbolagsfond – Öhman Global Småbolag Hållbar– har Pär tillsammans med investeringsteamet tittat på en rad områden som gynnas av husdjursmarknadens framfart. Det rör alltifrån mat, mediciner och veterinärbesök till pälsvård och försäkringar. Många av de mest intressanta bolagen är just mindre bolag som är relativt nya och som vill kapitalisera på den snabbt växande trenden, enligt Pär.

Pär Löfving, förvaltare Öhman Fonder

Pär Löfving, förvaltare Öhman Fonder

”Bland de mest uppmärksammade bolagen finns de som fokuserar på online-leveranser av djurartiklar. Den populära börsintroduktionen av Chewy i USA och även Zooplus i Tyskland är sådana exempel. Men det finns en mängd andra bolag som gynnas av husdjursmarknadens tillväxt och som skulle passa bra in i fonden.”

En nisch som Pär ser som särskilt intressant är djurhälsa. Bolagen inom detta segment växer snabbt samtidigt som de har en stabil och defensiv karaktär. Dessa bolag har också flera stora fördelar jämfört med vanliga läkemedelsbolag, menar fondförvaltaren.

”De har ingen exponering mot de hot om prisregleringar som vi ser i USA just nu, utvecklingstiderna för nya mediciner är kortare och hotet att generiska kopior utvecklas är mycket mindre. I vår analys har vi identifierat ett antal bolag som intressanta för fonden; Dechra i Storbritannien, Virbac i Frankrike och Heska i USA. Heska, som fokuserar på diagnostik av djurs sjukdomar, förväntas växa 10 till 15 procent om året.”

Ett annat område som Pär analyserat inför fondens lansering är djurförsäkringar. Denna marknad menar han har stor potential givet att många husdjur globalt är oförsäkrade, i motsats till hur det ser ut i Sverige.

”Av 90 miljoner hundar i USA är bara 1 till 2 procent försäkrade. Husdjur är en nischmarknad som flyger lite under radarn för de stora försäkringsbolagen, vilket ger en öppning för mindre specialister. Till exempel är Trupanion ett specialiserat djurförsäkringsbolag med stark tillväxt. Potentialen i marknaden är stor och allt fler väljer nu att försäkra sina husdjur.”

”Vi vet sedan länge att kramgoa husdjur är en investering i livskvalitet. Nu vet vi också att de är ett intressant investeringstema”, avslutar Pär.

Öhman Global Småbolag Hållbar startades 10 december 2019 och handlas på samtliga större fondplattformar.

Klicka här för detaljerad fondinformation och fondens faktablad. 

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.