Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Tänk på det här när du investerar i teknologibolag

Under de senaste årens snabba digitala utveckling har världens teknologijättar skördat stora ekonomiska framgångar. Men till följd av ett flertal uppmärksammade skandaler ändras nu marknadens spelregler i grunden. Minskad tillit och politiska regleringar är nya riskscenarion som bolagen har att förhålla sig till. Filip Boman, förvaltare på Öhman Fonder, ger sina tips för långsiktiga investeringar inom teknologi.

Filip Boman, fondförvaltare på Öhman Fonder.

Filip Boman, fondförvaltare på Öhman Fonder.

– Hållbarhet är så mycket mer än miljö och klimatfrågor. Några av de största teknologijättarna – som under många år legat i framkant och gett fin avkastning – ställs nu inför tuffare förväntningar. Utöver bolagens organiska utveckling förväntas de även ha tydliga rutiner kring frågor som rör integritet, datasäkerhet och censur. De stora vinnarna blir de som kan hantera bägge delarna, säger han.

Idag förvaltar Filip Boman bland annat Öhman Global Hållbar, en fond som uppvisat god avkastning hittills i år. Mycket är tack vare fondens största innehav Alphabet, Microsoft och Apple.

– Alla tre bolagen har stark positionering inom de områden som de är aktiva i. Apple har lagt stora resurser på att säkra datasäkerheten för sina kunder. Och molntjänsterna Microsoft Azure och Alphabets Google Cloud blir spännande att följa framöver, säger Filip Boman.

Den långsiktiga framgången bygger i mångt och mycket på att bolagen har tydliga policyer och processer för dataanvändningen, och dessutom är transparenta med hur de driver sin verksamhet.

Detta bör du tänka på när du investerar i teknologi:

  • Hur många myndighetsförfrågningar får företaget, och hur stor del av informationen har då lämnats ut?
  • Hur stor del av kundernas användardata används för sekundära syften, till exempel delas med tredje part?
  • Vilka länder är bolaget verksamt i där produkten/tjänsten är föremål för övervakning, blockering, innehållsfiltrering eller censur?
  • Hur många dataöverträdelser har bolaget varit med om, där personliga data behandlats ovarsamt?
  • Hur stora monetära förluster har bolaget gjort på grund av dataöverträdelser?

– För att bygga en långsiktigt hållbar teknologiportfölj är det viktigt att ta reda på hur företagen styrs i grunden. Därför borde frågor som dessa vara viktiga för alla investerare, säger Filip Boman.

I takt med att den snabba teknologiutvecklingen banar väg för nya innovationer blir etiska avvägningar viktigare för teknologibolagen. De stora börsvinnarna blir de som kan hantera både etik och innovation.

Läs mer om Öhman Global Hållbar.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.