Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

#öhmanlunch: Banker – från finanskris till förtroendekris

I oktober 2012 slår orkanen ”Sandy” till mot Manhattan och stänger ner stora delar av Wall Street. Under den här blackouten stod en byggnad kvar som en fyr i ett nedsläckt New York – investmentbanken Goldman Sachs huvudkontor. När orkanen hade bedarrat, väckte det här en hel del irritation, sjukhus och andra viktiga samhällsfunktioner hade lamslagits medan banken lyste upp som en julgran. Öhman Fonders hållbarhetsanalytiker Victoria Lidén inledde månadens #öhmanlunch med att ta åhörarna sju år tillbaka i tiden.

Victoria Lidén, hållbarhetsanalytiker talar under septembers #öhmanlunch

Victoria Lidén talar under september månads #öhmanlunch.

Victoria Lidén menar att exemplet tjänar som ett symboliskt exempel för bankernas roll och funktion i dagens samhälle – det vill säga dess motståndskraft och vikten av att upprätthålla stabilitet. Det belyser också att klimatrelaterade risker kan visa sig som fysiska risker.

Men Victoria understryker att en bank också kan påverkas av klimatet på andra sätt, i form av finansiella risker och störningar i det finansiella systemet. Till exempel till följd av förhöjda kreditrisker där förfallna och obetalda lån leder till att förluster ökar, eller marknadsrisker såsom ökade svängningar i energi- och råvarupriser.

– Bankerna är hjärtat i den globala finansiella ekonomin med ansvar för att allokera kapital och hantera risk så effektivt som möjligt. Även om deras direkta miljöpåverkan inte är stor, så kan de ha en indirekt miljöpåverkan via tillgångarna i låneboken och projekten de finansierar. Med det kommer ett stort ansvar. Såhär ett årtionde efter finanskrisen, är det kanske bankerna som kan rädda världen, frågar hon sig.

Öhmanlunch Victoria Lidén

Victoria Lidén, hållbarhetsanalytiker på Öhman Fonder talar under september månads #öhmanlunch.

Öhman Fonder analyserar i rapportserien ”Prospektiv” de hållbarhetsrisker som är förknippade med olika branscher.

Risker som påverkar de utvärderingar och investeringsbeslut som tas inom fondbolaget. I den andra delen av Prospektiv synas bankernas hållbarhetsarbete i sömmarna. Det var också temat för dagens lunchpresentation.

Bankerna tar initiativ till förbättringar, men mycket återstår

Bankerna har börjat ta initiativ för att visa att man tar klimatrisker på större allvar. Det visar det faktum att 28 banker, däribland de nordiska storbankerna Nordea, SEB, Danske Bank, DNB och Swedbank, valt att signera FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet. Det innebär att man förbinder sig att agera i linje med FN:s utvecklingsmål och Parisavtalet.

– Det krävs mer än att bara skriva på ett papper för att visa att man tar klimatrisker på allvar, samtidigt är det ett stort steg för branschen och hjälper oss att utvärdera om man lever upp till sina utfästelser, säger Victoria.

Lunchseminarium hos Öhman

#öhmanlunch med tema ”Från bankkris till förtroendekris”.

En viktig hållbarhetsaspekt som Öhman Fonder utvärderar i sitt investeringsarbete är affärsetiken. I detta avseende menar Victoria att bankernas anseende sedan finanskrisen skadats i grunden. Den senaste tidens penningtvättsskandaler har ytterligare spätt på denna misstro.

– Trots att branschen omfattas av betydligt mer stringenta regelkrav idag, så har det uppdagats flera fall av olaglig verksamhet inom bankerna såsom penningtvätt, marknadsmanipulation och sanktionsöverträdelser. Förtroende är hårdvalutan inom bank och finansiella system, och just nu står inte bankerna högt i kurs i det avseendet, konstaterar Victoria.

Victoria fortsätter med att förklarar hur man aktivt jobbat och fortfarande jobbar mot bankerna för att få dem att agera mer proaktivt i dessa frågor.

– Vi har under året haft dialoger med flera av de nordiska storbankerna och diskuterat hur de ska komma till rätta med AML (anti money laundering)-problematiken. Generellt kan man säga att det har varit fokus på hur stora böterna kommer bli. Bankerna investerar mycket i sina IT-system och förstärker avdelningarna som arbetar med regelefterlevnad för att undvika framtida regelöverträdelser och sanktioner.

– Alla dessa åtgärder är bra, men det vi tagit med oss från de här dialogerna är att man behöver se över den interna företagskulturen. Studier visar nämligen på att det finns en stark koppling mellan kultur och risktagande i en organisation. Det här handlar inte om en mängd värdeord, utan är i allra högsta grad en fråga om agerande.

Septembers Öhmanlunch

September månads #öhmanlunch.

– I vår rapport kommer vi fram till att det inte räcker med regelverk, man måste ha en etik som genomsyrar hela organisationen för att säkerställa att man följer regelverket. Det här är också högsta ledningens ansvar – ”tone at the top”. Att ledningen har bra incitamentsstruktur, det vill säga att det ska finnas incitament att göra rätt för sig, men också att det inte förekommer intressekonflikter.

– Just detta med affärsetikens betydelse i en organisation är något som vår gästföreläsare Michaela Ahlberg ska berätta mer om. Michaela är expert inom området affärsetik och har även skrivit boken ”The Grey Zone: A practical guide to corporate conduct, compliance and business ethics”.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.