Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

#öhmanlunch: Hållbarhet – en viktig del av kreditanalysen

För att beskriva hur Öhman Fonder använder hållbarhet i sin kreditanalys intar ränte- och kreditförvaltaren Kristofer Klondaris scenen och inleder med en genomgång av de risker som finns inom de mindre konsumentbankerna, vilket är den del av banksektorn där han tydligt ser att hållbarhetsrisker övergått i kreditrisker.

Öhmanlunch med Kristofer Klondaris

Kristofer Klondaris, ränteförvaltare på Öhman Fonder,  talar under september månads #öhmanlunch.

– Den nordiska konsumentbanksektorn växer snabbt, såväl i antal aktörer som i lånebelopp. Det är en tillväxt som tillsynsmyndigheterna har märkt av och där vi tror att det finns risker för ökade regulatoriska krav. Såväl Riksgälden som Finansinspektionen tittar allt närmare på konsumentbankerna och även Riksbanken intresserar sig för hur skuldsättning påverkar konsumtion och tillväxt. Skulderna bland svenska hushåll har växt mycket kraftigare än den disponibla inkomsten under senare år, vilket gjort myndigheterna oroliga, konstaterar Kristofer.

Öhman Fonder analyserar i rapportserien ”Prospektiv” de hållbarhetsrisker som är förknippade med olika branscher.

Risker som påverkar de utvärderingar och investeringsbeslut som tas inom fondbolaget. I den andra delen av Prospektiv synas bankernas hållbarhetsarbete i sömmarna. Det var också temat för dagens lunchpresentation.

Av de regulatoriska risker som förvaltaren ser kunna drabba konsumentbankerna framhålls ökade riskvikter för blancolån.

– När en bank ger ett lån så måste man kunna täcka upp det lånet med eget kapital. Hur stor del av lånet som måste täckas bestäms utifrån riskvikter, vilka i sin tur bestäms av Finansinspektionen. Blancolån har idag en riskvikt på 75 procent i Sverige och den vikten skulle kunna ökas. Det skulle göra det svårare för bankerna att låna ut pengar och därmed påverka resultat och tillväxt för sektorn.

Andra risker som Kristofer nämner i sammanhanget är förändringar i krav på belåningsgrad vid bolån, det vill säga hur stor multipel av intjäning som får användas för att låna till en bostad. I denna multipel ingår i Sverige idag inte blancolån som en del av beräkningen. Förvaltaren menar dock att det finns en överhängande risk att det kommer ändras i framtiden. Räntetak för konsumentlån menar förvaltaren är en annan risk. Idag finns ett tak på hur mycket ränta svenska banker får ta ut årligen på ett lån (39,5 procent), men den kan komma att justeras ned, vilket skulle slå mot konsumentbankerna. Insättningsgarantin påverkar också riskbilden för konsumentbankerna – en risk som Kristofer ser som den kanske största.

– Konsumentbankerna omfattas idag av den statliga insättningsgarantin. Det innebär att insättningar på upp till 950 000 kronor garanteras av staten att återbetalas om banken skulle gå omkull. Om den garantin skulle försvinna eller om garantibeloppet skulle minska betydligt kommer det påverka konsumentbankerna mycket negativt.

Kristofer nämner vidare anseenderisker som betydande för konsumentbankerna. Det handlar primärt om hantering av personliga data och aggressiva försäljningsmetoder från bankernas sida, som vid missbruk kan åläggas med dryga böter.

Öhmanlunch med talare Kristofer Klondaris

September månads #öhmanlunch.

Öhman Fonder har, efter beaktande av ovanstående risker, valt att ta in vissa av konsumentbankerna i sina portföljer medan andra valts bort. Kristofer förklarar att Ikano, Bluestep och Santander Consumer Bank tillhör innehaven. Framförallt som ett resultat av att deras utlåning i mindre utsträckning utgörs av renodlade konsumentlån och istället i högre utsträckning förklaras av bilfinansiering (Santander), bolån (Bluestep) eller mycket stark ägarbild (Ikano genom Kamprad-familjen).

När det gäller Öhman Fonders exponering mot storbankerna konstaterar Kristofer att man varit väldigt tidiga att sälja de banker som varit föremål för penningtvättsskandaler under senare tid. Såväl i fallet Danske Bank som i Swedbank såldes en stor del av innehaven innan de stora kursrasen. Det betonar förvaltaren också har att göra med att Öhman Fonder är en relativt liten aktör. Skulle någon av storbankernas fondinnehav behöva säljas på motsvarande sätt, hade det varit svårt eller till och med kanske omöjligt, resonerar han.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.