Nyheter

”När marknaden dansar quick step…”

…kan det vara svårt att följa med i svängarna! Helt klart fick man vara snabbfotad för att hänga med i januari i alla fall!

Ylwa Häggström, fondförvaltare hos Öhman Fonder.

Ylwa Häggström, fondförvaltare hos Öhman Fonder.

Medan decembermörkret kopplade greppet om det norra halvklotet, accelererade det börsfall som pågått en stor del av hösten 2018. De som roar sig med att studera statistik, kunde snabbt konstatera att det var den svagaste decembermånaden sedan tidigt 30-tal…. MEN, knappt hade vi hunnit smälta julmaten och stöka undan nyårsfirandet innan marknaden tagit en rejäl vändning uppåt! Med en uppgång på drygt 10 procent, räknat i svenska kronor, bjöd januari 2019, inte bara på ”en hygglig årsavkastning”, utan också på den bästa början på ett börsår vi sett på nära två decennier. Svängigt var ordet.

Trump bjuder upp kineser och Powell tar en ”sväng om” i Washington

Vad som föranledde denna närmast V-formade återhämtning går så klart inte exakt att svara på. Men några starkt bidragande orsaker kan man identifiera. En sådan var stigande förhoppningar om att USA och Kina ska hitta gemensamma vägar att stoppa det pågående handelskriget länderna emellan. Tarifferna börjar göra negativa avtryck inte bara i kinesisk import- och exportstatistik (och följaktligen den kinesiska ekonomin), utan även i den amerikanska ekonomin – vilket förstås inte är i president Trumps egentliga intresse. En lösning på handelskonflikten vore gynnsamt för världsekonomin, och för aktiemarknaden.

En annan som bidrog mycket positivt till börsutvecklingen var den amerikanska centralbanken, sedan Jay Powell och hans kollegor gjort en sällan skådad piruett vad gäller synen på penningpolitiken. Medan de i december inte såg några bekymmer för ekonomin, och följaktligen inte heller några hinder för upprepade räntehöjningar under 2019, var tonen närmast den omvända i januari! Nu lät man istället meddela att man följer den ekonomiska utvecklingen noggrant, är uppmärksam på eventuella svaghetstecken och är beredd att vara mycket flexibel när det gäller styrräntan. Aktiemarknaden svarade med ett rejält glädjeskutt!

Ute i den verkliga världen är det lite mer slow fox

Slutet av januari brukar annars vara en tid på året då vi erbjuds gott om svar på vad som faktiskt händer ute i den verkliga företagsvärlden, i takt med att bolagen rapporterar resultaten för året som gick. Så även detta år.

Överlag kan man säga att rapportperioden, så här långt, har varit förhållandevis lugn. Förväntningarna på fjärde kvartalet föll under slutet av 2018, påverkade av svagare ekonomiska data och sannolikt, i någon mån, även de fallande börskurserna. Ribban hade följaktligen sänkts för vad som sågs som acceptabla resultat för kvartalet. Trots detta har andelen bolag som rapporterar bättre än väntat, varit något lägre än vad som är brukligt – särskilt i USA. Viljan att ha överseende med marginellt sämre resultat än förväntat, har dock samtidigt varit större än vanligt. Detta gällde särskilt i början av rapportperioden, då bra rapporter tenderade belönas rikligt medan något svagare rapporter straffades förhållandevis lindrigt.

Hur länge spelar musiken?

Samtidigt som kurserna fortsatt uppåt, har analytikerna, på aggregerad nivå, tagit ned prognoserna för 2019 ytterligare något. Viss otakt mellan investerarnas förväntningar och analytikernas prognoser förefaller därmed råda, även om nedrevideringarna ser ut att börja plana ut.

Vi kan nog med säkerhet säga att aktiemarknaden inte kommer att fortsätta uppåt i den takt som rådde under januari månad. Den tioprocentiga uppgången har naturligtvis även ätit upp en del av det värderingsstöd som höstens nedgång bjöd på. Trots det kan aktiemarknaden ha utsikter att fortsätta i en positiv riktning. Det förutsätter emellertid viss medvind.

Mycket hjälpsamt vore en avtrappning av handelskonflikten mellan USA och Kina. Vi räknar inte med att de tariffer som införts tas bort, men att inte ytterligare bördor läggs på och att retoriken lugnas ner är viktigt. Får vi sedan se lite nya kinesiska ekonomiska stimulanser, vore det än mer gynnsamt.  Vidare behöver sannolikt centralbankerna gå varligt fram med åtstramningen av likviditet i marknaden.

2020 är det dags för nytt presidentval i USA. Det vore inte bra för president Trump och republikanerna med en lågkonjunktur och börskrasch under 2019. Inte så att den amerikanska presidenten på egen hand kontrollerar världens aktiemarknader. Men vi kan nog räkna med att han gör vad han kan för att orkestern ska spela ett tag till…

Ylwa Häggström, förvaltare globala aktiefonder

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Dokument

Kontakt

Ylwa Häggström, förvaltare globala aktier på Öhman Fonder
Ylwa Häggström

Fondförvaltare, globala aktier