Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Ny våg av blå investeringar

Världens första blå obligation enligt Green Bond Principles ramverk gavs ut tidigare i år av Nordic Investment Bank - en ny obligation för investeringar i Östersjöns vattenresurser. Mycket talar nu för att vattenfrågan får ökat utrymme både i samhällsdebatten och inom finanssektorn, menar ränteförvaltare Kristofer Klondaris på Öhman Fonder. För att följa utvecklingen besökte han Nederländerna, ett land där vattenfrågan länge varit central.

"Jag har egna erfarenheter av betydelsen av fungerande vatteninfrastruktur. Jag växte upp i Indiana i USA där jordbruket är otroligt viktigt men också skört., säger Kristofer Klondaris ränteförvaltare på Öhman Fonder.

”Jag har egna erfarenheter av betydelsen av fungerande vatteninfrastruktur. Jag växte upp i Indiana i USA där jordbruket är otroligt viktigt men också skört” säger Kristofer Klondaris ränteförvaltare på Öhman Fonder.

– Att vattenfrågan blir allt viktigare är en naturlig konsekvens av att klimatet fått större fokus. Resan till Nederländerna gick ut på att lära oss mer om hur nederländska företag och myndigheter hanterar risker kopplade till vatten och vattenresurser. De är ett föregångsland kring dessa frågor medan vi kan dela med oss av vår expertis till aktörer som utfärdar dessa obligationer, säger Kristofer Klondaris, ränteförvaltare på Öhman Fonder.

Forskare beräknar att den globala vattennivån stiger med ungefär tre millimeter årligen, som ett resultat av klimatförändringarna. För samhällen runt om i världen riskerar det att få stora ekonomiska och sociala konsekvenser på sikt om inget görs. Nya Slussen i Stockholm är ett bra exempel på hur investeringar kan öka vattensäkerheten, i det fallet genom den nya Östersjöobligationen.

– För ett land som Sverige finns det en naturlig koppling till vattenfrågan och vi har många anledningar att tänka blått när vi investerar – våra vattendrag och långa kuster är särskilt utsatta för klimatförändringarna. Ny teknik gör det också lättare att mäta konsekvenserna av klimatförändringarna vilket underlättar för oss investerare att göra långsiktiga investeringar som mildrar dessa effekter, säger Kristofer Klondaris.

Nederländerna ett föregångsland

För Nederländerna började allt på 50-talet när landet, som till stora delar ligger under havsnivån, drabbades av svåra översvämningar. Katastrofen tvingade de nederländska myndigheterna att ta itu med frågan på allvar varpå 21 oberoende statliga vatteninstanser inrättades. Bakom finansieringen står Nederlandse Waterschapsbank (NWB) som idag ger ut obligationer och lånar ut pengar till offentlig sektor för öronmärkta vattenprojekt.

– Nederländernas 21 vatteninstanser är helt frikopplade från regeringen vilket gör att deras arbete kan fortgå obehindrat, oavsett vad som händer i politiken. Det ger en ekonomisk trygghet som innebär att dessa myndigheter kan agera långsiktigt. För nederländska skattebetalare kostar denna försäkring ungefär 350 Euro om året, säger Kristofer Klondaris.

Idag befinner sig Nederländerna i absoluta framkant när det gäller vattenfrågan och organisationen OECD har utnämnt landet som en global benchmark för hantering av vattenrelaterade risker. Behovet av kunskap är stort, menar Kristofer Klondaris.

– Jag har egna erfarenheter av betydelsen av fungerande vatteninfrastruktur. Jag växte upp i Indiana i USA där jordbruket är otroligt viktigt men också skört. Om det regnar för mycket under planteringssäsongen eller regnar för lite när grödorna växer – då får det tydliga ekonomiska konsekvenser för bönder och konsumenter i form av stigande matpriser. Det såg vi i sommar när översvämningar i Indiana och de andra jordbruksdelstaterna fick priser på sojabönor och majs att rusa med 15 procent respektive 30 procent. Vattensäkerhet kommer bli en allt viktigare fråga när klimatförändringarna har denna typ av påverkan.

Vattensäkerhet en central fråga

MIT uppskattar att 52 procent av världens befolkning kommer att leva under vattenstress år 2050. Initiativ som blåobligationer och hållbarhetsobligationer är avgörande för att vi ska kunna hantera den växande befolkningen och klimatförändringarna. Samtidigt finns en nyckel i att inkludera utvecklingsländer i processen, menar Kristofer Klondaris.

– Det är inte bara Europa som leder vägen när det gäller att ansluta investerare till hållbara vattenprojekt. Våra investeringar i utvecklingsbanker såsom African Development Bank satsar på vatteninfrastruktur i utvecklingsländer, där vattensäkerhet är kritiskt för den lokala ekonomin. Tillgång till rent vatten blir både en ekonomisk och social fråga i dessa sammanhang. Om inte annat så hjälper utvecklingen av blå obligationer att lyfta fram brådskande karaktären av vattenfrågan, här i Europa men kanske framförallt i utvecklingsländer.

Historiskt sett har investerare lagt fokus på att hindra klimatförändringar. Men det kommer inte att vara tillräckligt, menar Kristofer.

— Det är viktigt att vi lägger fokus inte bara på att minska utsläpp, men också att dämpa effekterna som klimatförändringar ger. Vattenfrågan kommer bli en oerhört viktig del av det, därför att konsekvenserna kan bli så allvarliga om vi inte förbereder oss.

Historiskt sett har det inte funnits många alternativ för investerare som vill investera i vattenprojekt. Obligationer från NWB, har länge varit ett av väldigt få alternativ i Europa. Men den växande marknaden för gröna och hållbara obligationer, där blå obligationer ingår, gör det möjligt för investerare att rikta in sig på vattenprojekt. Under sitt studiebesök i Nederländerna fanns det ett initiativ som Kristofer Klondaris fastnade lite extra för.

– Jag fick möjlighet att träffa Water.org, en ideell organisation som ger mikrolån till familjer i utvecklingsländer som sedan använder pengarna till att installera vattensystem i sina hem. Det gör att kvinnorna i familjen slipper ägna dagarna åt att hämta rent vatten och istället kan fokusera på sin yrkesmässiga karriär. Vatten är därför unikt i att det kan vara både en klimatfråga och en jämställdhetsfråga, säger han och fortsätter:

– Det är också en välskött organisation. 85 procent av pengarna som kommer in betalas ut som mikrolån. Det är en hög siffra jämfört med andra biståndsorganisationer. Idag ger de inte ut obligationer, men vi tycker det finns en växande efterfrågan från investerare så det kan bli aktuellt för dem och ett växande antal aktörer framöver.

Ökat fokus på blå obligationer

I takt med att blå obligationer ser ut att bli ett vanligare fenomen finns det ett akut behov av fler projekt som skyddar mot klimatförändringarna och utvecklar nya hållbara energikällor.

– Det finns både saker som vi kan göra nu och saker som vi kan göra proaktivt för framtiden. Nordic-Baltic Blue Bond är ett tydligt exempel på detta. De tar en del av tillgångarna till att skydda mot klimatförändringarna, till exempel mot stigande havsnivåer. Den andra delen går till utveckling av hållbara energikällor, effektivisering och andra proaktiva ändamål, säger Kristofer.

Medan finanssektorn fortfarande nosar på konceptet blå obligationer så har en annan bransch tagit större steg framåt. Många av de stora försäkringsbolagen gör nu om sina prognosmodeller för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av det ökande antalet extrema väderhändelser.

– Försäkringsbolagen försörjer sig på att bedöma risker. Att giganter som München Re nu agerar skyndsamt ser jag som den ultimata rekommendationen för att vi måste agera. Jag tror att en förändring i investeringsmentalitet kan ha en verklig positiv effekt på många sätt, avslutar Kristofer Klondaris.

Nederländerna och ett få antal organisationer visar vägen – kommer resten av världen följa efter?

Kontakt

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans ”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.