Nyheter

Öhman Fonders vd summerar 2018

2018 blev på många sätt ett turbulent år. På de finansiella marknaderna ledde en svagare global makromiljö och nedgraderingar av vinstförväntningar till en högre volatilitet och minskad riskaptit hos investerare. Centralbanker världen över började att på olika sätt dra tillbaka det enorma penningpolitiska stöd som de försett marknaderna med sedan finanskrisens utbrott, vilket även detta bidrog till den ökade marknadsoron. Tongivande under året var även politiken, med handelskonflikter, Brexit och flera andra geopolitiska risker som tillsammans inverkade negativt på marknaderna.  Parallellt med de ökande finansiella och politiska riskerna gjorde också dessvärre klimatförändringarna ett mycket tydligt och synligt avtryck i stora delar av världen, även i Sverige; en bister signal om att vi alla behöver öka takten och ansträngningarna för att nå ett långsiktigt hållbart samhälle.

Pablo Bernengo, vd Öhman Fonder.

Pablo Bernengo, vd Öhman Fonder.

Av de stora tillgångsslagen aktier och räntor, var 2018 en period då endast långa statsobligationer avkastade positivt på indexnivå. För oss på Öhman var det framför allt på den globala aktiesidan och inom företagsobligationsförvaltningen som vi såg god relativavkastning. Och sett till hela vår verksamhet så växte vi ordentligt inom samtliga kundsegment – 2018 var Öhman ett av de fondbolag som hade störst nettoinflöden i Sverige. Sammantaget speglar detta våra kunders växande förtroende för oss, vilket vi är oerhört glada och stolta över och kommer att fortsätta arbeta hårt för att bibehålla.

Året 2018 inleddes med något sämre marknadsförutsättningar jämfört med 2017, då den globala konjunkturen befann sig i en kraftfull accelerationsfas. I början av 2018 såg vi tendenser till avmattning i våra makroekonomiska indikatorer, samtidigt som Centralbankerna påbörjade processen att minska omfattningen av den superexpansiva penningpolitik som varit rådande under många år. Resultatet blev att långa obligationsräntor började stiga och förväntningarna på framtida företagsvinster sjönk. Börsen föll med 10 procent i början av året, men kom tillbaka starkt under våren och sommaren med en uppgång på 15 till 20 procent. Avslutningen på året blev dock ännu en kraftig börsnedgång som fick de flesta globala aktiemarknader att sluta på minus. På många sätt blev 2018 en motsatt bild av det alltigenom positiva 2017, vilket också märktes på marknaderna som uppvisade tydligt större slagighet än på många år.

Hos oss på Öhman uppnådde vi goda förvaltningsresultat framför allt inom globala aktier och på räntesidan – både jämfört med index och många konkurrenter. Våra aktiva globalfonder Global Hållbar och Global Growth lyckades uppnå positiv absolut avkastning trots att marknaden som helhet föll och på räntesidan fortsatte vårt ränteteam att prestera stabil avkastning givet de svåra förutsättningar som ränte- och kreditmarknaderna ställde oss och andra marknadsaktörer inför. Exempel på detta var vår gröna obligationsfond som klarade sig mycket väl gentemot sina konkurrenter samt Kompass Hållbar som använde sitt flexibla placeringsmandat framgångsrikt och levererade positiv avkastning på en svårnavigerad räntemarknad. En balanserad aktiv fond- eller kundportfölj fick också ett positivt bidrag från allokeringen då vi var positionerade för stigande marknader under årets första månader, men sedan valde att reducera aktieandelen i denna typ av mandat under våren och sommaren då vi antog en mer försiktig marknadssyn. Våra svenska stor- och småbolagsfonder inledde året mycket starkt men andra halvåret blev dock tuffare för dessa fonder.

Vi på Öhman har en tydlig målbild att vara en av de ledande aktörerna inom de stora tillgångsslagen: svenska aktier, globala aktier, företagsobligationer och traditionella ränteplaceringar samt allokering mellan tillgångsslagen. Vi har under de senaste åren uppvisat god avkastning i flera av dessa kategorier och kommer att fortsätta arbeta hårt för att nå våra mål. Vi har också tagit ytterligare stora steg när det kommer till hållbara investeringar – vi är och skall vara en ledande aktör inom detta område. Inte minst genom att helt integrera hållbarhetsanalysen i våra investeringsprocesser, något som vi arbetat med länge och fortsätter att lägga stort fokus vid under kommande år.

Vidare så ökar kraven på oss att se mer holistiskt på investeringar. Att prissätta risker och konsekvenser av till exempel klimatförändringar, dålig arbetsmiljö och kortsiktig företagsstyrning är en stor utmaning, men en utmaning som vi mer än gärna antar. Som en del i detta arbete ökade vi under förra året andelen hållbara investeringar markant i våra fonder och fortsätter nu arbetet för att hela vårt fondutbud skall bli hållbart under 2019.

Sammantaget var 2018 ett utmanande men framgångsrikt år för oss på Öhman. Vi signalerade tidigt att de bästa marknadsförutsättningarna i denna tillväxtcykel låg bakom oss och har sedan dess gjort vårt yttersta för att anpassa vår förvaltning efter denna marknadssyn. Framåt kan vi förvänta oss fortsatt volatila marknader, men ser samtidigt att värderingarna på flera bolag, sektorer och marknader börjar se mer attraktiva ut efter många år av hög värdering, både på aktie- och räntesidan. Med det sagt så förväntar vi oss fortsatt slagiga marknader och letar framförallt efter tecken på att den globala tillväxten ska sluta mattas av. Under tiden fortsätter vi som vanligt att göra vad vi kan för att ytterligare förbättra våra tjänster och produkter och under 2019 ser vi goda förutsättningar för Öhman att fortsätta växa.