Nyheter

#öhmanlunch: Globala aktier i sökljuset

Temat för årets sista Öhmanlunch var globala aktier där Öhman Fonders globala aktieteam fick ge sin syn på vilka investeringsteman och bolag man tittat närmare på inför lanseringen av den nya fonden Öhman Global Småbolag Hållbar. De som fanns på plats för att presentera var teamansvarig Filip Boman och förvaltarna Pär Löfving, Ylwa Häggström och Andreas Mattson.

Öhmanlunch november 2019

#öhmanlunch i Öhman Fonders lokaler under november 2019

Lanseringsdatumet för den nya fonden är 10 december. Därmed adderar Öhman Fonder ytterligare en produkt till sitt utbud av globalfonder som tidigare består av Öhman Global Hållbar och Öhman Global Growth. De två förstnämnda har fem respektive fyra stjärnor i Morningstar och har uppvisat mycket stark avkastning under innevarande år och tydligt avkastat bättre än index under den senaste femårsperioden.

Filip Boman inleder med att ge en översikt av den nya fonden och vilka frågor man behöver få besvarade innan förvaltningsteamet väljer in bolag i de globala portföljerna. Det som skiljer den nya småbolagsfonden är att marknadsvärdet på de bolag som väljs in inte får överstiga 5 miljarder dollar, i övrigt är kriterierna desamma som för Öhman Global Hållbar.

Filip Boman, Chef globala aktier på #öhmanlunch

Filip Boman, Chef globala aktier på Öhman Fonder inleder årets sista #öhmanlunch

Söker svar på tre frågor

Filip säger att tre huvudsakliga frågor behöver besvaras innan en investering kan göras i de globala portföljerna

  • Är bolaget positivt exponerat mot långsiktiga trender/teman?
  • Uppfyller bolaget krav på hållbarhet?
  • Är bolagets värdering attraktiv?

Vad gäller långsiktiga teman nämner Filip ”konsument i tillväxtmarknader” som ett aktuellt exempel.

”Det handlar om att hitta länder som växer mer än genomsnittet, där konsumtionen ökar och där befolkningen i allmänhet blir rikare. Med andra ord – i vilka länder börjar befolkningen konsumera utöver sina nödvändiga behov. Det är en bra startpunkt för ett tema tycker vi.”

Enligt Filip finns det antal länder som uppfyller dessa krav såsom Indien, Kina och Turkiet. Men även det mindre kända och folkrika landet Indonesien är en mycket intressant marknad i detta avseende, menar förvaltaren.

#öhmanlunch med teamansvarig Filip Boman som talare

#öhmanlunch med teamansvarig Filip Boman som talare

”Indonesien är det fjärde mest folkrika landet i världen med 270 miljoner invånare och kommer säkert inom tio år att gå om USA i befolkningsmängd. De har en ökande medelklass som blir allt rikare, vilket innebär att de kan köpa de produkter som bolagen vi investerar i producerar.”

”Indonesien har också en ganska stabil ekonomi som växer någonstans runt 5 procent. Landet har också ett stabilt politiskt läge med en ökande välfärd”.

Mitra Adiperkasa – ett drömbolag

På bolagsnivå säger Filip att det finns en rad intressanta indonesiska aktörer att investera i. I fonden Global Hållbar har man investerat i två bolag, varav ett är vad Filip benämner som ett drömbolag.

”Det är Mitra Adiperkasa (MAPI) – ett konglomerat som äger varuhus, detaljhandlare, restauranger och caféer. Bland annat driver de Inditex koncept såsom Zara och har ett joint venture med Starbucks. Därutöver är de delägare i Burger King och har exklusiva rättigheter på ett antal sportvarumärken. Och det är sportvarumärkesdelen som vi tycker är mest intressant med det här bolaget.”

”Sportmarknaden växer snabbare än modedelen och penetrationsgraden i Indonesien vad gäller sportvaror är inte speciellt stor. Bara en av tio handlar idag sportvaror, men trenden är ökande.”

#öhmanlunch med Filip Boman som talare

#öhmanlunch med Filip Boman som talare

Filip menar att MAPI har en exceptionell marknadsställning med en andel om cirka 60 procent, vilket kan jämföras med den största konkurrenten som bara har 5 procent. Framåt ser man många år av tillväxt för bolaget.

”De växer ungefär med 10 butiker per år och varje enskild butik växer ungefär med 10 procent, vilket H&M idag bara skulle kunna drömma om. Sammantaget växer bolaget med 15 till 25 procent per år, vilket vi tror kan hålla i sig de kommande 15 åren utan problem.”

Gällande bolagets hållbarhetsprofil har de enligt Filip låga ESG-risker, även om de kommer ut lite sämre än detaljhandlare globalt.

”Det är ganska vanligt att mindre bolag som verkar på marknader som inte är lika transparenta som de utvecklade får en lägre ranking vad avser hållbarhet, men siffrorna är inte på något sätt alarmerande. Däremot är det ett bolag som man kan påverka genom att ställa frågor och initiera dialoger”.

Årets sista #öhmanlunch med temat globala aktier

Årets sista #öhmanlunch med temat globala aktier

Vad gäller värderingen säger Filip att bolaget, trots sin kraftiga vinsttillväxt, värderas lägre än stora globala varumärken.

”Tittar man på P/E-tal så är MAPI värderat till 16 gånger vinsten. Det kan jämföras med Inditex och H&M som värderas till 22 gånger vinsten. Samtidigt växer MAPI enligt estimat med 18 procent under nästa år medan motsvarande siffra för Inditex och H&M stannar på 7 respektive 8 procent. I våra ögon är bolaget lågt värderat.”

 

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.