Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

#öhmanlunch: Hälsovård – tematisk medvind, politisk motvind

Temat för årets sista Öhmanlunch var globala aktier där Öhman Fonders globala aktieteam fick ge sin syn på vilka investeringsteman och bolag man tittat närmare på inför lanseringen av den nya fonden Öhman Global Småbolag Hållbar. De som fanns på plats för att presentera var teamansvarig Filip Boman och förvaltarna Pär Löfving, Ylwa Häggström och Andreas Mattsson.

Lanseringsdatumet för den nya fonden är 10 december. Därmed adderar Öhman Fonder ytterligare en produkt till sitt utbud av globalfonder som tidigare består av Öhman Global Hållbar och Öhman Global Growth. De två förstnämnda har fem respektive fyra stjärnor i Morningstar och har uppvisat mycket stark avkastning under innevarande år och tydligt avkastat bättre än index under den senaste femårsperioden.

Pär Löfving, som fokuserar på hälsovårdssektorn inom Öhmans globalteam, presenterade tillväxtförutsättningarna för sektorn och de tematiska trender som den påverkas av.

Pär Löfvingtalar under #öhmanlunch i november

Pär Löfving, fondförvaltare på Öhman Fonder talar under #öhmanlunch i november

”Åldrande befolkning, en växande medelklass på tillväxtmarknader och en snabb innovationstakt är samtliga trender som driver tillväxten i sektorn. Just innovationstakten med genterapier, robotkirurgier och nya cancerterapier är särskilt intressant. Men idag ska jag prata om ett mer kortsiktigt tema, nämligen det amerikanska presidentvalet som väntar om ett år.”

Enligt Pär brukar hälsovårdssektorn utvecklas svagt inför presidentval då osäkerheten ökar vad gäller offentliga utgifter och regleringar. Nästa års val ser inte ut att bli ett undantag och hälsovård har utvecklats relativt svagt under senare tid. Sämst av alla har bolag som varit i centrum av den politiska diskussionen gått, förklarar Pär.

”Sjukförsäkring och läkemedel är knappt upp på året. Frågan är om all oro redan är inprisad i förväg eller om det kan bli ännu sämre.”

Pär visar upp en bild på de presidentkandidater som sannolikt kommer slåss om titeln under nästa år. Det är vänsterlutade demokrater som Bernie Sanders och Elisabeth Warren, mittenkandidaten Joe Biden och så den sittande presidenten Donald Trump.

”Alla kandidater har som ambition att sänka läkemedelspriserna, vilket följer av att USA har världens högsta läkemedelspriser. Det finns ett antal prisregleringsförslag på bordet som på olika sätt och i olika grad skär i läkemedelsbolagens vinster, vilket pressat aktierna.”

”Det finns demokratiska förslag som syftar till sjukvård för alla, i linje med hur vi har i Sverige där det offentliga står för alla kostnader. Skulle detta bli verklighet skulle läkemedelsbolagen påverkas negativt över i princip hela linjen”, förklarar Pär som dock inte ser det som troligt att ett sådant förslag blir verklighet.”

”Skulle vi få igenom ett sådant förslag skulle de privata sjukförsäkringsbolagen försvinna, då marknaden helt enkelt inte skulle finnas kvar. Men jag tror inte så blir fallet, därför kan man hitta möjligheter i bolag som är alltför nedtryckta på denna oro.”

Ett bolag som Pär lyfter upp i detta sammanhang är Centene.

Pär Löfving talar under årets sista #öhmanlunch

Pär Löfving talar under årets sista #öhmanlunch

”Centene är ett mycket välskött sjukförsäkringsbolag, framförallt för sin intjäning från de statliga sjukvårdsprogrammen. De försäkrar även befolkning med lägre inkomster och äldre och stöder därmed FN:s hållbarhetsmål om sjukvård för alla.”

”I ett scenario där systemet är oförändrat förväntas bolaget växa vinsten med ungefär 15 procent årligen de närmaste fem åren. Men i takt med att vänsterkandidaterna fått medvind i opinionen har kursen pressats. I augusti värderades man långt under sin historiska värdering på P/E 10, då tyckte vi det var läge att ta in bolaget i portföljen.”

Pär förklarar att ”sjukvård för alla” skulle kosta 3000 miljarder dollar om året att genomföra, ungefär som Storbritanniens BNP, och att skatter skulle behöva höjas rejält. Det skulle också krävas många vinster på vägen för ett sådant förslag – att en demokratisk kandidat vinner och sedan slår Trump i rätt stater, att man sedan lyckas hålla makten i representanthuset och ta flera nyckelstater från republikanerna. Förslaget ska också baxas igenom en motvillig kongress.

Årets sista #öhmanlunch med temat globala aktier

Årets sista #öhmanlunch med temat globala aktier

”Elizabeth Warren kom för ett par veckor sedan med ett förslag om en mjukare övergångsperiod för sjukvård för alla, vilket jag tycker stöder vår tes om att förslaget kommer få svårt att nå hela vägen fram. Hon inser att det blir svårt att vinna ett val på en sådan reform”, säger Pär.

Centenes aktiekurs har reagerat positivt på den här utvecklingen.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.