Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Öhmanlunch: Investera i hälsa – det lönar sig i längden

Hälsovårdssektorn utgör 12 procent av världsekonomin och växer kraftigt. Under de senaste åren har tillväxttakten för sektorn varit mellan fem och sex procent. Investeringar inom hälsa, medicinteknik och läkemedel kan vara receptet för bra placeringar.

Öhmanlunch maj

Maj månads #öhmanlunch.

Onsdagens #öhmanlunch inleddes med en övergripande presentation av Öhman Fonders globala aktieförvaltning och dess förvaltningsteam. Under ledning av Ylwa Häggström, som är förvaltare inom globalteamet, presenterades de medlemmar av teamet som befann sig på plats – Ellinor Hult, Pär Löfving och nytillskottet Andreas Mattson. Gruppchefen Filip Boman befann sig på resande fot.

Processdriven förvaltning

För att hitta de mest intressanta bolagen utifrån de tiotusentals bolag som finns globalt förklarar Ylwa att det krävs en process.

”Man måste ha en process för att angripa och smalna av den globala aktiemarknaden på ett hanterbart och strukturerat sätt. Det finns många vägar att gå men vi har valt att jobba utifrån något som vi kallar investeringsteman.”

Ylwa Häggström som talare under maj månads #öhmanlunch.

Ylwa Häggström talar under maj månads #öhmanlunch.

Det som globalteamet tittar på i första hand är tre megatrender: digitalisering, demografiska förändringar samt miljö och klimat. Därefter bryter man ner dessa i investeringsteman eller under-trender. I ett tredje steg identifieras bolag som tjänar pengar på dessa teman och trender. Förutom att tjäna pengar ser vi gärna att bolagen också bidrar positivt till FN:s hållbarhetsmål

För att illustrera ett investeringstema väljer Ylwa att prata om temat för dagen – teknik i hälsa.

”Hela världen har ett enormt stort behov av att effektivisera vård, behov av bättre metoder för att hjälpa sjuka människor men också behov av att göra vården mer kostnadseffektiv. Det finns många tekniska lösningar som kan bidra till detta. Alltifrån avancerade IT-system som gör det möjligt att processa stora mängder data och ge läkare bättre beslutsunderlag till individanpassade artificiella kroppsdelar”, säger Ylwa.

Hon berättar vidare kort om Öhman Fonders globala fonder: Öhman Global Hållbar och Öhman Global Growth.

Båda fonderna beskrivs som hållbara och följer samma process med investeringsteman även om dessa teman skiljer sig åt. Global hållbar är en bred fond medan Global Growth är inriktad på teknikdriven tillväxt. Båda är aktivt förvaltade med relativt få bolag.

Teknikdriven hälsovård växer snabbare

Pär Löfving ger en kort bakgrund till hälsovårdssektorn, som han säger många associerar med läkemedel och som en stabil och defensiv sektor, kryddat med lite bioteknik. Men idag finns det bolag med stort teknikinnehåll i sektorn och utvecklingen går snabbt framåt.

Pär Löfving talar under maj månads #öhmanlunch.

Förvaltaren visar en graf som beskriver utvecklingen för teknikintensiva delar av hälsovårdssektorn; diagnostik och labbutrustning samt medicinsk teknik. Under de senaste tio åren har dessa delsektorer utvecklats mycket bättre än läkemedelssektorn i stort. Framförallt de senaste fem åren. Han säger vidare att tillväxten inom läkemedel har stannat av betydligt, som ett resultat av att det blir dyrare att ta fram läkemedel och att stora patentutgångar banat väg för generiska kopior. Dessutom har politiker i USA varit hårda i uttalanden om de höga läkemedelspriserna i landet.

”De teknikintensiva hälsovårdsbolagen har haft god vinsttillväxt och i stora delar varit immuna mot politik och det har samtidigt varit en marknad där investerare älskat tillväxtbolag.”

Pär pekar på flera trender som påverkar läkemedelssektorn positivt: en åldrande befolkning, större ekonomiska muskler i Asien, digitalisering och teknikutveckling.

Förvaltaren nämner vidare hur mycket pengar olika länder lägger på sjukvård. Här ligger USA i topp med 18 procent av BNP medan andra västländer ligger på 10 till 11 procent. Prognosen är att USA kommer lägga 20 procent av BNP om några år, därmed blir landet fortsatt i fokus för investeringar i hälsovård. Kina och Indien lägger idag bara 4 till 5 procent men den siffran kommer växa i takt med att välståndet i dessa länder växer, menar Pär.

#Öhmanlunch i maj.

#öhmanlunch i maj.

Pär tittar framförallt på europeiska bolag med exponering mot tillväxtmarknader. Han nämner i detta sammanhang Astrazeneca som idag har över 20 procent av sin försäljning i Kina och som han menar har en intressant produktportfölj. Astrazeneca är även inne på det heta området immunonkologi. Inom detta område försöker man ta hjälp av kroppens eget immunförsvar för att bekämpa cancer.

Ett annat bolag som fonden Global Hållbar har haft som innehav under lång tid är Thermo Fischer. Bolaget säljer allt som behövs för forskning såsom analysinstrument, diagnostisk utrustning och labbutrustning. Bolaget har en organisk tillväxt på 8 procent och en värdering på 20 gånger vinsten, vilket förvaltaren menar är attraktivt.

För att få ner kostnaderna för sjukvården är ett effektivt sätt att satsa på förebyggande vård, enligt Pär. Det gynnar ett bolag som Philips som idag är ett nästan renodlat hälsovårdsbolag. Att flytta sjukvård från sjukhusen till hemmet kan också spara mycket pengar. Encompass Health är ett bolag som sysslar med just sjukvård i hemmet. Hälsosam kost och träning är ytterligare sätt att förebygga sjukdomar, i detta sammanhang nämns det färöiska laxodlingsbolaget Bakkafrost och den holländska gymkedjan Basic Fit, som båda är innehav i fonden Global Hållbar.

Förvärvsaktivitet skapar möjligheter

Ellinor Hult går igenom den starka uppköpstrend som föreligger inom hälsovårdssektorn och då framförallt bland de mindre bioteknikbolagen. Det är en trend som bottnar i att större läkemedelsbolag behöver köpa in nya läkemedelskandidater när gamla patent går ut och samtidigt komma åt specifika områden som är heta.

Ellinor Hult talar under maj månads #öhmanlunch.

Ellinor Hult talar under maj månads #öhmanlunch.

Ellinor nämner ett bolag som hon anser vara en uppköpskandidat då det erbjuder en unik behandling som större bolag saknar. Bolaget heter Sage Therapeutics och har fått godkännande för läkemedel mot postpartumdepression, med andra ord depression som kan drabba kvinnor efter en förlossning. Det här är en vanligare sjukdom än vad man kan tro och har en hög andel självmord kopplat till sig, förklarar Ellinor.

Hon går sedan in på en av våra stora folksjukdomar – diabetes. Det är en sjukdom som också växer globalt. Idag har drygt 400 miljoner världen över sjukdomen. Det väntas växa till drygt 600 miljoner redan 2045. I detta sammanhang blir teknik en viktig del i att hitta nya behandlingar för sjukdomen. Ellinor tar bolaget Dexcom som exempel.

”När man har diabetes behöver man sticka sig i fingret flera gånger om dagen för att mäta sitt blodsockervärde. Med Dexcoms produkt behövs inte det. Produkten bygger på att man kontinuerligt kan övervaka sitt blodsocker trådlöst. Genom att bära en sensor på till exempel magen kommuniceras värden till din mobiltelefon eller smarta klocka. Det medför att man övervaka och dela informationen med sin läkare för effektivare behandling.”

Dexcom har också initierat ett samarbete med Verily, vilket är Googles hälso- och sjukvårdsarm, med syfte att utveckla en ny version av produkten.

#Öhmanlunch med Ellinor Hult som talare.

Ellinor Hult om hälsovårdssektorn under #öhmanlunch.

Ellinor lyfter fram ett annat högintressant bolag inom teknikintensiv hälsovård – Align Technologies. Bolaget har utvecklat en genomskinlig 3D-printad skena för tandreglering som innebär att man slipper den traditionella tandställningen och då i synnerhet ”rälsen”. Align har varit en av de bästa investeringarna i Öhman Global Hållbar och Global Growth i år. Förvaltarna köpte aktien vid en tidpunkt då kursen gått ner kraftigt, vilket gynnat portföljen när den nu vänt upp.

Cellink – 3D-printing av organ

På temat 3D-printing lämnar Ellinor över till Gusten Danielsson som är CFO och en av grundarna till Cellink. Det är ett bolag som håller på med 3D-printing eller så kallade biobläck som kan printa mänskliga organ. Bolagets bioprinter lanserades 2016 som världens mest kostnadseffektiva.

Cellinks största marknad idag är den akademiska forskningen som bland annat tar fram framtida lösningar inom området transplantationer.

Gusten Danielsson, Cellink CFO under maj månads #öhmanlunch.

Gusten Danielsson, CFO på Cellink under maj månads #öhmanlunch.

”Vad gäller transplantationer så är det långsiktiga målet såklart att man ska slippa att en människa ska gå bort för att kunna rädda en annan människa. Det är särskilt viktigt nu när vi har brist på organ. Vi kommer inte vara de som skriver ut organet, men vi har de verktyg som behövs för att kunna åstadkomma just det.”

Gusten understryker att det idag är för tidigt att säga om man faktiskt kommer kunna skriva ut hela organ, men redan idag har man kommit långt med brosk som är så realistiska att de är svåra att särskilja från den verkliga vävnaden.

Cellinks CFO, Gusten Danielsson.

Cellinks CFO, Gusten Danielsson.

Enligt Gusten är det pharma-bolag som kommer vara bolagets största intäktskälla de närmaste 10 åren. Denna kundgrupp kan istället för att testa läkemedel på djur exempelvis printa ut en cancertumör och testa olika nya läkemedel på den. 3D-printing kan också hjälpa till att utvärdera befintliga läkemedel.

Cellinks största applikationsområden idag är inom cancertumörer, därefter kommer ”tox”, det vill säga att skriva ut vävnader för att testa om läkemedel är giftiga eller inte, efter det kommer hudvävnader som dels är inriktat mot transplantationsområdet men också mot kosmetikabranschen. Kosmetikabolagen tillåts inte längre att testa på djur och där kommer Cellinks produkt in i bilden.

Idag har Cellink flest installerade bioprintrar i världen och säljer sina produkter i över 50 länder till drygt 600 prestigefyllda laboratorium.

Megatrender är genomgripande och långsiktiga förändringar i vår omvärld som vi inte kan påverka. Oavsett vad vi tycker om digitalisering, demografisk förändringar samt miljö och klimatförändringar kommer de att påverka världen vi lever i. Det vi kan göra är förhålla oss till dem eller, varför inte, tjäna pengar på dem. Teknik inom hälsa, förebyggande vård, diagnostik och 3D-printing av kroppsdelar är verksamheter som kommer att gynnas av megatrenderna och här går det att hitta bolag med stor framtidspotential för oss investerare.

Kontakt

Pär Löfving, förvaltare globala aktier
Pär Löfving

Fondförvaltare, globala aktier

Ylwa Häggström, förvaltare globala aktier på Öhman Fonder
Ylwa Häggström

Fondförvaltare, globala aktier

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.