Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

#öhmanlunch: Ny energiteknik bäddar för tillväxt

Ylwa Häggström beskriver hur temat elektrifiering av samhället spelar in i de globala portföljerna och vad som driver tillväxt inom ny energiteknik.

Temat för årets sista Öhmanlunch var globala aktier där Öhman Fonders globala aktieteam fick ge sin syn på vilka investeringsteman och bolag man tittat närmare på inför lanseringen av den nya fonden Öhman Global Småbolag Hållbar. De som fanns på plats för att presentera var teamansvarig Filip Boman och förvaltarna Pär Löfving, Ylwa Häggström och Andreas Mattsson.

Lanseringsdatumet för den nya fonden är 10 december. Därmed adderar Öhman Fonder ytterligare en produkt till sitt utbud av globalfonder som tidigare består av Öhman Global Hållbar och Öhman Global Growth. De två förstnämnda har fem respektive fyra stjärnor i Morningstar och har uppvisat mycket stark avkastning under innevarande år och tydligt avkastat bättre än index under den senaste femårsperioden.

Ylwa Häggström, fondförvaltare talar under årets sista #öhmanlunch

Ylwa Häggström, fondförvaltare talar under årets sista #öhmanlunch

”Ny energiteknik är ett tema som vi tycker är superintressant och det finns olika vinklar man kan spela det på. Dels kan man titta på tekniska landvinningar som leder till lägre energiförbrukning och förbättrad effektivitet i överföring av ström, dels är nya energikällor ett område som skapar intressanta investeringsmöjligheter”, säger Ylwa Häggström, fondförvaltare på Öhman Fonder och fortsätter:

”En tydlig trend som vi ser är att mer och mer av samhällets funktioner drivs av elektricitet. På tjugo år har vi fördubblat det globala behovet av elektricitet. Den trenden fortsätter och är viktig. En ökad eldrift är en nyckelfaktor för att minska koldioxidutsläppen och nå våra gemensamma klimatmål.”

Bland bolag som Ylwa nämner som kraftigt gynnade av trenden mot en ökad elektrifiering är nederländska Alfen. Bolaget gör bland annat laddstolpar till elbilar och växer kraftigt.

#öhmanlunch i november med Ylwa Häggström som talare

#öhmanlunch i november med Ylwa Häggström som talare

”En investering i ett bolag som Alfen ger oss en tydlig exponering mot elektrifieringstrenden. Man kan naturligtvis köpa ett större bolag som ABB som också är verksamma inom området, men då utgör laddstolpar bara en ytterst liten del av den totala omsättningen. I Alfens fall står laddstolpar för nära 20 procent av omsättningen och verksamhetsområdet växer med runt 70 procent årligen. Hela bolaget växer med ungefär 40 procent per år, vilket är mycket för ett verkstadsbolag.”

Inom nya energikällor tycker Ylwa att den danska vindturbinstillverkaren Vestas ser intressant ut.

”Vestas är global marknadsledare på landbaserad kraft med ungefär 20 procent av världsmarknaden, men egentligen är de bättre än så då den största marknaden är Kina som i princip är stängd för icke-kinesiska bolag. För närvarande förväntas efterfrågan på vindturbiner växa med 6 procent per år, Vestas orderbok har däremot dubblats på 24 månader. Utöver vindturbinerna har Vestas lyckats sälja långa servicekontrakt där bolaget har mycket höga marginaler.”

”Värderingen av Vestas ser också attraktiv ut. De värderas till P/E 16 vilket är lågt givet bolagets historia. Anledningen tror vi är att marknaden är orolig för utvecklingen i USA där man ska fasa ut skattesubventioner 2021, vilket potentiellt skulle få marknaden att kollapsa, men vi tror snarare på att marknaden kommer gå ner en aning. Det finns väldigt stor efterfrågan på förnyelsebar energi i USA och förutsättningarna för vindkraft och installationer av vindparker är mycket goda i stora delar på den amerikanska kontinenten”

Ylwa Häggström talar under årets sista #öhmanlunch med temat globala aktier

Ylwa Häggström talar under årets sista #öhmanlunch med temat globala aktier

Varför små bolag är en bra investering

Enligt Ylwa finns det en logik i att investera i små bolag av flera skäl. Till att börja med växer de snabbare, vilket är ett resultat av att det är lättare att växa från en lägre omsättningsbas. De har också ofta enklare och mer renodlade affärsmodeller där det kan finnas en stark huvudägare eller till och med en grundare som kan vara med och driva på bolagen. De är också mindre uppmärksammade av aktiemarknaden med få analytiker som följer bolaget. Det i sin tur kan leda till felprissättningar. Slutligen är de oftare föremål för uppköp.

”I 90 procent av antalet publika bud är målbolaget ett litet bolag. Det är naturligt då det krävs mindre finansiella muskler för att köpa ett litet bolag”, säger förvaltaren.

Ylwa betonar slutligen att småbolag inte är något nytt som fenomen för det globala förvaltarteamet på Öhman, men att en småbolagsfond ger större frihetsgrader att investera i de allra minsta bolagen.

”I Global Hållbar har vi redan idag runt 20 bolag som har under 5 miljarder dollar i marknadsvärde. Men vi hittar ofta bolag som vi anser är för små för den fonden. Att ha en dedikerad småbolagsfond blir därför en naturlig förlängning och ett sätt för oss att uttrycka våra tematiska idéer på nya intressanta sätt.”

Årets sista #öhmanlunch med temat globala aktier

Årets sista #öhmanlunch med temat globala aktier

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.