Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

#öhmanlunch: Världens bästa bolag?

Andreas Mattson tar över stafettpinnen och frågar sig om betalningsbolaget Visa är världens bästa bolag.

Temat för årets sista Öhmanlunch var globala aktier där Öhman Fonders globala aktieteam fick ge sin syn på vilka investeringsteman och bolag man tittat närmare på inför lanseringen av den nya fonden Öhman Global Småbolag Hållbar. De som fanns på plats för att presentera var teamansvarig Filip Boman och förvaltarna Pär Löfving, Ylwa Häggström och Andreas Mattsson.

Lanseringsdatumet för den nya fonden är 10 december. Därmed adderar Öhman Fonder ytterligare en produkt till sitt utbud av globalfonder som tidigare består av Öhman Global Hållbar och Öhman Global Growth. De två förstnämnda har fem respektive fyra stjärnor i Morningstar och har uppvisat mycket stark avkastning under innevarande år och tydligt avkastat bättre än index under den senaste femårsperioden.

Andreas Mattsson talar under #öhmanlunch

Andreas Mattson, fondförvaltare på Öhman Fonder talar under #öhmanlunch i november

”De har en fantastisk historia, en ljus framtid och en stark position på en gigantisk och fortfarande växande marknad. De är en del av ett globalt oligopol och har en oumbärlig produkt för alla ekonomier i världen egentligen. Dessutom har de fantastiska vinstmarginaler.”

Enligt Andreas gynnas bolaget av en rad megatrender såsom ökad digitalisering, globalisering och en globalt växande medelklass.

”Visa är idag världens nionde största bolag idag och gynnas kraftigt av den digitalisering vi ser inom betalningslösningar. Även om den trenden är stark så är ungefär 40 procent av världens betalningar fortfarande kontanta, vilket gör att det fortfarande finns stor uppsida i denna transformation.”

”Digitaliseringstrenden förstärks av att vi går från att handla i fysiska butiker till att köpa online. Det är bra för Visa då andelen internationella betalningar därmed blir större och dessa betalningar får nätverken mer betalt för. Internationella betalningar står idag för 25 procent av vinsten för Visa men bara för 10 procent av volymen.”

#öhmanlunch med temat globala aktier och Andreas Mattsson som talare

#öhmanlunch med temat globala aktier och Andreas Mattson som talare

”Det är ett bra tillväxtcase då de växer med ungefär 15 procent per år, men det är också en bra defensiv placering. I börsnedgångar står aktien typiskt sett emot väldigt bra. Historiskt har aktien gått starkt och älskas av marknaden.”

Innebär det att aktien är jättedyr? Nja blir Andreas svar.

”Aktien handlas på P/E 29 idag. Det är ganska högt men inte högt i förhållande till betalningssektorn. Den uthållighet i vinst som bolaget uppvisar premieras också särskilt mycket idag, vilket talar för en fortsatt god utveckling.”

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.