Nyheter

Osäkert år avslutades i moll

Om 2017 karaktäriserades av en synkroniserad konjunkturuppgång med stigande aktiemarknader under osedvanligt låg volatilitet är motsatsen en mer rättvisande beskrivning av 2018. Mindre expansiv penningpolitik, avtagande tillväxttakt, Brexit, Italien och handelskrig har figurerat i rubrikerna under året och bidragit till ökad volatilitet.

Jamal Abida Norling, Chief Investment Officer hos Öhman Fonder.

Jamal Abida Norling, Chief Investment Officer hos Öhman Fonder.

2018 blev ett svagt år med negativ avkastning för många tillgångsslag och både globala och svenska aktier uppvisade tydligt negativ avkastning liksom index för aktiemarknaderna i tillväxtländer. Även företagsobligationer uppvisade negativ avkastning medan fallande räntor gav positiv avkastning för statsobligationer.

Konjunkturen präglades av god men avtagande aktivitet

Aktiviteten i den globala konjunkturen var fortsatt relativt god under året, men till skillnad från 2017 karaktäriserades konjunkturen av en bred och accelererande avmattning. Förväntningarna på konjunkturen var högt ställda vid ingången av året vilket bidrog till en växande besvikelse och oro, också detta i rak motsats till utvecklingen under 2017. Amerikansk ekonomi var dock stark i jämförelse med många andra ekonomier understödd av expansiv finanspolitik, där de positiva effekterna av skattelättnaderna var som störst under det tredje och fjärde kvartalet. Dessa effekter kommer dock successivt mattas av under 2019. Inflationstakten har samtidigt stigit något under året och centralbankerna med Federal Reserve i spetsen har successivt minskat det penningpolitiska stödet. Den upptrappade handelskonflikten mellan USA och Kina har bidragit till en osäkerhet kring, och oro för, den globala konjunkturens motståndskraft och varaktighet. De nivåer på tariffer som diskuterats hittills kan inte ensamma leda till tvärstopp i konjunkturen men bidrar till att ytterligare dämpa tillväxttakten. Det är snarare kombinationen av successivt avtagande tillväxttakt i kombination med mindre expansiv global penningpolitik som är den viktigaste anledningen till den svaga utvecklingen på de finansiella marknaderna. Att sedan marknadernas motståndskraft mot geopolitiska oroshärdar är sämre under perioder med avtagande tillväxt, bidrar givetvis också till den högre volatiliteten.

Svag börs och lägre räntor

2018 blev ett trendbrott och innebar ett svagt år för globala aktiemarknader med ett fall för ett globalt aktieindex på knappt 2 procent inklusive utdelningar i svenska kronor. Förlorare blev aktiemarknaderna i Europa och tillväxtländerna, men även den japanska aktiemarknaden utvecklades svagt under året. Även om de flesta aktiemarknaderna föll tydligt under året, utvecklades ändå den amerikanska marknaden positivt mätt i svenska kronor till följd av en förstärkning av dollarn mot svenska kronan. Stockholmsbörsen var inget undantag från den generellt svaga utvecklingen på världens aktiemarknader och index föll med knappt 4,5 procent, inklusive utdelningar.

På räntemarknaden steg amerikanska 10-års räntor fram till början av november då de vände tydligt ned. De tyska och svenska 10-års räntorna har å andra sidan varit i en nedåtgående trend under stora delar av året och svenska statsobligationer uppvisade därför en positiv avkastning på ca 1 procent. Federal Reserve är fortsatt den enda tongivande centralbanken i de utvecklade ekonomierna som är i en tydlig räntehöjningsfas. Under 2018 höjdes den amerikanska styrräntan fyra gånger med 0,25 procent och vid årsskiftet var styrräntan 2,25-2,5 procent. Även kredit-marknaden har utvecklats relativt svagt både i USA, Europa och Sverige. Spreadarna för europeiska företagsobligationer har stigit under hela året, trots ECB:s obligationsköp och under fjärde kvartalet steg också spreadarna för svenska företagsobligationer tydligt. ECB har nu avslutat sina obligationsköp och Riksbanken genomförde nyligen sin första höjning av reporäntan från -0,50 till -0,25 procent under december.

2018 karaktäriserades av osäkerhet

2018 var ett volatilt år och efter en stark inledning vände aktiemarknaden ner i ett ganska kraftigt fall under slutet av januari och början av februari. Det var en oro för stigande kostnadstryck med mer åtstramande penningpolitik som följd som utlöste nedgången och den negativa reaktionen på aktiemarknaden späddes sedan på av mer tekniska faktorer. Under andra och tredje kvartalet stabiliserades dock utvecklingen. Under året har Federal Reserve fortsatt att normalisera penningpolitiken och höjt styrräntan fyra gånger, Riksbanken genomförde sin första räntehöjning i december och ECB avslutar obligationsköpen. Samtidigt har avmattningen i tillväxten blivit alltmer synlig i den ekonomiska statistiken och uppmärksammats också av den breda skaran investerare. Vid utgången 2018 karaktäriserades sentimentet av en utbredd konjunkturoro vilket också späddes på av spekulationer om att den flacka amerikanska räntekurvan skulle inverteras, något som av många betraktas som en klassisk recessionssignal. Detta resulterade i att börserna föll kraftigt under det fjärde kvartalet.

När vi nu går in i 2019 har vi alltså en global konjunktur som är i en avmattningsfas där samtliga regioner uppvisar avtagande tillväxt. Denna avmattning ser ut att fortsätta ytterligare en tid, då våra ledande indikatorer fortsatt pekar nedåt. En fortsatt försvagning av ledande indikatorer ökar risken för recession, men recessionsrisken bedöms i dagsläget vara modest om än stigande. Svagheten i ledande indikatorer innebär att vi får förvänta oss svagare ekonomisk statistik under våren. Avmattningen syns ännu heller inte fullt ut i estimaten för bolagens vinster vilket gör att fortsatta nedrevideringar av dessa också är att vänta. Samtidigt har värderingen på börsen blivit något mer attraktiv efter den senaste tidens fall. Det ser dock ut som att avtagande tillväxt och mindre expansiv penningpolitik dominerar bilden ytterligare en tid. Det negativa sentimentet skapar visserligen förutsättningar för en studs på aktiemarknaden som mycket väl kan vara både kraftig och pågå under ett par månader, men för en mer varaktig uppgång krävs en stabilisering och vändning av ledande indikatorer och/eller en paus i normaliseringen av penningpolitiken. Möjligen såg vi tecken på en mjukare ton från bl.a. Federal Reserve redan förra veckan.

Aktiemarknaderna genomgår nu en korrektion med fallande värderingar. Huruvida detta stannar vid en korrektion eller om det är början på ett mer negativt scenario är beroende av hur konjunkturen utvecklas och hur centralbankerna agerar. Mycket talar för att inledningen av 2019 kommer att, i likhet med 2018, karaktäriseras av hög volatilitet. Om ledande indikatorer stabiliseras och vänder upp kan en mer varaktig uppgång på aktiemarknaderna förverkligas. Ett tydligt steg tillbaka från centralbankernas sida kan också bidra till att förbättra förutsättningarna för aktiemarknaderna. Om ledande indikatorer istället fortsätter att försvagas riskerar vi dock att gå mot ett recessionsscenario tidigare än väntat med kraftiga börsfall som följd.

Jamal Abida Norling, Chief Investment Officer hos Öhman.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Kontakt

Jamal Abida Norling, vd Öhman Fonder
Jamal Abida Norling

Vd och presskontakt

+46 8 407 58 13
jamal.abida.norling@ohman.se