Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

#Prospektiv: Vi synar bankerna i hållbarhetssömmarna

I den andra delen av Öhman Fonders analysserie ”Prospektiv” tittar vi närmare på banksektorn. Banker har länge flugit under radarn när det gäller hållbarhetsanalys. Men som finansiella intermediärer spelar de en viktig roll i finansiering av bolag och projekt med miljörelaterade risker. De utgör även en samhällskritisk funktion varför den senaste tidens skandaler med penningtvätt med rätta fått stor uppmärksamhet.

I denna andra upplagan av Öhman Prospektiv tittar vi närmare på och beskriver hållbarhetsaspekterna affärsetik, regelefterlevnad och klimatrelaterade risker i bankernas utlåning samt vad vi på Öhman Fonder förväntar oss av bankerna i dessa avseenden.

I denna andra upplagan av Öhman Prospektiv tittar vi närmare på och beskriver hållbarhetsaspekterna affärsetik, regelefterlevnad och klimatrelaterade risker i bankernas utlåning samt vad vi på Öhman Fonder förväntar oss av bankerna i dessa avseenden.

På Öhman Fonder arbetar vi aktivt med att analysera bankernas hållbarhetsrisker och arbetar även tillsammans med andra investerare för att påverka dem i rätt riktning vad gäller bland annat rapportering av miljörelaterade risker. Även på bolagsstyrningsnivå håller vi en tät dialog med bankerna i syfte att få dem att initiera förbättringsåtgärder.

– Bankernas hållbarhetsarbete behöver förbättras så att incidenter liknande de vi haft under senare tid med penningtvättsskandaler ska kunna förebyggas, eller åtminstone begränsas. Spridningseffekter blir annars en stor risk och kan i slutändan hota förtroendet för bankernas verksamhet och i förlängningen utgöra en risk för hela det finansiella systemet, säger Victoria Lidén som är hållbarhetsanalytiker på Öhman Fonder.

Företagskultur äter strategi till frukost

Vår slutsats är att det är viktigt för banker att implementera en strategi som kan identifiera hållbarhetsrisker, men det är ännu viktigare att ha en företagskultur som gör att bankerna kontinuerligt och proaktivt arbetar med hållbarhetsfrågan.

Många branscher utsätts för ekonomisk brottslighet som penningtvätt, men bankerna är särskilt utsatta eftersom de ska förhindra pengar från exempelvis vapenhandel eller korruption från att överhuvudtaget komma in i det legala finansiella systemet. Bankerna har därmed ett stort samhällsansvar att agera som en första försvarslinje.

Många branscher utsätts för ekonomisk brottslighet som penningtvätt, men bankerna är särskilt utsatta eftersom de ska förhindra pengar från exempelvis vapenhandel eller korruption från att överhuvudtaget komma in i det legala finansiella systemet. Bankerna har därmed ett stort samhällsansvar att agera som en första försvarslinje.

– Företagskultur äter strategi till frukost. En stor del av bankernas utmaning vad gäller hållbarhetsarbete består i att förankra en ansvarstagande och etisk affärskultur i hela banken. För en storbank är det särskilt svårt eftersom de oftast har många filialer i olika länder, där anställda själva fortfarande sköter kundkontakt och många av transaktionerna. Vanligtvis är det just enskilda anställda som har brustit i sina rutiner, men ledningens ansvar och ”tone at the top” är också viktigt, säger Victoria Lidén.

Enligt Victoria hör det fortfarande till ovanligheterna att bankerna baserar sin ersättning till ledning och styrelse utifrån långsiktiga målsättningar och sällan skapas tydliga incitament kopplat till krav på etik och regelefterlevnad.

– Vi tror att en nyckel till lösningen ligger i att koppla incitamentsprogram, såsom bonusutbetalningar, till krav på etik och regelefterlevnad. Det är också viktigt att dessa incitament premierar långsiktiga insatser. En ansvarstagande och etisk företagskultur skapas inte över en natt utan måste byggas upp under lång tid tills de sitter i väggarna. Dessa insatser ska heller inte bara vara reaktiva utan bankerna behöver sätta en plan för hur man ska komma till rätta med problemen och förhindra att de uppstår igen. Först då tror vi att bankernas hållbarhetsarbete blir trovärdigt och effektivt.

Miljöaspekter allt viktigare

Utöver bolagsstyrningsrisker har klimatrisker seglat upp som en alltmer kritisk punkt för bankernas hållbarhetsarbete. Det rör dels fysiska risker som kan uppstå till följd av klimat- och väderrelaterade incidenter och som i förlängningen kan leda till kreditrisker för banken. Dels omställningsrisker, det vill säga risker relaterat till omställningen mot en fossiloberoende ekonomi.

– Ju mer samhället anpassar sig till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp så kommer det leda till stora förändringar för olika branscher såsom disruptiv teknik och nya regelkrav, vilket kan komma att påverka prissättningen på tillgångar.

– Klimatrisker och anpassningen till ett fossiloberoende samhälle kan få väsentliga konsekvenser för de underliggande företagen, projekten och tillgångarna som kommersiella banker finansierar. Banker är särskilt exponerade mot klimatrelaterade risker och behöver inkludera detta i sin utlåningsprocess, långsiktiga finansiella planering, riskhantering och verksamhetsstrategi, avslutar Victoria Lidén.

Dokument

Denna publikation har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn (”Öhman”). Publikationen är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken publikationen eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna publikation som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna publikation, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.