Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Öhman lanserar Prospektiv – en sektoranalys med fokus på hållbarhet

Öhman Fonder lanserar Prospektiv, en sektoranalys där vi tittar närmare på olika sektorer för att identifiera vilka hållbarhetsutmaningar som bolagen står inför. Genom kvartalsvisa sektoranalyser delar vi med oss av konkreta råd om hur investerare och företag bäst tar sig an framtidens utmaningar inom några av samhällets största och viktigaste branscher.

Prospektiv [pro'spektiv] Från latinets se på avstånd. Framåtblickande, har betydelse för framtiden.

Prospektiv [pro’spektiv] Från latinets se på avstånd. Framåtblickande, har betydelse för framtiden.

– Vi har länge varit en av de absolut ledande aktörerna när det gäller att inkludera hållbarhetsfrågor i bolagsanalyser. Prospektiv är ett sätt för oss att formalisera det arbete som vi redan gör och visa var Öhman Fonder står i frågan om ansvarsfulla investeringar. Dessa analyser ska vara ett verktyg för våra egna fondförvaltare när de besöker bolag, men fungerar även som vägledning för andra investerare och företag som är verksamma inom dessa sektorer, säger Victoria Lidén, hållbarhetsanalytiker på Öhman.

Victoria Lidén, hållbarhetsanalytiker hos Öhman Fonder.

Victoria Lidén, hållbarhetsanalytiker hos Öhman Fonder.

I den första Prospektiv avhandlas hållbarhet inom teknologisektorn och vilka som är de mest väsentliga hållbarhetsriskerna inom sektorn. Inte minst social hållbarhet har kommit att bli en otroligt viktig fråga inom sektorn under de senaste åren.

– Nyligen höjde vi vår tekniktunga fond Öhman Global Growth till vår högsta hållbarhetsnivå. Därför tyckte vi att hållbarhet inom tekniksektorn var ett passande tema för vår allra första Prospektiv. Vår förhoppning är att vi genom att väva in mänskliga värden i den nya tekniken ska lyfta frågan om etik, säger Victoria Lidén.

Den nya teknologin är fantastisk. Storebror har aldrig sett dig tydligare.

Teknologisektorns branta utvecklingskurva flyttar gränserna för vad som är möjligt. Men i takt med att vi tillbringar allt mer tid på nätet så lämnar vi också fler digitala avtryck. Hantering av stora datamängder har blivit en ny hårdvaluta där värdefulla insikter om våra liv förädlas och säljs vidare. Med detta följer ökade risker såsom dataskydd, yttrandefrihet och hantering av personlig information.

– Handeln och brukandet av data påverkar både ur ett risk- och hållbarhetsperspektiv. Som investerare vill vi få fler bolag att ta fram tydliga policys för dataskydd, integritet och yttrandefrihet. Tydlig organisatorisk styrning och ansvarsfördelning för datahantering, samt rutiner och regelbundna riskbedömningar är andra viktiga områden, säger Victoria Lidén.

Digitala förtroenden måste också förvaltas

I takt med att användarna nu blir allt mer medvetna om värdet av deras digitala spår så växer en ny fråga fram. Bolag som erbjuder tjänster byggda på personlig information måste vinna användarnas förtroende för att få lov att hantera deras personliga uppgifter. Bland annat genom att tydligt redovisa hur profileringen används, vilken typ av information som de delar och till vem.

– En ökad medvetenhet bland användarna samt införandet av GDPR[1] har satt stopp för den ”Vilda Västern” som tidigare rådde med personuppgifter. Nu blir det viktigt för de datadrivna bolagen att visa att de tar sitt ansvar, annars får de det tufft framöver, säger Victoria Lidén.

Under de senaste årens snabba digital utveckling har bolag som Facebook, Apple, Microsoft, Alphabet (Google) och Amazon legat i framkant. Deras kraftiga tillväxt och rekordhöga värderingar gör dem till tungviktare i index. Men efter ett flertal uppmärksammade incidenter ökar kritiken mot teknologibolagen som blivit känsliga för dataintrång och integritetsöverträdelser.

Därför avyttrade Öhman Fonder innehaven i Facebook

För Öhman Fonder blev våren 2018 viktig. Då uppdagades att Facebook sålt data till analysföretaget Cambridge Analytica, som i sin tur använde informationen för att påverka människor politiskt. Över 80 miljoner användare utnyttjades, utan vare sig vetskap eller möjlighet att avstå. Händelsen resulterade i att Öhman Fonder senare valde att avyttra samtliga fondinnehav i Facebook.

– Facebooks profilering och annonseringsmodell bröt mot grundläggande mänskliga rättigheter. Dessutom anser vi att bolaget gett tvivelaktiga besked utifrån den kritik som riktats mot dem, inte minst då styrelsen fortfarande sitter kvar. Och även om händelsen inte påverkade Facebooks intäkter nämnvärt, så har den lett till utbredd granskning av Facebooks affärsmodell. Det har skapat en osäker riskprofil som vi helst undviker, säger Victoria Lidén.

Förstå teknikbolagens risker för att påverka

Digital integritet, dataskydd och yttrandefrihet är komplexa frågor som lär få allt större betydelse framöver. För oss investerare är det därför viktigt att förstå på vilket sätt dessa frågor kan få en finansiell påverkan på bolagen. Minskat förtroende, kostsamma bötesbelopp och ökade regleringar är de största riskerna för bolag inom teknologisektorn.

– Prospektiv är ett redskap för att identifiera de bolag som är exponerade mot en särskilt hög risk, men även de bolag som hanterar dessa utmaningar på ett föredömligt sätt. Och i de fall där vi upplever att ett bolag uppvisar brister startar vi som ägare en dialog med bolaget för att de ska åtgärda detta. För att kunna påverka även de största aktörerna att ta större ansvar har vi ingått flera samarbeten med andra investerare, säger Victoria Lidén.

Hantering av stora mängder data innebär enorma möjligheter för mänskligheten men vi måste samtidigt vara medvetna om riskerna. Etik och mjuka värden måste vägas in för att utvecklingen ska ske på bästa möjliga sätt för alla – inte minst ur ett investeringsperspektiv – eller ska vi säga Prospektiv.

[1] Dataskyddsförordningen ”The General Data Protection Regulation”, GDPR är en EU-lag som trädde i kraft den 25 maj 2018, för att skydda enskilda personers personuppgifter.

Dokument

Kontakt

Denna publikation har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn (”Öhman”). Publikationen är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken publikationen eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna publikation som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna publikation, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.