Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Minskad barnadödlighet ritar om den ekonomiska kartan

Att barnadödligheten har minskat med 50 procent världen över är en av anledningarna till att kartan för vilka som är världens största ekonomier håller på att ritas om. Minskad barnadödlighet har fått flera länder att ta sig ur extrem fattigdom och skapa en säkrare vardag för sina barn så att fler får gå i skolan. Vi pratar om tillväxtmarknader som står inför ett trendskifte.

Länder som har tagit sig ur extrem fattigdom och lyckats förbättra både sina ekonomiska och sociala förutsättningar har gett bättre sjukvård, säkrare vardag för barn och att fler barn får gå i skolan. Då har länderna kunnat utvecklas till att bli så kallade emerging markets, eller tillväxtländer på svenska. De här tillväxtländerna står inför ett trendskifte, något som Jamal Abida Norling, Chief Investment Officer hos Öhman, ser stor potential i.

– Om vi tittar på de tio största ekonomierna år 2050 ser vi att sex av de tio länderna är vad vi benämner som emerging markets. De har en enorm tillväxt och blir en allt större och viktigare del av världsekonomin. Skiftet bort från väst som de största ekonomierna i världen sätter den långsiktiga bilden och talar för att tillväxten kommer vara bättre i emerging markets än i utvecklade ekonomier, säger Jamal Abida Norling

Vägen till industrisamhälle

Det finns en vanligt förekommande missuppfattning om hur ett land ska kunna gå från att vara ett utvecklingsland till ett tillväxtland och slutligen ett industriland. Man kan tro att det krävs rikedom för att landets sociala trygghet ska kunna förändras och bli stabilare. Det här är inte sant, tvärtom är det sociala förändringar som krävs för att den ekonomiska stabiliteten ska komma. Tillgång på rent vatten, frånvaro av konflikter och att barn får gå i skolan gör enorm skillnad för hur landets ekonomiska utveckling kommer att se ut.

Tillväxt är arbetstillfällen och ökad produktivitet

När fler barn överlever sina första år och samtidigt får börja gå i skolan ökar antalet arbetsföra i landet. När kapital strömmar in från investerare ökar samtidigt förutsättningarna för ytterligare arbetstillfällen, fler produktionsställen byggs upp och tillväxten tar fart. Med det här skiftet i välfärd är det inte konstigt att tillväxten och därmed också avkastningen på aktiemarknaden de kommande 10 åren förutses vara väsentligt högre i tillväxtmarknaderna jämfört med de utvecklade marknaderna.

Läs mer och köp Öhman Etisk Emerging Markets.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.