Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

“Risk On” eller ”Risk Off”? Det är frågan…

Som kapitalförvaltare använder vi ofta uttrycken ”Risk On” och ”Risk Off” för att beskriva rådande sentiment, riskaptit eller hur aktörerna agerar på finansmarknaden. ”Risk On” används när aktie- och kreditmarknaden utvecklas bra och statsobligationer utvecklas svagt, medan ”Risk Off” används när det motsatta råder.

Lars Kristian Feste, chef för ränte- och kreditförvaltningen hos Öhman Fonder.

Lars Kristian Feste, chef för ränte- och kreditförvaltningen hos Öhman Fonder.

Under de senaste två kvartalen har vi sett exempel på bägge sentimenten – det fjärde kvartalet 2018 präglades av ”Risk Off” medan det första kvartalet 2019 kännetecknades av ”Risk On”. Vilka faktorer som leder till ett visst sentiment är förstås varierande, men de senaste två kvartalen har utan tvekan påverkats av hur de viktigaste centralbankerna agerat. Det är också därför en duktig kapitalförvaltare behöver ha en gedigen centralbanksanalys för att kunna skapa meravkastning. Hur har vi då agerat?

Vi på Öhman Fonder har under det senaste året varit tveksamma till Riksbankens inflationsprognos eftersom vi menar att den varit för positiv. En anledning är att vi anser att Riksbanken modellerar med en för hög löneökningstakt – under de senaste åren har den varit omkring 2,5 procent – medan de själva gjort antaganden om någon procentenhet högre. Vi ser ingen grund till varför lönerna skulle öka snabbare, utan vår bästa gissning är att löneökningstakten förblir oförändrad. Detsamma gäller även för Europa.

Megatrender som globalisering, digitalisering och åldrande befolkning ger lägre inflation. Dessa krafter är så starka att ingen centralbank kan motverka dem på lång sikt. För trots den starka tillväxten är inte ekonomin kapabel till att skapa inflation på samma sätt som den gjorde på 70-, 80- och 90-talet. Verkligheten är en helt annan idag. Förr eller senare måste centralbankerna också inse att de står inför en omöjlig uppgift att skapa en uthållig inflation på två procent genom kortsiktiga åtgärder.

För oss som ränte- och kreditförvaltare är centralbankernas agerande den enskilt viktigaste faktorn för att skapa avkastning. Under de senaste sex åren har vi varit skeptiska till huruvida centralbankerna kommer att lyckas med sitt ”experiment”. Vi har därför sett till att ha en lång position inom duration under större delen av perioden. Vi har också varit positiva till krediter eftersom den likviditet som har tillförts marknaden har varit gynnsam för det tillgångsslaget.

Under de senaste tio åren har vi haft växlande perioder med såväl ”Risk On” som ”Risk Off”. Eftersom vi alltid strävar efter att bevara våra kunders kapital använder vi växelvis ränterisk (duration) och kreditrisk, beroende av våra analyser om hur marknaden kommer att utvecklas. Hittills har vi också varit framgångsrika i detta arbete, vilket syns i våra fonder där vi skapat avkastning till våra kunder under både ”Risk On”- och ”Risk Off”-perioder. En genomarbetad filosofi och en grundlig investeringsprocess är våra viktigaste verktyg för att skapa meravkastning – i alla väder.

Lars Kristian Feste, chef för ränte- och kreditförvaltningen hos Öhman Fonder

Kontakt

Lars Kristian Feste

Räntechef

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.