Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Glöm de rikaste – detta är den globala vinnarklassen

När vi ser på andra länder som är på väg mot vår västerländska ekonomiska standard är det lätt att se i backspegeln istället. Vi förväntar oss ofta att vårt konsumtionsmönster och våra krav kommer återspeglas i de länder som för första gången har möjlighet till lyxkonsumtion idag. Det visar sig dock att de som är på väg att bli världens största medelklass har helt andra krav och förväntningar.

En vanlig missuppfattning idag är att majoriteten av jordens befolkning befinner sig i fattigdom, något som inte helt stämmer. De senaste 20 åren har antalet människor i extrem fattigdom halverats och majoriteten av befolkningen tillhör nu det vi kallar för medelklass. Fler människor lever idag under mer stabila ekonomiska förhållanden och deras sociala möjligheter har förbättrats. En stor del av medelklassen finns nu i så kallade tillväxtländer.

En medelklass med känsla för miljön

– Om vi tittar på de tio största ekonomierna år 2050 ser vi att sex av de tio länderna är vad vi benämner som emerging markets. De har en stor tillväxtpotential och blir en allt större och viktigare del av världsekonomin, säger Jamal Abida Norling Chief Investment Officer hos Öhman Fonder.

Inom en snar framtid kommer världens största medelklass att finnas i emerging markets. Där finns en grupp människor som både vill och har råd att konsumera på ett helt nytt sätt. Även om de ställer höga krav på allt från ”fashion tech” till matkvalitet är också miljö och hållbarhet något som står högt på agendan.

– För den som växer upp där rent vatten och frisk luft är en bristvara och dödlighet på grund av föroreningar är ett stort problem kommer kraven på hållbara produkter vara en självklarhet. Det finns utmaningar kring korruption, arbetsvillkor och mycket annat inom tillväxtländerna men i många fall är konsumenterna redo för hållbara produkter, säger Fredric Nyström som är chef för ansvarsfulla investeringar hos Öhman.

Attraktiva värderingar i emerging markets

– Värderingsmässigt bedömer vi att tillväxtländerna har en väsentligt högre förväntad avkastning de kommande tio åren. Om vi väljer att titta på de senaste 20 årens tillväxt i utvecklade ekonomier och tillväxtekonomier ser vi att de senare har varit just det, tillväxtländer, säger Jamal Abida Norling.

Tittar vi på aktiemarknadens utveckling samma period ser vi att avkastningen för MSCI emerging markets, ett index med de 1130 största börsnoterade bolagen i emerging markets, har vuxit med 8,5 procent per år. MSCI World, ett index med ungefär 1650 av de största börsnoterade bolagen i världen, har endast vuxit med 4,5 procent per år.

Investera i hållbarhetens ”Best-in-class”

– Alla indexnärafonder hos Öhman genomgår en hållbarhetsscreening där vi sållar bort de företagen som är sämst förberedda på att arbeta hållbart. Vi väljer sedan att köpa in oss i de bästa i varje bransch och på det sättet går Öhman Etisk Emerging Markets från 1 130 möjliga bolag till 250-300 som garanterat är ”Best-in-class”, säger Fredric Nyström. Innan bolagen som är ”Best-in-class” väljs ut börjar Öhman med att välja bort de  bolag som vi bedömer har affärsidéer som inte är förenliga med hållbar utveckling. Om ett bolag inte uppfyller samtliga minimikrav i hållbarhetsprocessen kommer det väljas bort, oavsett hur starkt företaget går rent ekonomiskt.

Läs mer och köp Öhman Etisk Emerging Markets.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.