Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Tillväxtländerna som har tagit fasta på tillväxt.

I flera decennier har tillväxtländer utanför västvärlden vuxit sig slagkraftiga. I Asien, Afrika och Latinamerika sker stabila BNP-ökningar och trenden pekar fortsatt uppåt. Inom 30 år beräknas världsekonomin domineras av icke västliga marknader, vilket inte minst fångar investerarnas intressen.

Avkastningen har också varit hög i de här regionerna

I århundraden har västerländska länder legat i framkant och skapat omdanande förändringar. De flesta känner till de betydande moderniseringar som industriella revolutionen förde med sig och den teknologins utvecklingen i Silicon Valley. Men detta var förr – nu håller tiderna på att förändras.

Jamal Abida Norling, Chief Investment Officer hos Öhman Fonder, ser att länder som Kina, Indien, Indonesien och Brasilien går starkt framåt. Det lockar även investerarnas intresse.

– Bakom det här ligger ett antagande om högre vinsttillväxt och det är delvis en konsekvens av ekonomisk tillväxt. När landet i stort växer, ökar sina investeringar, höjer löner med mera så innebär det att företagen som verkar i landet har möjlighet att öka sin försäljning. På det sättet kan ekonomisk tillväxt vara en grundläggande faktor för företagens vinsttillväxt. Avkastningen har också varit hög i de här regionerna, påpekar Jamal Abida Norling.

De senaste decennierna har flera tillväxtmarknads-länder utmanat och klivit förbi gamla hegemonier. Marknader som Sydkorea och Kina har bidragit med produktion inom bland annat fordonsindustrin och teknik. Den positiva trenden för tillväxtmarknader (emerging markets) är tydlig för de senaste 20 åren. Statistiken för real tillväxt för BNP visar en avsevärd skillnad mellan tillväxtekonomier och utvecklade ekonomier.

– Emerging markets har under den här perioden haft en tillväxt på cirka 6 procent per år. Motsvarande siffra för utvecklande ekonomier är 2 procent per år, avslutar Jamal Abida Norling.

Emerging markets räknas bli världsledande

I flera emerging markets-länder satsas enorma resurser på framtidsbranscher. Undersökningar från Nomura visar att länder i Asien och Latinamerika har dragit nytta av teknikens globala förändringar. I flera fall har emerging markets-länder blivit både kunnigare och mer innovativa än utvecklade ekonomier.

Ett bra exempel är Kina, som redan idag bedöms vara världens största ekonomi. I juli 2017 deklarerade den kinesiska regeringen ambitionen att bli världsledande inom artificiell intelligens år 2030. Redan under 2019 kommer kinesiska forskare gå om sina amerikanska kollegor i antalet forskningspublikationer vilket en studie från Allen Institute for Artificial Intelligence visar.

Det mesta indikerar att framtiden kommer fortsätta utformas utanför den västerländska sfären. Nu är två av världens fem ledande ekonomier så kallade tillväxtmarknader. År 2050 beräknas siffran stiga till fyra. Bli därför inte förvånad om framtidens Alexa kommer från Shanghai eller Bombay.

Läs mer och köp Öhman Etisk Emerging Markets.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.