Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Världens fjärde största marknad; och få känner till den

Indonesien är en ekonomi som av många skäl är intressant ur investeringssynpunkt. Den folkrika nationen med 270 miljoner invånare präglas av en ung medelklass som fått ökade inkomster och därmed ökad köpkraft. Samtidigt växer ekonomin med fem till sex procent per år och den politiska situationen är stabilare än på länge. Det borgar för god efterfrågan och gynnsamma reformer för landets små och medelstora företag.

”I vår jakt på småbolag världen över är länder som växer mer än genomsnittet och där konsumtionen väntas öka mest särskilt intressanta. I Indonesien har vi hittat flera spännande konsumentbolag”, säger Filip Boman, fondförvaltare på Öhman Fonder.

Inför lanseringen av den globala småbolagsfonden Öhman Global Småbolag Hållbar har Filip tillsammans med sitt förvaltningsteam skärskådat indonesiska bolag i jakt på framtidens tillväxtraketer. I synnerhet har han fastnat för vad han kallar ett drömbolag för den som vill vara investerad i den indonesiska konsumtionstrenden.

Filip Boman, förvaltare Öhman Fonder

Filip Boman, förvaltare Öhman Fonder

”Mitra Adiperkasa är ett konglomerat med varuhus, restauranger och detaljhandelskedjor som har alla ingredienser för att ta tillvara den starka konsumtionstrend som Indonesien står inför. Bolaget är idag exklusiv partner till alla Inditex koncept, vilket inkluderar Zara butikerna. Därutöver har de ett samarbetsbolag (joint venture) med Starbucks, är delägare i Burger King och har exklusiva rättigheter till många sportvarumärken.”

”Bolaget har en enorm marknadsandel med nästan 60 procent inom sportvaruhandeln och tillväxten är hög. Men trots att bolaget ökar vinsterna med 25 procent om året betalar man inte mer än 16 gånger vinsten för det. Motsvarande siffra för H&M och Inditex ligger på drygt 20 gånger trots att tillväxten för dessa bolag är lägre. För Starbucks och Nike betalar man 25 gånger vinsten”, förklarar Filip.

Bland andra bolag som Filip analyserat inför lanseringen av den nya fonden finns byggvaruhuset Ace Hardware, Ramayana Lestari  Sentosa – ett bolag verksamt inom varuhus och stormarknader samt snabbköpsbolaget Sumber Alfaria. ”Samtliga har goda förutsättningar att tälja guld med smörkniv under många år framöver i takt med att den indonesiska konsumenten växer sig starkare”, menar Filip.

Enligt Filip finns det utöver den fördelaktiga indonesiska demografin en rad andra faktorer som talar för en god aktieutveckling i landet framöver.

”Det finns mycket som talar för en uppvärdering. Till att börja med har marknaden utvecklats relativt svagt under de senaste tio åren, vilket gör att värderingarna inte avskräcker. På den politiska arenan har också den sittande presidenten Jokowi fått större stöd i parlamentet, vilket kommer bidra till att han får lättare att genomföra reformer. De reformer som nämnts syftar till att stödja de små och medelstora företagen i landet. Dessutom förväntas den indonesiska centralbanken fortsätta sänka räntorna för att stimulera ekonomin.”

”Indonesien har över 100 aktiva vulkaner, men det är den ekonomiska vulkanen som väntar på det stora utbrottet anser jag. Det gäller att positionera sig nu för att ta del av den tillväxtresa som vi ser framför oss under de kommande 10 till 20 åren.”

Öhman Global Småbolag Hållbar startades 10 december 2019 och handlas på samtliga större fondplattformar.

Klicka här för detaljerad fondinformation och fondens faktablad. 

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.