Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Investera i yttrandefrihet!

Medan ”Big Data” blivit en ny hårdvaluta har flera teknologibolag blivit tungviktare på finansmarknaden. Samtidigt ställs frågor om hur informationen lagras och delas. Många teknologibolag har verksamhet i länder med begränsad yttrandefrihet, vilket ökar risken för kontroll och censur. Morgondagens börsvinnare är de som agerar hållbart med information, menar hållbarhetsanalytikern Victoria Lidén.

– Hållbara investeringar handlar inte bara om att ta hänsyn till miljö och klimatfrågor, utan även om frågor som användning av data, och hur det påverkar vår integritet och yttrandefrihet. Ett exempel är inom teknologibranschen, där vi som investerare ser långsiktiga möjligheter i bolag som har tydliga processer kring detta, säger hon.

Frågan har blivit särskilt relevant för teknologi- och telekombolag som driver verksamhet i länder med begränsad yttrandefrihet. Det blir allt viktigare att teknologibolag är transparenta med vilken information som sparas och hur den sedan sprids vidare till tredje part.

– Glädjande nog ser vi att fler teknologibolag publicerar rapporter som redogör för antalet begäranden som kommit från exempelvis myndigheter om att lämna ut användarinformation. Att bedöma hur teknologibolagen hanterar dilemman kring att publicera, dela och censurera innehåll är viktigt ur en investeringssynpunkt, säger Victoria Lidén.

– För att få med hela risk- och hållbarhetsperspektivet är det viktigt att förstå hur bolagen hanterar frågor som yttrandefrihet och datasäkerhet. Till exempel hur ett företag som Google agerar om de får en begäran om att radera en regimkritisk artikel eller censurera innehåll i sökmotorn, säger Victoria Lidén.

Att bolag respekterar yttrandefrihet är en viktig fråga som lär få större betydelse för teknologibolagen – inte minst finansiellt.Transparens blir ett viktigt ledord för branschens lovande framtid och även för dina egna investeringar.

Läs mer om Öhman Global Hållbar.

Dokument

  • ( )

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.