Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Möt Pär – fondförvaltare med siktet inställt på hälsovård och konsumentstapelvaror.

Öhman Fonders globala aktieteam består av fem fondförvaltare. En  av förvaltarna är Pär Löfving som bevakar och förvaltar aktier i branscherna hälsovård och konsumentstapelvaror. Vi tog en pratstund med Pär för att höra mer om hur branscherna påverkats under den senaste tiden.

Hur har bolagen i branscherna hälsovård och konsumentstapelvaror påverkats av Corona-krisen?

Mitt ansvarsområde är att bevaka och förvalta aktier i två klassiskt defensiva branscher – hälsovård och konsumentstapelvaror – som också är de två branscher som klarat sig bäst i världsindex sen kurstoppen 19 februari. Stapelvaror (mat och toalettpapper) har tappat nio procent och hälsovård har tappat sju procent i svenska kronor under perioden 19 februari till 13 april. Bolag inom både hälsovård och stapelvaror har stabila kassaflöden och påverkas inte lika mycket som bolag i andra branscher.

Pär Löfving, fondförvaltare på Öhman Fonder.

Pär Löfving, fondförvaltare på Öhman Fonder.

Inom branschen hälsovård har bolag som säljer respiratorer, sjukhussängar och munskydd till och med haft en positiv utveckling den senaste månaden liksom bolag som potentiellt kan sitta inne med botemedel och vaccin mot viruset. Andra stora kursvinnare på börsen har varit bolag inom telemedicin som amerikanska Teladoc (motsvarande svenska KRY) som har stigit med 30 procent sedan övriga marknaden toppade. Inte alla hälsovårdsbolag har det lika lätt. Inom medicinsk teknik klarar sig bolag som gör utrustning till mindre akuta ingrepp sämre. Nya tandimplantat, hörapparater, höft- och knäleder för att inte tala om skönhetsoperationer fördröjs i minst ett kvartal.

Inom branschen stapelvaror utvecklades inledningsvis toalettpappersföretag som Essity starkt, men denna engångsbunkring kommer troligen slå tillbaka med minskad försäljning nästa kvartal. De stora kursvinnarna är livsmedelsbutiker och inte minst har on-lineförsäljning utvecklats starkt. Matvaruproducenterna uppvisar en lite blandad kursresa då de bolag som säljer framförallt mot hotell, catering och restaurangbranschen har haft det riktigt tufft medan de bolag som säljer till livsmedelsbutiker tuffat på ”som vanligt”.

Vilka är fondernas största kursvinnare respektive kursförlorare bland branscherna?

En av de stora kursvinnarna är Moderna som anses befinna sig närmast att finna ett vaccin mot Covid-19. De har redan inlett försök på människor och kan uppvisa en positiv utveckling på hela 74 procent sedan 19 februari. Kinesiska matvarukedjan SunArt stigit med 20 procent då man under karantänen ätit hemma. Kursförlorare finner vi framförallt inom medtech, exempelvis Globus som gör ryggradsoperationer som inte anses vara akuta och därför skjuts på framtiden samt Philips som säljer en stor del direkt till konsumenter. Båda bolagen har backat med 16 procent. Laxodlaren Bakkafrost har sett restaurangmarknaden frysa helt med fallande laxpriser som följd har tappat 25 procent.

Har fonderna gjort någon extra bra investering sedan krisens början? Någon dålig..?

Ganska tidigt när kurserna började falla genomfördes ett bra bolagsbyte då medtechbolaget Medtronic såldes för att istället köpa läkemedelsjätten Merck. Vi har för fondernas räkning länge velat investera i Merck som är helt ledande inom immunonkologi och såg nu ett bra tillfälle. Ett bolagsbyte som vi tjänat mellan 10 och 15 procent på hittills. Fonderna har också ökat vikten i några bolag som fallit oförtjänt mycket som Bakkafrost och Encompass Health (rehabiliteringskliniker för strokepatienter). De sämsta affärerna är annars de som inte genomfördes på botten. Vi har haft ögonen på flera kvalitetsbolag som fallit rejält men avvaktade för att inte gå in för tidigt, så där är några bortkastade möjligheter. Men de kan komma tillbaka.

Finns det några bolag som uppvisat en oväntad utveckling under krisen?

I fonden Öhman Global Hållbar har vi innehav i det amerikanska sjukförsäkringsbolaget Centene som bara är ner en procent sedan 19 februari, trots att man spontant kunde tänka att en pandemi vore dåligt för den som ska betala för vården. Istället kommer bolaget på kort sikt sannolikt spara massor av utgifter då karantänen gör att många försäkringstagare inte går till doktorn med småkrämpor och många mindre akuta – men dyra – operationer skjuts upp. På mellankort sikt kommer dock Covid-19 – som en extra och starkare influensasäsong – sannolikt att dra upp sjukkostnaderna en hel del, samtidigt som ökad arbetslöshet drabbar bolagets intjäning då merparten amerikaner har sin sjukförsäkring genom sin arbetsgivare. På lite längre sikt är det ändå en gynnsam situation för Centene. Om någon idag mot förmodan fortfarande minns demokraternas primärval, så tog ju Joe Biden ett kraftigt grepp om nomineringsprocessen just när viruskaoset drog igång. Detta har nu lett till att Bernie Sanders har gett upp sin kandidatur. En Biden-administration anses klart positiv för sjukförsäkringsbolagen som skulle få det tufft under en Bernie Sanders-administration.

När når aktiemarknaden botten? Hur investerar du själv just nu?

Min tidigare helt ovetenskapliga bedömning var att aktier skulle bottna 21 april, men nu hinner nog inte marknaden ner under föregående botten till dess. Min nya bedömning är att den absoluta botten redan är nådd, men med den snabba rekyl vi sett kan vi säkert komma ner ytterligare mellan 5 och 10 procent från dagens nivå. Vi har sett mycket större nedgångar i mindre bolag än i större, men samtidigt brukar det vara mindre bolag som utvecklas bättre efter en så här kraftig nedgång.

Personligen flyttar jag en del av mitt sparande från en vanlig globalfond till Öhman Global Småbolag Hållbar.

Till sist, hur mår du själv?

Jag mår bra, men längtar efter att få komma tillbaka till kontoret och träffa kollegor och kunder.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.