Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Vårt jobb: Hitta hela världens guldkorn

Genom att vaska fram guldkornen från ett universum av tusentals potentiella investeringar strävar vår nya globala småbolagsfond efter att skapa en koncentrerad portfölj av världens kanske mest attraktiva småbolag. Det är bolag som gynnas av strukturella trender, som har hållbara affärsmodeller och där värderingen anses blygsam i förhållande till potentialen.

Pär Löfving, Ylwa Häggström, Anna Dahlstedt, Andreas Mattson och Filip Boman.

”Vi gläds förstås åt den fina starten fonden har fått” säger Ylwa Häggström som förvaltar globala aktier på Öhman Fonder.

Öhman Global Småbolag Hållbar väljer bolag utifrån en rad parametrar men förvaltningsteamet söker i grunden svar på tre frågor: är bolaget exponerat mot långsiktiga trender/teman, uppfyller bolaget våra krav på hållbarhet, är värderingen attraktiv?

Vad gäller den första frågan har förvaltarna bland annat investerat i bolag exponerade mot teman som ökad konsumtion på tillväxtmarknader, en åldrande befolkning, ökad e-handel och samhällets elektrifiering.

Enligt Ylwa är det lättare att få utväxling på fondens investeringsteman bland de mindre bolagen.

”Tar vi temat elektrifiering – som vi tror starkt på – så är ett sätt att få exponering mot en sådan trend att köpa bolag som tillverkar ladd-stolpar för elbilar. Den exponeringen kan man få genom att köpa ett stort bolag som ABB. Men då utgör ladd-stolpar bara en väldigt liten del av bolagets omsättning. Tittar vi istället på ett mindre bolag som nederländska Alfen så står ladd-stolpar istället för nära 20 procent av omsättningen och växer dessutom med runt 70 procent årligen. Det ger en mycket tydligare exponering mot temat” förklarar Ylwa.

Ylwa Häggström, förvaltare Öhman Fonder

Ylwa Häggström, förvaltare Öhman Fonder

Gällande hållbarhetsfrågan arbetar den nya fonden efter samma strikta krav som Öhman Fonders övriga utbud. Ylwa säger att det visserligen är mer utmanande att hitta bolag som lever upp till de högt ställda hållbarhetskraven bland de mindre bolagen men att det samtidigt ges större utrymme att påverka.

”Mindre bolag har naturligtvis inte samma resurser som de stora bolagen vad gäller frågor som relaterar till hållbarhet, men det är samtidigt lättare att föra en dialog med ledande befattningshavare och därmed påverka hållbarhetsarbetet i rätt riktning. Precis som med de stora bolagen kommer vi vara aktiva i vårt påverkansarbete mot de mindre bolagen” säger Ylwa.

Att hitta bolag som är attraktivt värderade har, enligt Ylwa, i vissa delar av marknaden blivit svårare efter en tid av stark börsutveckling. Samtidigt menar hon att det faktum att de små och medelstora bolagen är sämre täckta av analytikerkåren gör att man kan hitta dolda juveler. På tillväxtmarknader är också vissa bolag förbisedda och handlas till betydligt lägre värderingar, menar Ylwa.

”Det är lättare att hitta ”oupptäckta talanger” bland små bolag, för att använda en sportterm. Eftersom de inte har samma analytikertäckning flyger de ibland lite under radarn. Dessutom växer små bolag ofta snabbare än de större bolagen vilket brukar gynna aktiekursen över tid” säger Ylwa och fortsätter: ”Alla stora bolag har en gång varit små, det är alltid en spännande tanke att ha med sig.”

Öhman Global Småbolag Hållbar startade 10 december 2019 och handlas på samtliga större fondplattformar.

Klicka här för att köpa och läsa mer om fonden. 

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.