Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Årets julklapp 2020: Vaccin!

November blev en av de starkaste börsmånaderna någonsin där amerikanska S&P500 steg med nästan 11 procent. Det tydliga valresultatet i USA banade väg för en starkare börs och när nyheten om lyckade vaccintester presenterades tog marknaden ytterligare ett glädjeskutt. Effektivitetsgraden på cirka 95 procent som fas III-testerna från både Pfizer och Moderna visade på överträffade alla förväntningar. Även Astra Zenecas vaccin visade på en effektivitet på över 70 procent.

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder

Effektivitetsgraden är en viktig faktor för att veta hur stor andel av befolkningen som behöver vaccineras för att uppnå flockimmunitet. Det råder idag stor osäkerhet kring hur stort reproduktionstalet (R0) är för Covid-19. Uppskattningar visar på mellan två och tre. RO är alltså det tal som anger hur många människor som en smittad person för vidare smittan till i genomsnitt. Ett antagande om R0 = 2,5 kräver enligt den matematiska modellen att 60 procent av befolkningen behöver vara immuna för att uppnå flockimmunitet utan några restriktioner. Med så pass effektiva vaccin som fas III-studierna indikerar räcker det i storleksordningen att 50 procent vaccineras givet att cirka 15 procent av befolkningen redan har immunitet.

Undersökningar visar nu på att cirka 60 procent av befolkningen i både Sverige och i USA är villiga att ta vaccin vilket är goda nyheter. Självklart genomförs inte en massvaccinering i en handvändning men vid svininfluensan utfördes merparten av vaccineringen under sex månader. Därtill bör man ta höjd för en viss risk för produktionsstörningar då större delen av världens befolkning planeras att vaccineras.

Vid svininfluensan var det endast ett fåtal länder som massvaccinerade sina befolkningar och då krävdes en lägre grad av vaccinproduktion. Utöver produktionsutmaningar är även logistiken mer känslig för vissa vaccin som kräver kraftigt kylda miljöer under transporten. Vår bedömning är ändå att förutsättningarna för en ljusare höst 2021 – i termer av smittspridning – är goda givet det vi vet idag angående vaccin. Den hårt drabbade servicenäringen kan börja planera för ökad aktivitet och minska andelen permitterade. Risk finns dock att dagens optimism slår åt andra hållet den dagen vi åter försöker leta efter billiga charterresor inför höstlovet.

Vaccinnyheterna gör att marknaden ser igenom de dystra tal vad det gäller ökad smittspridning i samhället. Konjunkturutsikterna ser trots allt ljusa ut, givet att våra ledande indikatorer signalerar tillväxt och centralbanker av allt att döma fortsatt vill hålla låga styrräntor samt fortsätta sina omfattande obligationsköp. Under 2021 kommer förvisso de finanspolitiska stimulanserna relativt 2020 att vara mindre då behoven av permitteringar och andra direktstöd kommer att minska. Det som också kan hålla tillbaka tillväxt är den stigande permanenta arbetslösheten som vuxit fram i vissa branscher där troligen behovet av personal inte kommer att återuppstå.

Sammantaget är vår bedömning att en värdepappersportfölj med övervikt i aktier kontra obligationer kommer att utvecklas bättre. I aktiebenet kan  bolag som gynnas i en cyklisk återhämtning vara ett klokt val. Där kan både svenska och globala småbolag vara ett bra alternativ. Enligt HUI Research är årets julklapp stormköket. Enligt oss är det vaccinet.

Stockholm 7 december 2020

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder.

Kontakt

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder
Erik Nilsson

Ansvarig för tillgångsallokering

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB (Öhman), ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.