Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Det värsta raset är över – men fortsatt stora slag

De senaste veckorna har vi sett kraftiga börsnedgångar på nära 20 procent från toppen. Fallen har varit kraftiga oavsett vilken marknad eller sektor man tittar på, vilket brukar vara fallet i ett klassiskt ”risk-av”-scenario. Det vill säga när man säljer risktillgångar utan närmare analys om specifika bolag, vilket brukar ge möjligheter för aktiva investerare som letar efter prisvärda bolag. Anledningen till de kraftiga börsfallen är förstås oron kring det nya coronaviruset COVID-19.

När slagen har lugnat ned sig och de stora utflödena från aktiefonder har avtagit får vi anledning att göra en ny bedömning, skriver Erik Nilsson fondförvaltare på Öhman Fonder.

När slagen har lugnat ned sig och de stora utflödena från aktiefonder har avtagit får vi anledning att göra en ny bedömning, skriver Erik Nilsson ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder.

Flera utbrott har nu konstaterats i världen och det är mycket troligt att fler utbrott kommer uppenbaras. Det står utom allt tvivel att virusutbrottet kommer påverka industriproduktionen och tillväxten för första kvartalet och vi har dessutom fått signaler om att bolagsvinster kommer påverkas negativt. Det är dessa negativa effekter som börsen försöker diskontera och det är upp till oss investerare att bedöma om marknaden har diskonterat för mycket eller för lite.

I modern tid har vi inte sett någon virusepidemi som har lett till ett långvarigt fall i produktionscykeln. Vid de fem senaste virala utbrotten har börsen faktiskt varit högre 12 månader efter att utbrottet uppdagades. För att få perspektiv så överlevde världsekonomin även svininfluensan 2009 som smittade 200 miljoner människor och dödade 300 000. Självklart ska länder och medmänniskor göra allt för att minska spridningen så mycket som möjligt – eftersom enskilda individer drabbas väldigt hårt – men rent konjunkturellt har det historiskt gått bra.

Om vi lyfter blicken något från viruset och fokuserar på den makroekonomiska bilden så är konjunkturen fortsatt på en bra nivå, trots avmattning i tillväxttakten. Ledande indikatorer har dessutom börjat vända uppåt. Självklart är allt detta framtaget före utbrottet av coronaviruset, men visar ändå på att konjunkturen var ”frisk” innan virusepidemin. De stora centralbankerna har gett stöd via räntesänkningar och troligtvis kommer ännu mer stimulanser för att dämpa effekterna från epidemin. Smittspridningen i Kina har börjat planat ut och produktionen börjar så sakteliga komma igång igen. Om liknande mönster upprepar sig i de andra länderna med utbrott så kommer de värsta effekterna av viruset vara över under våren. När vi väger samman de olika faktorerna, landar vi i slutsatsen att vi undslipper ett globalt recessionsscenario och får en vändning.

Frågan vi bör ställa oss är om vändningen kommer bli snabb eller långsam. Något som talar för en snabb vändning är de låga lagernivåer som företagen hade i höstas när konjunkturutsikterna såg sämre ut. Nu när utbudet minskar ytterligare på grund av stängda fabriker samtidigt som den globala efterfrågan inte har minskat, så kommer trycket bli enormt för att producera ikapp. Fabrikerna kommer maximera antalet skift. Det tillsammans med penningpolitiska och eventuella finanspolitiska stimulanser skulle dessutom kunna ge stöd till återhämtningen.

Höstens börsuppgång är nu utraderad men med det vi vet idag, är vår bedömning att viruset inte kommer leda till en långvarig eller djup recession. Aktier har dessutom blivit mer attraktiva i förhållande till räntor nu när 10-åriga statsobligationer handlar till en ränta på minus 0,5 procent. Vår samlade bedömning är att vi lämnat det värsta börsfallet bakom oss, men att nyheter om ytterligare virusutbrott och vinstvarningar från bolag riskerar att leda till fortsatt stora slag på aktiemarknaderna. När slagen har lugnat ned sig och de stora utflödena från aktiefonder har avtagit får vi anledning att göra en ny bedömning.

Stockholm den 10 mars 2020

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder.

Kontakt

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder
Erik Nilsson

Ansvarig för tillgångsallokering

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.