Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Ett ränteutbud med starkt immunförsvar

Just nu lever vi i en tid där varje timme känns som en dag och varje dag känns som en hel månad. Trots en pandemi vars smittspridning växer exponentiellt och en krisansamling som inte världen har skådat sedan andra världskriget är svenska aktier bara ner 11 procent i mars. Marknaden har dock varit enormt slagig, och en kort period var Stockholmsbörsen som lägst minus 25 procent under månaden. Även om kursrörelserna har varit som störst på aktiemarknaden, menar vi att dramatiken faktiskt har varit större på företagsobligationsmarknaden. I synnerhet i Sverige där vår begränsade marknad lätt fryser till och vissa fonder har varit tvungna att stänga för handel.

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder.

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder.

Öhman Fonders ränte- och företagsobligationsfonder har överlag klarat sig bra och det finns främst två förklaringar till det. Dels har vi en produktpalett som inte tillåter investeringar i de allra mest riskfyllda högränteobligationerna och dels har fondförvaltarna genom aktiv förvaltning valt att hålla en kortare räntebindningstid än normalt, vilket har gjort fonderna mindre känsliga för ökade riskpremier. Det senaste halvåret  förflyttade vi våra företagsobligationsfonder successivt i en mer konservativ riktning genom att på olika sätt minska risken. Anledningen till det var inte att vi på något vis kunde förutse en kommande pandemi,  utan att det extra kreditpåslag som vi kunde få genom att investera i företagsobligationer helt enkelt hade blivit för lågt.

Riskerna i en ränteportfölj kan huvudsakligen delas in i tre kategorier. Det är räntebindningsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk. Våra produkter har olika stora inslag av dessa tre risker och vår ambition är att kunna erbjuda tydliga produkter med givna egenskaper.

Ett exempel är fonden Öhman Kort Ränta som har till syfte att erbjuda den lägsta ränte-, kredit- och likviditetsrisken. Sett över tid har fonden lägst förväntad avkastning av våra fonder men står rakryggad och stabil i oroliga tider som nu. Alla innehav i fonden har högsta kreditkvalitet AAA och kan utan problem likvideras på samma dag.

Öhman Fonder sticker ut när det gäller att erbjuda tydliga ränteprodukter. Idag är det vanligt att traditionella obligationsfonder innehåller en stor mängd företagsobligationer. Våra traditionella obligationsfonder har enbart innehav med högsta kreditvärdighet AAA och har dessutom den lägsta kreditrisken.

Våra mest riskfyllda produkter investerar upp till en tredjedel i företagsobligationer med ett bedömt kreditbetyg på BB-. Den kategorin obligationer har en sannolikhet för konkurs på en halv procent på ett års horisont att jämföra med högränteobligationer som har en sannolikhet för konkurs på åtta procent på ett års horisont.

Vi är väl medvetna om att företagsobligationer har sämre likviditet än till exempel stats- och bostadsobligationer och har därför ett par strategier för att kunna förbättra likviditeten i våra fonder. Dels har vi som regel en stor kassa i fonden för att kunna hantera  köp- och säljorder från kunder. Utöver det är en del av kapitalet investerade i säkerställda bostadsobligationer som har god likviditet. Obligationer med ett officiellt kreditbetyg och obligationer som är klassade som gröna obligationer förbättrar också likviditeten. Fondförvaltaren väger samman portföljens innehav och ser till att inte den sammanlagda likviditetsrisken  blir för hög.

På så vis kan vi på Öhman Fonder erbjuda ett ränteutbud som förhoppningsvis har tillräckligt starkt immunförsvar för att även stå emot en pandemi.

Kontakt

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder
Erik Nilsson

Ansvarig för tillgångsallokering

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.