Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Får vi höra Trump säga ”Do whatever it takes to make America great again” ikväll?

Smittspridningen av COVID-19 har nu nått samtliga kontinenter och viruset klassas som en pandemi. En sak som skiljer sig åt från förra pandemin, så kallade ”Svininfluensan”, är att myndigheterna den här gången sätter in extremt hårda åtgärder för att minska social närhet. Dessa hårda åtgärder har ett finansiellt pris och vi har fått se Stockholmsbörsen falla med över 30 procent från toppen i februari. Och nu är situationen så pass allvarlig att det kommer krävas kraftiga koordinerade åtgärder från både centralbanker och stater för att bolagen ska mäkta med att övervintra isoleringen.

Erik Nilsson, ansvarig tillgångsallokering på Öhman Fonder.

Erik Nilsson, ansvarig tillgångsallokering på Öhman Fonder.

Den amerikanska centralbanken har sänkt styrräntan till noll och svenska regeringen lanserade ett stödpaket på 300 miljarder kronor. Det görs insatser på flera håll. Men alla dessa insatser blir tomma slag i luften, så länge det inte backas upp med full styrka från en person, nämligen Donald Trump. Och det handlar inte om att Trump är en så förträfflig ledare, utan om att enbart han sitter med makten för att förhindra en djup global recession.

Uppenbart är det så att vi över en lång tid, troligen månader, behöver hjälpa bolag att övervintra. Riskerna är enorma med att stänga ner verksamheter på bred front eftersom det är så svårt att överblicka vilka följdeffekter som uppstår. Bråket inom OPEC var ett exempel på oöverblickbara konsekvenser som uppstod till följd av lägre efterfrågan från Kina som i sin tur fick oljepriset att kollapsa.

Nyckeln blir nu att leverera ett stödpaket som är så stort och trovärdigt att marknaden börjar lugna ner sig. För att stödpaketet ska vara trovärdigt, kommer man behöva rikta sig till arbetstagarna, och så klart även arbetsgivarna. Men det är bara om arbetstagarna känner sig trygga med att jobben finns kvar den dagen de återgår till vardagen, som vi kan undvika en ond makroekonomisk spiral. Permitteringar där staten går in som garant är en framkomlig väg. Det kommer bli enormt dyrt, men alternativet är än värre.

Om det är något Trump älskar, mer än sig själv, så är det aktieindexet S&P500. Jag tror inte han kommer acceptera ytterligare ett fall som gårdagens. Det blir alltså troligen ikväll som Trump kommer hålla ett tal liknande det Mario Draghi höll 2012 för att rädda Europa. Kanske får vi höra Trump säga: ”I am ready to do whatever it takes to make America great again. And believe me, it will be enough.”

Kontakt

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder
Erik Nilsson

Ansvarig för tillgångsallokering

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.