Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Fortsatt stark utveckling – stabila finanser skapar möjligheter i orostider

Öhmangruppen hade återigen ett starkt år 2019 och byggde vidare på en positiv utveckling från föregående år. Även om den eskalerande coronakrisen under inledningen av 2020 skapat många nya utmaningar och stor osäkerhet ser Öhmangruppens styrelseordförande Tom Dinkelspiel (TD) och vd Johan Malm (JM) stora möjligheter framåt.

Hur utvecklades Öhmangruppen under året, vilka var höjdpunkterna?

TD: 2019 var ett väldigt bra år för hela Öhmangruppen. Nordnet utvecklades positivt igen och utvecklingsarbetet fortsatte med oförminskad styrka. Bland annat lanserades en ny webbtjänst och en ny app. Det känns som vi äntligen kommit ur många år av teknikömsning och börjar leverera stor kundnytta. Det bekräftas också av en rekordstark kundtillväxt och en kundnöjdhet som nått nya höjder. Inom private equity hade innehavet i Neqst ett lysande år. Framförallt utvecklades portföljbolaget Sinch exceptionellt väl och är på väg att bli en världsledande spelare inom sin nisch.

JM: Öhman Fonder sprängde en drömgräns under 2019 – vid årets slut översteg det förvaltade kapitalet 100 miljarder kronor för första gången. Fondbolaget växte återigen snabbare än marknaden, vilket är ett tecken på att vi gör rätt saker. Kundbasen inom såväl den traditionella institutionella affären som tredjepartsaffären breddades. En väldigt spännande fondlansering gjordes också vid årets slut då Öhman Global Småbolag Hållbar såg dagens ljus. Det är en fond som vi planerat att starta under många år och som vi är mycket glada över att ha i vårt utbud. Jag tror det kommer bli en av våra största och viktigaste fonder framåt.

Den aviserade försäljningen av Öhman Bank i Luxemburg kunde inte avslutas, vad hände?

TD: Transaktionen med Öhman Bank fick avbrytas när köparen av banken inte fick förvärvstillstånd av ECB. Där har vi fått starta om arbetet, vilket har tagit otroligt mycket kraft från många anställda inom Öhman, framförallt från organisationen i Luxemburg.

Nordnet har utvecklats positivt efter de förändringar som gjordes 2018, hur ser ni på bolagets position idag?

TD: Positionen är starkare än någonsin. Vi börjar nu se resultatet av många års hårt arbete där bytet av den tekniska plattformen har varit den stora utmaningen från ett kundperspektiv. Det gnisslar alltid lite i ledet när kunden inte känner igen sig i det gamla. Men Nordnet har idag en plattform som är oerhört stabil med uppskattad ny funktionalitet. Därutöver utvecklas produkterbjudandet i mycket positiv riktning, vilket borgar för en stark tillväxt framåt.

Tom Dinkelspiel, styrelseordförande Öhmangruppen.

Tom Dinkelspiel, styrelseordförande Öhmangruppen.

Finns det något särskilt att säga om Neqst under 2019?

TD: Neqst sålde i november 2019 innehavet i det digitala mediebolaget HDR till NEP Group – en investering man gjorde 2012. Under ägandeperioden har Neqst varit aktiv i att förbättra bolagets finansiella ställning och förfina den strategiska positioneringen. Man har även varit delaktig i att bredda bolagets geografiska närvaro genom förvärv. Försäljningen gjordes till en mycket god vinst och bidrog till Öhmangruppens resultat för året.

Hur utvecklades kapitalförvaltningen under året?

JM: Mycket väl. Nettoinflödet var starkt och fonderna presterade överlag bra, såväl i absoluta som relativa termer. Under året har också hållbarhetsarbetet fortsatt i oförminskad takt, vilket skapat tydliga avtryck i förvaltningen. Vid årets slut omfattades samtliga Öhmans fonder av vår högsta hållbarhetsstandard. Det är något vi är mycket stolta över och som vi märker ger oss tydliga konkurrensfördelar.

Johan Malm, vd och koncernchef Öhmangruppen.

Johan Malm, vd och koncernchef Öhmangruppen.

Ni betonar ofta hållbarhetens betydelse, hur tar det sig uttryck i Öhmangruppens organisation?

TD: Vi har ett väldigt stort fokus på hållbarhet och har varit klimatpositiva sedan många år tillbaka. Hållbarhetstanken genomsyrar organisationen som helhet. Det gäller alltifrån sopsortering på kontoret till gröna el- och hyresavtal. Vi försöker också påverka de bolag som vi inte äger till 100 procent att bli klimatneutrala i ett första steg och helst kompensera för mer än vad de släpper ut. Ett bra exempel är Nordnet som uppnått just detta.

JM: På fondsidan är hållbarhet centralt. Det faktum att vi under 2019 blev valda som leverantör av hållbara indexfonder till Lysas robotförvaltning ser jag som ett kvitto på att vår satsning på att göra samtliga våra fonder 100 procent hållbara varit rätt. Öhmans fondutbud ligger idag väl i linje med den ökade efterfrågan på hållbart sparande som finns på marknaden idag. Detta gäller inte minst Öhman Fonders påverkansarbete där vi arbetar framåtblickande. Framöver tror jag fondbolagens aktiva påverkan på portföljbolagens hållbarhetsarbete kommer bli allt viktigare för investerare.

PPM-systemet gjordes om i grunden under 2019. Hur ur ser ni på förändringarna?

JM: Förslaget som ligger ser vi som ett dråpslag mot det individuella valet och systemet som vi har sett det fram till idag. Det är ett system som faktiskt levererat väldigt bra avkastning till pensionsspararna. Som förslaget ser ut nu så har man i princip fattat beslut om en långsam avveckling av PPM-systemet. Det kommer inte finnas externa fonder i samma utsträckning som tidigare. Om man vill välja andra fonder än det förvalda statliga alternativet – AP7 – kommer det vara svårare än idag. Upphandlingen av externa fonder kommer i stor utsträckning styras på pris, vilket sannolikt kommer leda till att stora globala aktörer dominerar utbudet av externa fonder. Det skapas också en enorm maktkoncentration då AP7 ska förvalta merparten av de 4 000 miljarder som finns inom PPM och samtidigt ansvara för urvalet av de externa fonderna. Jag tycker det är olyckligt och det skapar också en rad negativa följdeffekter såsom sämre riskkapitalförsörjning till den svenska börsen.

TD: För Öhmans del innebar förändringarna att varje fond behövde ansöka till PPM på nytt i den första rundan som tog antalet fonder från drygt 800 till under 500. Samtliga Öhman Fonder som vi önskade ha med godkändes under året, men nu väntar vi alltså på vart detta ska ta vägen i nästa steg. För oss är det väldigt märkligt att så många fondbolag straffas för att en handfull oseriösa aktörer missbrukat sin ställning i systemet.

2020 inleddes dramatiskt med en eskalerande coronakris. Hur fokuserar ni arbetsinsatser och tillväxtplanerna mot bakgrund av detta?

TD: När vi var klara med 2019 kände vi att det fanns en fantastisk grund för att spurta in i 2020. Det gjorde vi också i och med att Öhman Fonder och Nordnet inledde året rekordstarkt samtidigt som innehaven i private equity investeringarna fortsatte att utvecklas väl. Sedan kom coronasmällen. Det man kan säga gällande den uppkomna situationen är att vi är väldigt tacksamma över att vara så välkonsoliderat som vi är som bolag. I princip har vi inga nettolån. Vi står väl rustade men har tvingats skjuta på utdelningarna på uppmaning av Finansinspektionen. Alla våra verksamheter tjänar pengar, vilket känns betryggande givet var vi befinner oss. Det vi fokuserar på nu är att säkerställa att våra anställda har sina anställningar tryggade och att vårt humankapital tas till vara på rätt sätt.

JM: Vi har alltid varit väldigt försiktiga och har en stabil likviditetssituation. Det känns tryggt när vi går in i mer osäkra tider och kommer skapa möjligheter för oss när krisen lagt sig. Om situationen varar i månader eller år återstår att se, men det vi kan konstatera är att det kommer förändra vårt sätt att arbeta. Just nu handlar det väldigt mycket om att upprätthålla upparbetade kundrelationer inom fond- och bankverksamheten. Samtidigt innebär det att digitaliseringen snabbas på – fler digitala kundmöten, färre resor och en större acceptans för att kommunicera över videolänk snarare än fysiskt. Det skiftet har redan börjat.

Dokument

  • ( )

Kontakt

Tom Dinkelspiel

Ordförande Öhmankoncernen

Johan Malm, vd och koncernchef Öhman och ordförande Öhman Fonder
Johan Malm

Vd och koncernchef Öhman