Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Pandemin gör husdjursmarknaden till vinnare

Pandemin förstärker trenden att fler köper husdjur. I Sverige registreras idag 10 procent fler nya valpar än vid årets början enligt Jordbruksverket. En enkätundersökning med katt- och hunduppfödare i Sverige från foderbolaget Royal Canin understryker också den trenden. Undersökningar i andra delar av Europa och Nordamerika visar på en liknande utveckling. Dessutom spenderar husdjursägare allt mer pengar på sina husdjur under pandemin när ägare och djur tillbringar mer kvalitetstid tillsammans.

Vi på Öhman Fonder letar ständigt efter strukturella samhällstrender som kan omvandlas till lönsamma investeringar och vi tycker att utvecklingen på husdjursmarknaden är intressant. Och vi har redan gjort ett antal investeringar i trenden.

”Tidigare i år tecknade vi aktier i börsintroduktionen av Musti Group – en finsk husdjurskedja med verksamhet i Norden. Bolaget säljer djurmat av högsta kvalitet via både fysiska butiker och online. I Sverige äger de bland annat Arken Zoo och online-plattformen VetZoo. Musti Group har en stark position på den nordiska husdjursmarknaden” säger Anna Dahlstedt, fondförvaltare på Öhman Fonder, och fortsätter:

”En annan intressant nisch är djurhälsa. Där har vi investerat i det svenska bolaget Intervacc som utvecklar ett vaccin mot kvarka. Kvarka är den mest frekvent diagnostiserade infektionssjukdomen för hästar. Sjukdomen är högst smittsam och det finns inte något effektivt behandlingsmedel i dagsläget. Sjukdomen är också väldigt kostsam för hästägaren om hästen drabbas. Bolaget har kommit långt i processen och förväntas lansera vaccinet nästa år. I bolagets pipeline finns också andra djurvaccin.”

Anna Dahlstedt, förvaltare Öhman Fonder.

Anna Dahlstedt, fondförvaltare Öhman Fonder.

Ytterligare ett bolag som Öhman Fonder investerat i är brittiska Dechra. Det är ett djurhälsobolag som växer snabbt och har en stabil och defensiv karaktär med stora fördelar gentemot traditionella läkemedelsbolag. Djurhälsobolag har ingen exponering mot hälsovårdsreformerna i USA, utvecklingstiderna för medicinerna är kortare och hotet från generiska kopior är betydligt mindre.

Det som många blir varse när de köper ett husdjur är att det kan bli en kostsam historia. Utöver foder och eventuell dagisplats tillkommer utgifter som veterinärkostnader och försäkringar. Men om du tycker att du lägger alltför mycket pengar på ditt husdjur har du samtidigt, liksom vi, identifierat en intressant investeringsmöjlighet. Genom en investering i de bolag som gynnas av den starka husdjurstrenden, skapas förutsättningar för en god långsiktig värdeutveckling i en relativt defensiv sektor med god tillväxt. Kanske det balanserar dina husdjurskostnader?

Öhman Global Småbolag Hållbar startade 10 december 2019 och handlas på samtliga större fondplattformar.

Klicka här för köpa och läsa mer om fonden. 

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.