Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Ladda portföljen med globala småbolag

Öhman Fonder har en ny fond med inriktning mot globala småbolag – Öhman Global Småbolag Hållbar. Fonden investerar i ett femtiotal av världens mest intressanta snabbväxare, som väljs utifrån ett tematiskt perspektiv och där bolagens hållbarhetsarbete sätts i fokus. Investeringsteman kan vara av skiftande slag, men syftar till att identifiera strukturella drivkrafter i samhället, och bolagen som tjänar på dem.

”Ny energiteknik är ett tema som vi tycker är superintressant och det finns olika vinklar man kan investera i. Dels kan man titta på tekniska landvinningar som leder till lägre energiförbrukning och förbättrad effektivitet i överföring av ström, dels är nya energikällor ett område som skapar intressanta investeringsmöjligheter”, säger Ylwa Häggström, fondförvaltare på Öhman Fonder och fortsätter:

”En tydlig trend är att fler och fler av samhällets funktioner drivs av elektricitet. På tjugo år har vi fördubblat det globala behovet och den trenden fortsätter och är viktig. En ökad eldrift är en nyckelfaktor för att minska koldioxidutsläppen och nå våra gemensamma klimatmål.”

Ett av bolagen som Ylwa nämner som kraftigt gynnade av trenden mot en ökad elektrifiering är nederländska Alfen. Bolaget gör bland annat laddstolpar till elbilar och växer kraftigt.

Ylwa Häggström, förvaltare Öhman Fonder

Ylwa Häggström, förvaltare Öhman Fonder

”En investering i ett bolag som Alfen ger oss en tydlig exponering mot elektrifieringstrenden. Man kan naturligtvis köpa ett större bolag som ABB som också är verksamma inom området, men då utgör laddstolpar bara en ytterst liten del av den totala omsättningen. I Alfens fall står laddstolpar för nära 20 procent av omsättningen och verksamhetsområdet växer med runt 70 procent årligen. Hela bolaget växer med ungefär 40 procent per år, vilket är mycket för ett verkstadsbolag.”

Förutom att mindre bolag växer snabbt och är ett effektivt sätt för att nå en tydligare exponering mot investeringsteman, menar Ylwa att det är lättare att hitta ”oupptäckta talanger” bland dessa.

”Eftersom småbolag inte har samma analytikertäckning flyger de ofta under radarn. Dessutom växer de ju snabbare än de större bolagen och blir lite oftare föremål för uppköpsbud eftersom de är relativt små och är i högre grad specialiserade inom sitt produktområde”, avslöjar Ylwa.

Ylwa betonar att den nya fonden ska ses som en långsiktig investering och som ett bra komplement till en traditionell aktieportfölj som ofta har innehav i de större globala bolagen.

”Fonden förtjänar en plats i varje långsiktig portfölj. Men den ska inte ses som något man investerar för att göra snabba vinster. För den som är tålmodig kommer globala småbolag visa sig vara ett mycket bra komplement till andra aktiefonder som ofta har betydligt större bolag i innehavslistan. Det är en bra fond för pensionsportföljen, eller för att spara till barnen.”

Öhman Global Småbolag Hållbar startade 10  december 2019 och handlas på samtliga större fondplattformar.

Klicka här för att köpa och läsa mer om fonden. 

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.