Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Medicinsk forskning – en genväg för investerare?

Läkemedelssektorn har gått från slumrande till snabbväxande. En hög innovationstakt, teknologisk utveckling och nya affärsmodeller borgar för att sektorn står inför en intressant tillväxtresa. Öhman Fonders nylanserade globala småbolagsfond har plockat russinen ur kakan och hittat en rad bolag som har goda förutsättningar att bli sektorns framtida vinnare.

Idag innehåller portföljen en rad bolag där förvaltaren Pär Löfving ser långsiktig tillväxtpotential mot bakgrund av tematiska trender inom hälsovård och läkemedel.

”Nya innovationer inom genterapi, robotkirurgi och cancerterapier driver utvecklingen framåt. Det finns även intressanta bolag som delvis kringgår traditionella problemområden för branschen som patentutgångar och kostsam läkemedelsutveckling. Djurmedicin är ett sådant område” säger Pär.

Inom djurmedicin har Öhman Global Småbolag Hållbar investerat i det brittiska läkemedelsbolaget Dechra. Bolaget har höga och stabila kassaflöden och åtnjuter de fördelar som djurmedicin har över människomedicin, menar Pär.

”Djurmedicin har snabbare och billigare forsknings- och utvecklingscykler, en försäljning som är mindre beroende av politiska utspel samt en betydligt mindre generisk konkurrens efter patentutgång. På så sätt blir investeringen mer defensiv* i sin karaktär” förklarar Pär.

En annan defensiv placering är det amerikanska hemsjukvårdsbolaget Addus Homecare.

Pär Löfving, förvaltare Öhman Fonder

Pär Löfving, förvaltare Öhman Fonder

”Vård i hemmet ökar på grund av hög kostnadseffektivitet. Hemvård ingår också i de sjukvårdsförsäkringar som erbjuds inom det amerikanska sjukförsäkringssystemet. Addus Homecare har byggt en stark position och konsoliderar en mycket fragmenterad marknad” säger Pär.

Bland mer cykliska** investeringar nämner Pär att det finns bolag inom bioteknik som sysslar med spjutspetsforskning, men som trots det inte ska ses som ”binära” i sin riskprofil.  Det är bolag som rider på de allra hetaste trenderna inom läkemedelsutveckling utan att vara direkt exponerade mot enskilda forskningsresultat.

Pär menar annars att disruptiv*** teknologi och genombrottsbehandlingar för svåra sjukdomar som exempelvis inom cancervården kommer vara de största tillväxtmotorerna framåt.

”Att genom ny teknologi hitta effektivare behandlingar på kända problem är något som många suktar efter. Här finns flera spännande bolag att titta på” säger Pär och fortsätter:

”Inom cancerbehandling har vi bland annat investerat i Allogene, ett bolag som genom immunoterapi försöker använda människans egna immunförsvar för att eliminera cancerceller. Det är ett mycket spännande område där de större läkemedelsbolagen är intresserade av att hitta uppköpsobjekt.”

Öhman Global Småbolag Hållbar startades 10 december 2019 och handlas på samtliga större fondplattformar. Klicka här för detaljerad fondinformation och fondens faktablad. 

 

* Defensiva aktier är aktier som inte är särskilt känsliga för förändringar i vare sig ränteläge eller konjunkturläget. Exempelvis läkemedels- och livsmedelsaktier.

 ** Cykliska aktier är aktier som i stor utsträckning påverkas av förändringar i konjunkturläget. De gynnas av en konjunkturuppgång men missgynnas av en konjunkturnedgång.

*** Disruptiv teknologi – en teknologi som har en omvälvande effekt eller löser ett problem på ett så mycket mera fördelaktigt sätt att den tränger bort den existerande teknologin.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.