Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Myntets framsida: Digitala betalningar.

Digitaliseringen är en existentiell fråga för finanssektorn. När hela värdekedjor ritas om gynnas de som håller sig i den tekniska utvecklingens framkant medan andra inte klarar förändringstrycket. Utvecklingen gynnar betalningsbolaget Visa, som Öhman Fonders förvaltare Andreas Mattsson beskriver som ”ett av världens bästa bolag”.

 ”Visa är idag världens nionde största bolag och gynnas kraftigt av den digitalisering vi ser inom betalningslösningar. Även om den trenden är stark så är ungefär 40 procent av världens betalningar fortfarande kontanta. Digitala betalningar är både billigare, säkrare och smidigare än traditionella kontanter. Sverige är världsbäst på digitala betalningar men stora ekonomier som Tyskland och Japan använder huvudsakligen kontanter, vilket ger fortsatt stor tillväxtpotential för bolag som Visa” säger Andreas som förvaltar globala aktier på Öhman Fonder.

Stark position, hög tillväxt och bra marginaler

Andreas menar att Visa kan fortsätta växa som de gjort historiskt tack vare en stark marknadsposition och stöd från flera strukturella megatrender. Dessutom har bolaget bra marginaler, säger han.

Andreas Mattson, förvaltare Öhman Fonder

Andreas Mattson, förvaltare Öhman Fonder

”Den digitala omvandlingen blir extra kraftfull när den kopplas samman med andra megatrender. Visa gynnas av en framväxande global medelklass som har utrymme att öka sin konsumtion. Kopplat med en växande andel digitala betalningar räknar vi med att Visa kan växa sin vinst med ungefär 15 procent per år, mot bakgrund av stabilt växande intäkter och en hög vinstmarginal som har ökat från 60 procent till 70 procent under de senaste tio åren. Stabiliteten i vinsterna gör också aktien till en bra defensiv placering. I börsnedgångar står aktien generellt emot bra. Historiskt har kursutvecklingen varit stark och aktien gillas av marknaden.”

Vad gäller värderingen anser Andreas att bolaget kan försvara en hög värdering. Aktien är idag ett av de större innehaven i fonden Öhman Global Hållbar.

”Aktien handlas på 29 gånger årsvinsten (P/E 29) idag. Det är högt i absoluta termer men inte avskräckande i förhållande till övriga betalningssektorn. Bolag med lång historik av hög vinsttillväxt och goda framtidsutsikter ska premieras och värderas högt.”

Fyndläge i bank och försäkring?

Bland andra finansbolag som köpts in till Öhman Fonders globala aktiefonder nämner Andreas att banker värderingsmässigt ser intressanta ut.

”Banksektorn har haft det tufft under lång tid. Låga räntor, ökad reglering och digitalt omvandlingstryck tynger. Samtidigt är branschens värdering på historiskt mycket låga nivåer och vi tycker det finns bolag med goda förutsättningar att vända negativa trender. Man kan åstadkomma en hel del med rätt strategiska initiativ och en proaktiv inställning till förändring, inte minst vad gäller den digitala omställningen. Då kan det vara intressant att vara med som investerare” avslutar Andreas.

Öhman Global Småbolag Hållbar startade 10 december 2019 och handlas på samtliga större fondplattformar. Klicka här för detaljerad fondinformation och fondens faktablad. 

 

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.