Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Öhman Fonders vd summerar första halvåret 2020

Det första halvåret på det nya årtiondet blev minst sagt händelserikt och på många sätt utmanande. 2020 började i en positiv anda med aktiemarknader som ständigt verkade nå nya höjder. Även konjunkturbilden uppvisade tecken på att förbättras med en relativt hög aktivitet i ekonomin och en begynnande stabilisering i ledande indikatorer. Detta skulle vara något av ett trendbrott då tillväxttakten successivt avtagit sedan hösten 2017. Men samtidigt spred sig nyheten om ett nytt virus i Kina och redan i mitten av januari stängde Kina bokstavligen ner hela Wuhan.

Det utmanande klimatet gör oss extra tacksamma över att vi lyckats fortsätta bredda vår kundbas. Det är bevis för att våra kunder uppskattar oss och det motiverar oss att fortsätta vässa våra erbjudanden, säger Jamal Abida Norling vd Öhman Fonder.

Det var dock först när smittan i mitten av februari börjat sprida sig till Europa och på bred front i Italien som oron blev för stor för de finansiella marknaderna med kraftiga fall på världens börser som följd. Även företagsobligationsmarknaden drabbades. På den svenska företagsobligationsmarknaden sköt kreditpåslaget i höjden när likviditeten plötsligt försämrades och flera fondbolag tvingades stänga sina företagsobligationsfonder för uttag och insättningar.

Väldens länder vidtog kraftiga åtgärder för att stoppa smittspridningen, gränser stängdes, hela befolkningar sattes i karantän och länder stängdes bokstavligen ner. Detta fick givetvis kraftiga konsekvenser för världsekonomin. Under bara några veckor steg antalet nyanmälda arbetslösa i USA med 20 miljoner och samtidigt ledde oenighet inom OPEC till kraftiga oljeprisfall vilket spädde på eländet. Det var så nära ett tvärstopp man kan komma och världsekonomin föll in i en recession. Motåtgärderna lät sig dock inte vänta och en rad kraftfulla åtgärder infördes från centralbanker världen över. Centralbankerna sänkte räntan, återstartade de extraordinära paket som infördes under finanskrisen och lanserade massiva stödprogram med obligationsköp. Krisens karaktär gjorde dock att även finanspolitiken måste aktiveras och i USA lanserades ett finanspolitiskt stödpaket motsvarande hela 10 procent av landets bruttonationalprodukt.

Som mest föll den amerikanska börsen med 34 procent. Under april månad vände dock aktiemarknaderna uppåt igen, inte minst till följd av de kraftiga stimulansåtgärderna. Från botten i mars steg sedan den amerikanska börsen med 39 procent fram till halvårsskiftet.

Första halvåret har också inneburit en något annorlunda situation för oss på Öhman Fonder med distansarbete och digitala möten. Samtidigt är det mycket glädjande att vår framgångsrika globalförvaltning fortsatt utvecklas mycket bra även under vårens turbulenta marknadsförhållanden. Vi har också kunnat hålla våra företagsobligationsfonder öppna, till följd av vårt fokus på likvida företagsobligationer av hög kvalitet.

Öhman Fonder har under flera år växt snabbare än marknaden, men första halvåret 2020 blev självklart mer utmanande än vanligt och vi fick kapitalutflöden initialt. Sedan april har vi dock sett en tydlig stabilisering och positiva kapitalflöden från kunderna, inte minst i vår framgångsrika globalförvaltning. Det utmanande klimatet gör oss extra tacksamma över att vi lyckats fortsätta bredda vår kundbas. Det är bevis för att våra kunder uppskattar oss och det motiverar oss att fortsätta vässa våra erbjudanden. Om den återhämtning vi sett på marknaden håller i sig, eller om den har gått för långt och alldeles för fort återstår att se. Vi står fortfarande väl rustade med starka erbjudanden och en organisation jag har mycket högt förtroende för och som stått stadigt i stormen. Det bådar gott för framtiden.

Stockholm i augusti 2020

Jamal Abida Norling, vd Öhman Fonder

Fondernas årsberättelser

Respektive fonds senaste årsberättelse finner du via fliken Dokument i fondlistan.

Kontakt

Jamal Abida Norling, vd Öhman Fonder
Jamal Abida Norling

Vd och presskontakt

+46 8 407 58 13
jamal.abida.norling@ohman.se

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.