Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Öhman Fonders vd summerar helåret 2019

2019 karakteriserades av en successivt stigande riskaptit efter den svaga utvecklingen under sista kvartalet 2018. Aktiemarknader världen över steg kraftigt och vid utgången av 2019 uppvisade marknaden en uppgång på mellan 20 och 35 procent. Samtidigt föll räntor under året och kreditpremier förblev låga vilket bidrog till positiv avkastning för både statsobligationer och företagsobligationer. Den starka utvecklingen på de finansiella marknaderna förklaras åtminstone delvis av centralbankernas helomvändning från åtstramning till att påbörja nya penningpolitiska lättnader samtidigt som rädslan för en global recession successivt avtog.

Jamal Abida Norling, vd Öhman Fonder.

Jamal Abida Norling, vd Öhman Fonder.

Den underliggande ekonomiska utvecklingen har dock inte förbättrats utan snarare har vi sett fortsatta tecken på en gradvis avmattning av tillväxttakten globalt, en avmattning som nu pågått under två års tid. Avmattningen har varit förhållandevis bred och synlig i de flesta ekonomier och kan därför beskrivas som en synkroniserad konjunkturavmattning. Detta har varit tydligt i den inkommande ekonomiska statistiken. Samtidigt har vi ansett att aktivitetsnivån i världsekonomin varit på en tillräckligt hög nivå vilket bidragit till vår bedömning under året att en recession sannolikt inte är nära förestående.  Denna bedömning har gjorts trots att vi inte saknat oroshärdar som Brexit och handelskonflikten mellan USA och Kina för att nämna några.

En ekonomi som successivt försvagas är mer känslig för negativa överraskningar och framförallt för chocker som har sitt ursprung utanför det finansiella systemet. Ofta är det någon typ av extern händelse som får konjunkturen att tippa över i ett mer negativt förlopp och i slutändan i en recession. En handelskonflikt mellan världens största ekonomier skulle kunna vara en sådan chock, men så här i efterhand kanske det snarare är utvecklingen av coronaviruset som riskerar vara den utlösande faktorn.

Under slutet av 2019 kunde vi skönja en viss förbättring i våra ledande indikatorer vilket är en indikation på en begynnande cyklisk återhämtning någon gång under andra kvartalet 2020. Samtidigt innebär detta att den ekonomiska statistiken kommer att vara svag åtminstone under hela första kvartalet och en bit in i andra kvartalet. Trots förbättringar i ledande indikatorer gick vi in i det nya året med en undervikt i aktier då vi ansåg att aktiemarknadens värdering indikerade en alldeles för ljus bild och risken för korrektioner bedömdes som allt för höga. Med coronaviruset och följdeffekterna av virusets spridning och de åtgärder som tas för att stoppa virusets framfart, vet vi nu att denna indikerade cykliska återhämtning dröjer och vi får nu förvänta oss betydligt lägre aktivitetsnivå i världen kommande kvartal.

2019 har varit ett händelserikt år i världen och även så på Öhman Fonder. Vi har fortsatt att växa snabbare än marknaden och vårt förvaltade kapital passerade 100 miljarder kronor, ett förtroende vi är otroligt glada och stolta över. Vidare har vi fortsatt att utveckla vårt hållbarhetsarbete och har tagit flera nya och spännande initiativ och steg. Vi nådde vårt mål om 100 procent hållbara investeringar i våra fonder vid halvårsskiftet, vilket innebär att vi i alla våra fonder investerar efter samma högt ställda hållbarhetskrav, oavsett om det rör sig om ränte- eller aktieinvesteringar. Samtidigt arbetar vi vidare med att utveckla vårt arbetssätt för att ständigt förbättra oss och för att fortsatt erbjuda våra kunder fonder i framkant med ett ledande hållbarhetsarbete. Att vårt arbete inom hållbarhetsområdet står sig väl gentemot våra konkurrenter syns bland annat i senaste undersökningen av extern kapitalförvaltning från ”Kantar Sifo Prospera” där de institutionella investerarna placerat oss som branschledare inom ansvarsfulla investeringar.

I slutet av året lanserade vi Öhman Global Småbolag Hållbar, en ny aktiefond som placerar i mindre bolag över hela världen. Fonden förvaltas enligt samma principer och av samma förvaltningsteam som Öhman Global Hållbar, med den skillnaden att endast bolag med ett betydligt lägre marknadsvärde är föremål för investering. Mindre bolag har över tid utvecklats betydligt bättre än större bolag. Det är en logisk utveckling som bygger på att små bolag ofta växer snabbare än stora, då de är mer snabbfotade och flexibla organisationer som oftast driver mer renodlade affärsverksamheter. Investeringar görs på såväl utvecklade marknader som på tillväxtmarknader och fonden är även exponerad mot flera olika sektorer och branscher för att uppnå en sund riskspridning. Fonden följer samma strikta hållbarhetskriterier som övriga fonder i vårt utbud, vilket innebär att ­­det ställs höga krav på bolagens hållbarhetsarbete för att de ska bli föremål för investeringar.

Sammantaget har vi haft en fin utveckling i vår verksamhet och vi har fler kunder idag än för ett år sedan. Vi har idag en organisation som är än mer starkt rustad och med en beredskap att även framöver möta de utmaningar vi står inför.

Fondernas årsberättelser

Respektive fonds senaste årsberättelse finner du via fliken Dokument i fondlistan.

Kontakt

Jamal Abida Norling, vd Öhman Fonder
Jamal Abida Norling

Vd och presskontakt

+46 8 407 58 13
jamal.abida.norling@ohman.se

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.