Nyheter

Ordinera smärtstillande och ordentligt med vila till värdepappersportföljen

Denna månadskrönika resonerar jag kring utbrottet av det nya Coronaviruset. Inte i egenskap av epidemiolog utan som fondförvaltare. Jag kommer alltså inte ge råd huruvida ni ska åka på Thailandsresan under sportlovet eller ej, däremot dela mina tankar om förvaltning av en värdepappersportfölj under en virusepidemi.

Erik Nilsson, fondförvaltare på Öhman Fonder.

Erik Nilsson, fondförvaltare på Öhman Fonder.

Ett av fondförvaltarens verktyg för att förutspå framtiden är att analysera historien. De senaste 20 åren har vi upplevt ett par epidemier: SARS, MERS, Svininfluensan, Ebola med flera. Dödligheten och smittsamheten är förstås två viktiga aspekter – i synnerhet ur ett mänskligt perspektiv – men ur ett ekonomiskt perspektiv är även utbrottets destination minst lika viktigt.

Ebola var på många sätt ett tufft virus och givetvis en mänsklig tragedi för de drabbade familjerna. Men de ekonomiska konsekvenserna blev inte så kännbara, till stor del för att smittan gick att isolera till ett enskilt land som i BNP-termer utgör världens 163:e största ekonomi. Nu gäller det ett Coronavirus som har sitt utbrott i världens näst största ekonomi och som dessutom brukar kallas ”hela världens fabrik”.

Det har också varit populärt att analysera SARS-utbrottet som ägde rum i Kina för 17 år sedan. Det finns ett par likheter men också ett par olikheter. SARS var också en form av Coronavirus och dödligheten låg omkring tio procent. Det nya viruset ser med dagens data ut ha en dödlighet omkring två procent, men är mer smittsamt än SARS. För 17 år sedan var Kina världens sjätte största ekonomi och inte världens näst största som idag. Tillväxten i Hongkong drabbades i samband med SARS-utbrottet av en nedgång på mellan två och tre procent under andra kvartalet 2003. Men sett till helåret hämtade sig både tillväxt och börser.

Vår bedömning av det nya Coronaviruset – med det vi vet i skrivande stund – är alltså ingen risk för en pandemi som kommer medföra en hög dödlighet. Den ekonomiska faran består i stället av de åtgärder som sätts in för att hindra smittspridningen. Att stänga ner hela städer och fabriker kommer åtminstone temporärt sänka industriproduktionscykeln och gräva ett hål i landets BNP.

Hur djupt detta hål blir är svårt att bedöma i dagsläget. Vissa sektorer återhämtar sig förmodligen raskt, medan andra drabbas desto hårdare.  Ett exempel på ett företag som drabbas hårdare är kafékedjan Starbucks som har stängt sina kaféer i Wuhan och när kaféerna öppnar igen, kommer den uteblivna konsumtionen vara omöjlig att återhämta. I andra sektorer, kan ett visst tapp i produktionen återhämtas, givet att inte uppehållet blir långvarigt. Ett långvarigt produktionsuppehåll skulle ställa till problem, till exempel om produktionskedjor behöver flyttas.

Hur ska man då agera på ny information om virusets framfart? Första frågan man bör ställa sig är: vilken placeringshorisont har min värdepappersportfölj? Har portföljen en horisont kortare än sex månader, bör du definitivt analysera vilka bolag som är vinnare respektive förlorare på epidemin. Om placeringshorisonten sträcker sig flera år framåt bör du istället ställa sig frågan: kommer smittspridningen minska framtida potentiell tillväxt? Med det vi vet idag, så är inte fallet. Även om slagigheten på aktiemarknaden kommer vara hög under en period och marknaden vissa dagar visar röda siffror, är mitt råd ungefär detsamma som sjukvårdens: Gör inget förhastat, låt kroppen få vila och ta smärtstillande vid behov.

Stockholm 7 februari 2020

Erik Nilsson,  fondförvaltare på Öhman Fonder

Dokument

Kontakt

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder
Erik Nilsson

Ansvarig för tillgångsallokering

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.