Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Mindre snack och mer verkstad!

I den tredje utgåvan av Öhman Fonders analysserie ”Prospektiv” tittar vi närmare på verkstadsbolagen. I de flesta av världens industrialiserade länder spelar tillverkningsindustrin en stor roll för samhällsekonomin och bidrar genom arbetstillfällen och skatteintäkter till att utveckla välfärdssamhällen. Det är därför av stor betydelse att företagen bedriver sin verksamhet på ett långsiktigt hållbart sätt, finansiellt såväl som för miljö och människor.

Mindre snack och mer verkstad!

Centrala frågor i sektoranalysen  gällande verkstadsbolagen är: hur stor andel av försäljningen fortsätter vara kopplad till den bruna ekonomin? Ställer bolagen om i en hållbar riktning tillräckligt snabbt? Har bolagen ändrat forsknings- och utvecklingsbudgeten för att möta de ökade klimatutmaningarna?

Det resurseffektiva företaget är det lönsamma företaget.

Öhman Fonders uppfattning är att ett resurseffektivt företag samtidigt är ett kostnadsmedvetet och välskött företag. Därför är det viktigt att företagen arbetar systematiskt med ökad kostnadsmedvetenhet även när det gäller naturresurser och inte nöjer sig med att följa lagen.

Livsfarlig ledning?

De anställda inom verkstadssektorn är exponerade för omfattande hälso- och säkerhetsrisker eftersom man bland annat arbetar med tunga maskiner och rörlig
utrustning. Att skapa en kultur där arbetssäkerhet har hög prioritet är avgörande för att minska riskerna.

Dokument

Kontakt

Denna publikation har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn (”Öhman”). Publikationen är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken publikationen eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna publikation som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna publikation, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.