Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Så gör gröna obligationer skillnad

För tre år sedan introducerades Öhman Grön Obligationsfond. Då hade vi två mål med fonden för våra kunders räkning;  att leverera attraktivt riskjusterad avkastning inom ränte-och företagsobligationsmarknaden och att leverera en positiv påverkan på miljö och samhälle. Vi tog en pratstund med fondens förvaltare, Erika Wranegård, som glad och stolt presenterar att fonden uppfyllt båda målen.

En stor efterfrågan på gröna obligationer och en bra likviditet under hela marknadsturbulensen har varit bidragande faktorer till fondens goda avkastning, säger Erika Wranegård ansvarig fondförvaltare.

Varför investera i Öhman Grön Obligationsfond?

Gröna obligationer är ett sätt att finansiera omställningen till en fossilfri ekonomi. Investeringar i gröna obligationer erbjuder riktad finansiering till klimatvänliga projekt. Vi har länge sett en stor efterfrågan på gröna obligationsinvesteringar på den svenska marknaden. Men sedan 12 till 18 månader tillbaka har även globala kapitalmarknader vaknat och uttryckt en allt större vilja att investera i gröna obligationer. Den ökade efterfrågan skapade en intressant dynamik under marknadsturbulensen våren 2020 där gröna obligationer överavkastade vanliga ”bruna” obligationer i SEK, EUR och USD. En fortsatt stigande efterfrågan där allt fler investerare roterar sina portföljer för att vara i linje med Parisavtalet samtidigt som den europeiska centralbanken, ECB, enligt Lagarde undersöker ”every avenue available” för att tackla klimatkrisen gynnar tillgångsslaget. Vi anser att den stora rotationen till gröna tillgångar bara har börjat och att gröna obligationer kommer att leverera attraktivt riskjusterad avkastning kommande år.

2020 har varit ett minst sagt turbulent år för företagsobligationer. Hur har Öhman Grön Obligationsfond klarat året?

Under ett år där flera företagsobligationsfonder tvingades stänga för handel är Öhman Grön Obligationsfond en av fonderna på den svenska företagsobligationsmarknaden som klarat turbulensen bäst. Fonden har  avkastat 1,8 procent före avgifter hittills i år (per 2020-11-30). En stor efterfrågan på gröna obligationer och en bra likviditet under hela marknadsturbulensen har varit bidragande faktorer till fondens goda avkastning.

Likviditetskrisen på svenska företagsobligationsmarknaden under våren 2020 gav oss ett bevis på att gröna obligationer har en bättre likviditet än traditionella ”bruna”. Gröna obligationer gick att omsätta under hela marknadsturbulensen. Det var inte bara möjligt att omsätta gröna obligationer under svåra marknadsförhållanden, de föll dessutom inte lika mycket i värde som traditionella ”bruna” obligationer. Öhman Grön Obligationsfond var fullinvesterad i gröna företagsobligationer och det bidrog till att fonden klarade turbulensen bra.

Hur ser marknaden för gröna obligationer ut framåt?

Vi ser ett ökat intresse från internationella investerare att placera grönt. Dessutom har världens centralbanker fått upp ögonen för klimatrisker. På sikt är det högst sannolikt att centralbanker kommer  anpassa sina värdepappersportföljer och stödköpsprogram för att vara i linje med Parisavtalet. Att centralbanker börjar köpa gröna obligationer ligger nog närmre i tiden än marknaden förväntar sig. Riksbanken har redan inkluderat gröna obligationer utgivna av kommuner och gröna statsobligationer i sina köp. Eftersom centralbankernas likviditet styr hela finansmarknaden ser vi en stor möjlighet för gröna obligationer att överavkasta den traditionella ”bruna” marknaden.

Hur gör Öhman Grön Obligationsfond skillnad?

En grön obligation är ett sätt för exempelvis stater eller företag att finansiera specifika klimat- eller samhällspositiva projekt. De gröna obligationerna som Öhman Grön Obligationsfond investerar i följer en marknadsstandard, till exempel ”Green Bond Principles” ramverk. Det betyder att det på förhand är tydligt vad det upplånade kapitalet ska används till och hur projektet utvärderas.  Att det finns transparens kring hantering av upplånat kapital samt beslut på att företaget ska rapportera de klimatpositiva effekterna. När vi på Öhman granskar en grön obligation säkerställer vi att den uppfyller ramverket. För att visa hur våra kunders investeringar bidragit  har vi sammanställt miljöeffekter från de gröna projekt som fonden varit med och finansierat.

Ta del av vår sammanställning över miljöeffekter från gröna projekt (PDF)

Kontakt

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.