Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

”Sammantaget tror vi på ett hyggligt 2020”

Under årets första #Öhmanlunch gav Jamal Abida Norling, vd på Öhman Fonder, sin syn på hur marknaden kan komma att utvecklas under 2020. Temat för lunchen var makroekonomi och det bjöds på en tillbakablick på fjolåret och en genomgång av förutsättningarna för det nya med syfte att identifiera investeringsmöjligheter och risker.

Årets första Öhmanlunch

Årets första #öhmanlunch på Nalen i Stockholm.

Jamal inledde med att rekapitulera vad han sa vid motsvarande lunchdragning för ett år sedan.

”Värderingarna hade då kommit ner på mer normala nivåer efter att aktier fallit brant under slutet av 2018. Aktiemarknaden och kreditmarknaden erbjöd en högre förväntad avkastning än vad räntemarknaden gjorde. Aktivitetsnivån var på en hyfsat god nivå, men vi hade en period bakom oss med avtagande tillväxttakt och centralbanker som drog tillbaka det penningpolitiska stödet. Samtidigt var sentimentet nedtryckt och en sämre makrobild prisades in.”

”Vi såg framför oss att volatiliteten skulle vara fortsatt hög. Men eftersom vi bedömde att en recession låg längre fram i tiden, menade vi att nedgångar kunde utnyttjas till att öka risk. Underliggande var vi försiktigt positiva.”

Jamal Abida Norling inleder årets första #öhmanlunch

Jamal Abida Norling, vd Öhman Fonder,  inleder årets första #öhmanlunch.

”Det som sedan hände var att marknaden vände rätt snabbt, utan någon större volatilitet. Året blev väldigt starkt för aktier. För att vara självkritisk kan man säga att vi var lite för försiktiga i vår marknadssyn.”

2019 – starkt år för aktier trots svag statistik

Jamal beskriver utvecklingen för svenska och utländska aktier som under 2019 steg med mellan 20 och 35 procent. Räntemarknaden bjöd samtidigt på en mer modest avkastning och den svenska kronan fortsatte att utvecklas svagt.

”Aktiemarknadens starka utveckling har sammanfallit med en avmattning i den globala konjunkturen. Vi har löpande under året sett statistik komma in svagare än väntat. Samtidigt eskalerade tidvis handelskriget mellan USA och Kina. Brexit-härvan var också ständigt närvarande. I den positiva vågskålen fanns centralbanker som istället för att dra tillbaka det penningpolitiska stödet, ökade sina stimulanser.”

När Jamal tittar tillbaka på årtiondet som varit konstaterar han att det präglats av en mängd förkortningar så som TINA (There Is No Alternative), FOMO (Fear of Missing Out) och FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google). Bokstavskombinationer som i de flesta fall kopplar tillbaka till den extremt expansiva penningpolitiken.

Jamal Abida Norling, vd på Öhman Fonder, gav sin syn på hur marknaden kan komma att utvecklas under 2020

Jamal Abida Norling, vd på Öhman Fonder, gav sin syn på hur marknaden kan komma att utvecklas under 2020.

”Penningpolitiken har bidragit till fantastisk avkastning på obligationer och aktier. Mätt i kronor har världsindex och Stockholmsbörsen avkastat drygt 11 procent per år under decenniet. Frågan är var vi står inför här och nu.”

Innan Jamal ger sig in på den frågeställningen, summerar han först de olika delarna i Öhman Fonders analys vad gäller tillgångsallokering.

Tillgångsallokering i tre block

”I vår tillgångsallokering bygger vi analysen på tre block: värdering, konjunktur och taktik. Inom det sistnämnda blocket tittar vi bland annat på investerarbeteenden och positionering i marknaden.”

”Våra värderingsmodeller säger att den förväntade avkastningen för aktier ligger på mellan fyra och fem procent i nominella termer inklusive utdelningar. Tittar man på relativvärdering så är aktier fortsatt att föredra framför räntor. Det innebär att vi ska äga aktier förutsatt att den konjunkturella utvecklingen är tillräckligt god.”

Temat under första #öhmanlunchen 2020 var makroekonomi .

Temat under första #öhmanlunchen 2020 var makroekonomi .

Vad gäller konjunkturutvecklingen är det något som fångas i Öhman Fonders cykelindikator, vilket är ett index som sammanställer en rad makroekonomiska datapunkter såsom sysselsättning, konsumtion, investeringar med mera. Jämfört med en global BNP-siffra visar indikatorn mer tydligt vilka delar av ekonomin som utvecklas bra respektive mindre bra, menar Jamal.

Jamal förklarar att det är viktigt att hålla isär konjunkturutveckling och aktivitetsnivå.

”Historiska konjunkturcykler uppvisar ungefär samma mönster, men tittar man på trenden i aktivitetsnivån ser det lite annorlunda ut. Vi är fortfarande på en högre aktivitetsnivå idag jämfört med hur det såg ut innan avmattningen 2015 till 2016.”

”Det är såklart besvärligare att tappa tillväxt när aktivitetsnivån är låg och inkomstläget ser sämre ut. Motståndskraften idag är därför bättre jämfört med hur den såg ut såväl 2011 som 2014. Dessutom har vi fortsatt stöd av våra centralbanker.”

Under årets första #Öhmanlunch bjöds det på en tillbakablick på fjolåret

Under årets första #öhmanlunch bjöd Jamal Abida Norling på en tillbakablick på fjolåret.

Jamal påpekar också att det finns en faktor vi inte ska glömma bort.

”Idag finns ungefär 12 000 miljarder dollar i skuld med negativ ränta. Långsiktigt riskerar det att bidra till en mängd sidoeffekter såsom felallokering av kapital, vilket i sin tur kan leda till lägre potentiell tillväxt och fortsatt lägre räntor. Men någonstans måste vi komma ur den spiralen.”

”Det har talats om att finanspolitiken måste kliva in och ta större ansvar i takt med att penningpolitiken blir allt mindre potent. I nästa större kris kommer sannolikt finanspolitiken behöva spela en större roll, men penningpolitiken behövs för att hålla räntorna låga. Ett större samspel kommer krävas.”

Recession inte ett huvudscenario

 Hur ser det då ut framåt? Jamal menar att recession inte är ett huvudscenario.

”Vi bedömer att risken för en närliggande recession är liten. Det innebär att vi bör se ledande indikatorer vända från nuvarande nivå. Och att vi får förnyad fart i den globala konjunkturen. Det vi kan se just nu är att konjunkturen stabiliseras.”

Jamal Abida Norling, vd på Öhman Fonder gick igenom förutsättningarna för det nya med syfte att identifiera investeringsmöjligheter och risker.

Jamal Abida Norling gick igenom förutsättningarna för 2020 med syfte att identifiera investeringsmöjligheter och risker.

”Vi har en avmattning som pågått under ganska lång tid men den ekonomiska aktiviteten kommer från en bra nivå. Det som skulle kunna hota är en exogen chock av något slag, men en sådan går sällan att förutse. Risken för en recession ligger längre fram i tiden. Hur långt fram i tiden är svårare att svara på, men inte i år.”

Sammantaget menar Jamal att det ser bra ut.

”Relativvärdering talar för risktillgångar och konjunkturen ser ut att hålla ihop. Då har vi bara en fråga kvar – vad prisar marknaden in? Det är här vår taktiska del i allokeringsprocessen kommer in.”

”Det vi mäter är egentligen hur mycket kompensation investerare fått för att bära risk under en specifik tidsperiod. De bästa perioderna att öka risk brukar i detta sammanhang vara när investerare fått dålig kompensation för att ta risk. Nivån på riskaptit som vi har nu säger oss dock inte så mycket, eftersom vi inte befinner oss i ett extremläge.”

Årets första #Öhmanlunch.

Årets första #öhmanlunch med tema makroekonomi.

”Historiskt har riskaptit och ledande indikatorer följt varandra ganska väl. Men på senare tid har det uppstått ett gap mellan dem, vilket jag tror bottnar i att marknaden antar att ledande indikatorer är på väg att vända. Det här gapet, där riskaptit ligger högre än ledande indikatorer, är för mig en signal om att det kanske varit en lite för positiv marknadsutveckling på kort sikt. Det ser jag som en höjd korrektionsrisk.”

Hyggligt 2020 i korten

”Min bild är att de ledande indikatorerna kommer se bättre ut framöver, men jag vill gärna se det innan vi agerar på det.”

”För att summera; värderingarna har stigit och värderingarna är höga. Detta förmildras dock av en lägre räntenivå idag och sannolikt framöver jämfört med hur det sett ut historiskt. Det är fortfarande fördel risktillgångar kontra räntor. Aktiviteten har varit på väg ner under en tid men är förhållandevis hög och vi får stöd från penningpolitiken. Sentimentsbilden tyder dock på att vi sprungit lite förväg.”

Årets första #Öhmanlunch med Jamal Abida Norling, vd på Öhman Fonder.

Årets första #öhmanlunch med Jamal Abida Norling, vd på Öhman Fonder.

”Tillväxten bör stabiliseras och bli bättre med stöd av den senaste tidens penningpolitiska åtgärder. Det finns kortsiktigt risk för paus och korrektion. Men det är snarare en möjlighet att öka risken. Får vi en exogen chock eller om ledande indikatorer vänder ner ytterligare börjar vi däremot närma oss ett scenario som är mer negativt. Det finns en gräns för hur mycket negativa nyheter vi tål.”

”Sammantaget tror vi på ett hyggligt 2020”, avrundar Jamal Abida Norling.

Kontakt

Jamal Abida Norling, vd Öhman Fonder
Jamal Abida Norling

Vd och presskontakt

+46 8 407 58 13
jamal.abida.norling@ohman.se

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.