Nyheter

Ska den blåa vågen ersättas av en coronavåg?

Det råder fortsatt osäkerhet kring det amerikanska valet. Marknaden som prisat in en så kallad blå våg, det vill säga att Biden tar över presidentposten och att demokraterna får majoritet i representanthus och senaten, riskerar nu att få prisa in ett annat utfall. Parallellt med valet växer antalet nya smittade i framförallt Europa.

Jamal Abida Norling, vd Öhman Fonder

Vissa europeiska länder har redan infört nya restriktioner och flera överväger kraftigare åtgärder. Frankrike som in i det sista hoppades på att slippa nedstängningar, blev tvungna att agera efter att antalet intensivvårdade började närma sig maxkapaciteten.

Restriktionerna som länderna har infört handlar främst om nedstängningar av restauranger och barer på kvällstid och är än så länge inte lika strikta som i våras. Skolor och förskolor hålls öppna, vilket är viktigt för den ekonomiska tillväxten.

Även om det på sina håll ser ansträngt ut, är min övertygelse att länderna kommer att hantera denna våg bättre än den första av den enkla anledningen att vi idag har mer kunskap om sjukdomen/smittspridningen och hur den ska behandlas. Dessutom är inte ”test-kit” och skyddsmateriel en bristvara på samma sätt som det var i våras. Arbetsplatser är idag redan förberedda på hur verksamheten kan bedrivas med social distans. Däremot kommer marknadens reaktion på högre smittspridning troligtvis bli negativ. Men nedgången blir förmodligen inte bli lika kraftig eftersom stater och centralbanker tydligt har signalerat att de kommer att göra vad som krävs för att stötta företag och förhindra storskaliga konkurser.

Pandemin drabbar vissa sektorer väldigt hårt, som till exempel restaurang, hotell och flyg, medan andra fortsätter att utvecklas starkt, som till exempel teknologisektorn. Sedan coronakrisen inleddes har marknaden spekulerat kring om återhämtningen kommer att vara ”V”-formad eller ”U”-formad. En ”V”-formad återhämtning betyder en rask nedgång följt av en lika rask uppgång, medan en ”U”-formad anger en betydligt långsammare återhämtning. I dagsläget ser det dock ut som en ”K”-formad återhämtning där vissa sektorer gjort ett så kallat ”V”, medan andra sektorer fortsatt är på nedgång.

Oron kring det amerikanska presidentvalet samt nya nedstängningar i Europa är två faktorer som sannolikt bidragit till att minska riskaptiten.

Om vi blickar framåt med en horisont på fem till tio år, så är aktiemarknaden fortsatt attraktiv i förhållande till obligationsmarknaden. På kort sikt uppvisar dock marknaden tendenser till överhettning. Ett tydligt tecken på överhettning är aktiemarknadens ovilja att klättra vidare uppåt trots att bolagen med råge har slagit förväntningarna under rapportsäsongen. Oron kring det amerikanska presidentvalet samt nya nedstängningar i Europa är två faktorer som sannolikt bidragit till att minska riskaptiten. Lägre riskaptit är något som vi delvis välkomnar och när dammet lagt sig snarare är ett tillfälle att öka risken i värdepappersportföljer med en längre investeringshorisont.

Stockholm  6 november 2020

Jamal Abida Norling, vd Öhman Fonder

Kontakt

Jamal Abida Norling, vd Öhman Fonder
Jamal Abida Norling

Vd och presskontakt

+46 8 407 58 13
jamal.abida.norling@ohman.se

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.