Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Tänk smått, erövra världen. Börja 16 oktober.

Fler placerare borde vara nyfikna på globala småbolag. På sikt växer ju mindre bolag ofta snabbare än större. Så varför får inte tillgångsslaget större utrymme hos långsiktiga investerare?

På vårt webbinarium 16 oktober berättar förvaltarna i vårt framgångsrika globala aktieteam varför globala småbolag är ett sådant spännande investeringsområde. Dels för att bolagen matchar globala megatrender, dels för att det är här – i det lilla – som framtidens vinnare växer och frodas. Här kan man verkligen tala om att se det stora i det lilla. Det vill du inte missa!

Datum: Fredag 16 oktober 2020
Tid: 10:00–10:45

Anmäl dig här

PS. Bäst fungerar det att se webbinariet med webbläsarna Chrome på PC och Safari på Mac. Får du problem med ljudet kan du istället använda mobilen. Klicka på länken i bekräftelse-mailet som du får från oss när du registrerat dig eller kopiera din egen länk till adressfältet i din webbläsare (INTE registerlänken här ovan, den är endast till för att registrera dig).

Denna presentation är ett marknadsföringsmaterial som har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn (”Öhman”). Presentationen får inte skickas till eller göras tillgänglig för, och den är inte riktad till eller avsedd för spridning till, någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad.

Presentationen är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken presentationen eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna presentation som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna presentation, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman, se www.ohman.se för information och kontaktuppgifter.

Investeringar i fonder och andra finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Fonder och andra finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond. Faktablad och annan information om Öhmans fonder hittar du på www.ohman.se/fonder/fondlista