Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Våra bästa investeringar? Finns i sjön!

En större medvetenhet om våra matvanors miljöpåverkan, ett allmänt ökat välstånd och en växande medelklass på tillväxtmarknader är alla trender som påverkar matkonsumtionen globalt. Det är också trender som skapar intressanta investeringsmöjligheter för Öhman Fonders nylanserade globala småbolagsfond.

Investeringar i trendens riktning

”Konsumenter bryr sig mer om vad de äter och de har även börjat se bortom rena hälsoeffekter. För bolag som har rätt produkter på marknader där dessa trender fått fäste finns det stora tillväxtmöjligheter” säger Pär Löfving som förvaltar globala aktier på Öhman Fonder.

Miljömedveten konsumtion

En tydlig trend i de mer utvecklade ekonomierna är att befolkningen i högre utsträckning tänker på hur deras matvanor påverkar klimatet. Det har resulterat i nya köpbeteenden, menar Pär.

”Att undvika kött har gått från att vara en undanskymd vegetarian- och vegantrend till att omfatta den stora massan i många länder. Det räcker med att titta på mängden plantbaserade köttalternativ som dykt upp på hamburgerkedjornas menyer för att förstå kraften i det här.”

En ökad konsumtion av lax är också något som speglar trenden med minskad konsumtion av kött samtidigt som en växande medelklass på tillväxtmarknader i högre grad efterfrågar lax.

”Konsumtionen av lax ökar stadigt samtidigt som priserna befinner sig på historiskt höga nivåer. Efterfrågan är särskilt stark i Latinamerika, USA, Ryssland och Kina”, förklarar Pär.

På tillväxtmarknader som Kina har det också skapats stor efterfrågan på snabbmatsprodukter som nudlar. Det är sammankopplat med en ökad urbanisering, högre disponibel inkomst samt en hektisk livsstil, enligt Pär.

”Nudlar är en mångmiljardmarknad och marginalerna för de aktörer som säljer mot exempelvis Kina har exploderat i takt med att kineserna i större utsträckning köper produkter i ett högre prissegment. Även närbesläktade produkter som dim sum (ångade knyten med fyllning) är populära snabbmatsalternativ”, fortsätter Pär.

I december lanserade Öhman Fonder sin nya globala småbolagsfond – Öhman Global Småbolag Hållbar. Och Pär har redan investerat i ett par bolag som han menar är vinnare på de senaste matkonsumtionstrenderna.

Pär Löfving, förvaltare Öhman Fonder

Pär Löfving, förvaltare Öhman Fonder

”Inom laxodling har vi investerat i det chilenska bolaget Salmones Camanchaca. Det är ett välskött bolag med stark distribution i USA och Latinamerika. Bolaget arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor relaterade till laxens kvalitet och odlingsförhållanden. Bland annat gäller det frågor kopplade till användning av antibiotika, hur man optimerar vattenhållning och reducerar koldioxidutsläpp i distributionen” säger Pär och fortsätter:

”På den kinesiska marknaden har vi investerat i Nissin Foods, en aktör som säljer snabbnudlar och fryst mat. Bolaget har en relativt liten marknadsandel totalt, men har 20 procent av premiummarknaden där marginalerna är högre. Vi tog in aktien efter att den tappat över tio procent på kort tid.”

Är tiden mogen för plantbaserat?

Inom plantbaserat kött har Pär följt Beyond Meat sedan lanseringen på New York-börsen under fjolåret. Men ännu har ingen investering gjorts då bolagets aktie snabbt mångdubblades från introduktionskursen. Nu har dock kursen kommit ner betydligt och Pär tycker det finns anledning att titta närmare på bolaget igen.

”De har en extremt intressant produkt som nu testas av självaste McDonalds. Växtbaserade köttalternativ har framtiden för sig men värderingarna kom upp för snabbt och det saknas inte konkurrens. Att bolaget nu handlats ned till mer rimliga nivåer om man ser till pris i förhållande till försäljning, kanske gör investeringsläget aktuellt igen. Bolaget ligger dock och pendlar runt fem miljarder USD i marknadsvärde vilket är gränsen för vad vi definierar som småbolag, så vi får nog avvakta lite till” säger Pär.

Öhman Global Småbolag Hållbar startades 10 december 2019 och handlas på samtliga större fondplattformar. Klicka här för detaljerad fondinformation och fondens faktablad. 

 

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.