Nyheter

Krönika: ”There are known unknowns and unknown unknowns…”

Februari 2012 håller den amerikanska försvarsministern Donald Rumsfeld presskonferens. Han blir pressad av journalister gällande den bristande bevisningen att den Irakiska regeringen skulle förse terroristgrupper med massförstörelsevapen. Som svar gav han då citatet i nästa stycke. Jag förvarnar er dock att inte försöka läsa detta högt då ni med högsta sannolikhet kommer att vricka er tunga och det vore olyckligt att belasta vården ytterligare i detta läge.

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder.

”Reports that say that something hasn’t happened are always interesting to me, because as we know, there are known knowns; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns—the ones we don’t know we don’t know. And if one looks throughout the history of our country and other free countries, it is the latter category that tends to be the difficult ones.” Donald Rumsfeld, amerikansk försvarsminister 2012.

Detta var måhända ett något omständligt sätt att uttrycka sig på, men han har faktiskt en poäng. I synnerhet om man applicerar detta på marknadsreaktioner. ”Unknown unknowns” är alltid svårast för marknaden att hantera. På svenska skulle jag översätta begreppet till okända osäkerheter.

Som investerare förhåller vi oss hela tiden till osäkerheter, men vissa osäkerheter känner vi bättre till än andra. När nyheten om att Storbritannien röstat för att träda ur EU, trots att opinionsundersökningar tydligt hade visat på det motsatta, hamnade utträdet i kategorin okända osäkerheter. Plötsligt ska vi som investerare räkna på hur tillväxt och företagsvinster kommer att påverkas av att ett av Europas största land skall bryta upp med sin viktigaste handelspartner. Marknadsreaktionen blev minst sagt kraftig när vi svenskar var upptagna med att dansa kring en regnig midsommarstång. Med tiden blev dock ”Brexit” en känd osäkerhet. Det vill säga, en osäkerhet som vi vet finns och som så småningom kommer att ske, men vi är osäkra på detaljerna och magnituden. Pandemin var definitivt en okänd osäkerhet, men i takt med att tiden går, vetskapen ökar och till och med vaccin är på plats har även Covid-19 hamnat bland kända osäkerheter.

December blev ytterligare en stark månad för aktiemarknaden där amerikanska börsen (S&P500) steg närmare fyra procent och svenska småbolagsindex steg med cirka fem procent. Ränte- och företagsobligationsmarknaden var överlag lugn med små kursförändringar. Att aktier fortsätter att utvecklas starkt är föga förvånande. Under december försvann många kända osäkerheter. Storbritannien och EU lyckades få till ett skilsmässoavtal. Kongressen i USA enades till slut om ett nytt välbehövligt stödpaket på 900 miljarder dollar. Vaccin godkändes och började levereras i USA och Europa.

Förutom ökad smittspridning på kort sikt, ser konjunkturutsikterna goda ut. Våra ledande indikatorer fortsätter kraftigt upp och de sektorer som kan drabbas hårt under kommande nedstängningar är inte systemkänsliga på samma sätt som till exempel banksektorn. Därför ser vi inte att den ökade smittspridningen kommer att fälla konjunkturutsikterna på längre sikt. Värderingen för aktier är ansträngd ur ett historiskt perspektiv, men i relation till framförallt räntemarknaden är det fortsatt stark fördel att äga aktier i en balanserad portfölj. Dock är det inte bara positivt för marknaden när himlen är som mest blå. Riskhumöret tenderar då att vara överhettat och risk finns för temporära bakslag. Det kan därför vara klokt att hålla garden uppe och vid en eventuell sättning i marknaden ha torrt krut att köpa för. Detta under förutsättningen att ingen ny ”Unknown unknown” gör entré förstås.

Stockholm 11 januari 2021

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB (Öhman), ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.